Foto: egetæpper

ege ikke fuldt tilfreds med første halvår

egetæppers første halvår levede, trods vækst ,ikke fuldstændig op til egne forventninger.

16.12.2014

Aktivitetsniveauet i egetæppers nye halvårsregnskab, der dækker perioden 1. maj til 31. oktober 2014 og er første halvår af regnskabet 2014/2015, levede overordnet set ikke helt op til ledelsens forventninger.
Fra 1. oktober 2014 indgår Hammer Tæpper A/S i ege-koncernen, hvorfor tallene ikke kan sammenlignes direkte med samme periode året før.

På det største marked, det danske, har udviklingen ikke levet op til ledelsens forventninger og aktiviteten i halvåret er ikke helt på niveau med sidste år. Dog noterer ledelsen, at egetæpper har stigende markedsandel.
Blandt større eksportmarkeder som Norge, Tyskland og Frankrig oplevede egetæpper den forventede vækst, mens Sverige, England og Mellemøsten præsterede under det forventede niveau i første halvår.
Omsætningen i perioden blev på 406 mio. kr. mod 389 mio. kr. i samme periode sidste år, svarende til en stigning på 4 %. Korrigeret for Hammer Tæpper udgør stigningen 2 %. Eksportandelen udgør 79 % mod 77% sidste år.
EBIT (resultat før finansielle poster og skat, red.) udgjorde 40,8 mio. kr. svarende til en EBIT-margin på 10 %. I forhold til sidste år er det en stigning på 6,8 mio. kr. Udviklingen tilskrives stabile råvarepriser samt et gunstigt produkt- og markedsmix.

 Pr. 31. oktober 2014 udgør antal medarbejdere 546. Der investeres fortsat i uddannelse og opgradering samt udbygning af salgsstyrken. I forhold til sidste kvartal er det en stigning på 63 medarbejdere, hvilket skyldes indregning af Hammer Tæppers medarbejderstab.
Resultatet for perioden før skat og minoritetsaktionærer udgør 35,8 mio. kr. mod 29,5 mio. kr. sidste år svarende til en stigning på 21%.
Nettoinvesteringer i langfristede aktiver i halvåret udgør 69 mio. kr., hvoraf erhvervelsen af Hammer Tæpper A/S udgør 51 mio. kr. Investeringerne for andet halvår forventes at blive på 25-30 mio. kr.

Forventninger til regnskabsåret 2014/15
På baggrund af den udvikling, selskabet har set i regnskabsårets første seks måneder, fastholdes forventningerne til 2014/15. Såfremt salget af en ejendom i Vejle gennemføres i indeværende regnskabsår, hæves forventningerne til årets resultat før skat fra 70-75 mio. kr. til 90-95 mio. kr.

Fokusområderne vil fortsat være stram styring af omkostninger og nettoarbejdskapital, effektiviseringer og et højt aktivitetsniveau inden for produktudvikling samt fortsat udvikling af salgsorganisationen på eksportmarkederne.

Læs også
ege stærkt frem
ege overtager Hammer Tæpper

Simon Hansen

KONTAKTPERSON

Simon Hansen
Presse- og kommunikationschef
tlf: 97117292 · mobil: 40227222 · sh@dmogt.dk
Linked In Profile Se profil