Foto: DK Company

Begivenhedsrigt regnskabsår i DK Company

DK Company A/S-koncernen har i 2014 haft et begivenhedsrigt år efter et konsolideringsår i 2013, hvor fokus var på integration af akkvirerede aktiviteter.

25.03.2015

Textuelt har bedt DK Companys CEO Jens Poulsen om en kommentar til regnskabet:

- 2014 har været et år præget af to store opkøb og en tilretning af brand-porteføljen. Der har været investeret mange ressourcer i opkøbene – målt i både tid og penge. Valutakursernes udvikling med faldet på norske og svenske kroner kombineret med stigningen i US dollar, som vi typisk afregner indkøb i, har været en giftig cocktail for os. I 2014 har vi også tilrettet vores retailaktiviteter. Set i det lys har året været rigtig fornuftigt, og samlet over én kam kan jeg kun være tilfreds. Vi skal i 2015 arbejde videre med den igangsatte integrering af de tilkøbte aktiviteter og med at høste synergieffekterne, og vi står endnu stærkere nu end ved indgangen til 2014, udtaler Jens Poulsen.

Stigende omsætning
DK Company-koncernen realiserede i 2014 en omsætning for de fortsættende aktiviteter på 1.784 mio. kr. mod en omsætning i 2013 på 1.433 mio. kr. Stigningen i omsætningen kommer for den altovervejende del fra overtagelsen af InWear, Matinique, Part Two og Soaked in Luxury samt retailkonceptet Companys.

Årets resultat før afskrivninger og finansielle poster (korrigeret EBITDA) for de fortsættende aktiviteter blev 122 mio. kr. mod et resultat for 2013 på 119 mio. kr.

Koncernen realiserede et resultat af primær drift (EBIT) på 88 mio. kr. mod et resultat af primær drift i 2013 på 108 mio. kr. Årets resultat af primær drift (EBIT) er påvirket negativt af udgiftsførelsen af 13 mio. kr. i overtagen ordrebeholdning i forbindelse med overtagelsen af InWear, Matinique, Part Two og Soaked in Luxury samt retailkonceptet Companys. Endvidere har faldet i den norske og svenske krone i 4. kvartal 2014 påvirket resultatet negativt.

Egenkapitalen steg fra 116 mio. kr. til 338 mio. kr.

Årets resultat efter skat blev 45 mio. kr. mod 42 mio. kr. i 2013. 

To strategiske opkøb
DK Company foretog i 2014 to strategiske opkøb. Som led i koncernens strategi om styrkelse af retailkoncepter, har DK Company A/S i januar 2014 erhvervet de resterende 12,5% af aktierne i DKC Retail Norway AS, så koncernen nu ejer alle aktierne i moderselskabet for koncernens retailaktiviteter i Norge.

I marts 2014 kunne DK Company offentliggøre akkvisitionen af The Original Group fra IC Group A/S med overtagelsesdato den 30. juni 2014. Ved denne overtagelse tilknyttede koncernen InWear, Matinique, Part Two og Soaked in Luxury, der er med til at styrke koncernen i mid-market-segmentet, særligt i de skandinaviske lande. Med akkvisitionen fulgte endvidere butikskonceptet Companys, der har suppleret og styrket de eksisterende retailkoncepter i koncernen.

I 2014 blev det endvidere besluttet at tilpasse porteføljen gennem nedlukning af de tre mindre brands: Sorbet, Occupied og Blue Willi’s. Disse brands er alle lukket ned med udgangen af 2014.

DK Company A/S har i juni 2014, som følge af akkvisitionen af The Original Group koncernen, gennemført en kapitaludvidelse med nominelt 6.882.639 kr. ved udstedelse af 203.628.379 nye aktier til kurs 0,84 svarende til 171 mio. kr. Aktierne er udstedt til IC Group A/S, der herefter ejer 10,11 % af DK Company A/S’ samlede aktiekapital. I forbindelse med indtrædelse i ejerkredsen har IC Group A/S opnået ret til at udpege et medlem i bestyrelsen. DK Company A/S har dermed fået et nyt bestyrelsesmedlem, der besidder en god indsigt i branchen og derigennem forventes at kunne bidrage positivt til yderligere værdiskabelse for koncernen.

I juli 2014 modtog DK Company A/S voldgiftsrettens afgørelse vedrørende en tvist med BTX Group A/S om fastsættelse af købesummen for akkvisitionen tilbage i 2012. DK Company A/S fik fuldt medhold i sine indsigelser og har som følge heraf modtaget en godtgørelse, der efter afholdelse af advokatomkostninger og inkl. procesrenter udgjorde 12 mio. kr.

Ved udgangen af december 2014 har DK Company A/S gennemført akkvisitionen af Bon’A Parte A/S-koncernen, som overtages efter flere år med underskud. DK Company anser det som en turnaround-case med stort potentiale. Koncernen har fået tilføjet en veletableret e-handels- og postordrevirksomhed med datterselskaber i fem europæiske lande. DK Company har mulighed for at udvide Bon’A Parte-koncernens eksisterende e-handelsplatform til at omfatte flere af DK Company-koncernens øvrige brands, og dermed er der dannet grundlag for koncernens fremtidige ekspansion inden for e-handel.

DK Company A/S-koncernen har i det forløbne år indgået en ny bankaftale med Danske Bank. Den nye bankaftale sikrer gennem sin kombination af lang og kort gæld, at det likvide beredskab er til stede på de rette tidspunkter og er med til at understøtte koncernens strategi.

De mange tiltag, der er gennemført i 2014, har ikke fuld effekt i regnskabsåret, da de dels er gennemført i løbet af året, dels i noget omfang har medført engangsomkostninger i forbindelse med etablering. Den fulde effekt af tiltagene forventes realiseret i løbet af 2015, men vil først have fuld påvirkning på et helt regnskabsår i 2016. 

Fortsat fokus på konsolidering og synergieffekter
DK Company kommer efter et år med to større akkvisitioner styrket ud af regnskabsåret 2014. Ledelsen har positive forventninger til det kommende år og har fortsat fokus på konsolidering og implementering af synenergier. Organisationen og kapaciteten er tilpasset, og omkostningsniveauet er trimmet.

De nuværende volatile valutamarker vil kunne påvirke både koncernens omsætning og indtjening i 2015. Koncernen følger markederne nøje og forsøger at risikominimere koncernens dispositioner i fremmed valuta.

Under forudsætning af uforandrede, vanskelige markedsforhold og med fokus på en fortsat integrering og konsolidering forventes det, at koncernen realiserer en omsætning for fortsættende aktiviteter i niveauet 2.250-2.450 mio. kr.

Resultat af primær drift (EBIT) for fortsættende aktiviteter forventes realiseret i niveauet 100-130 mio. kr.

Der forventes et investeringsniveau på 20-30 mio. kr. til udvikling af koncernens retailaktiviteter. 

Simon Hansen

KONTAKTPERSON

Simon Hansen
Presse- og kommunikationschef
tlf: 97117292 · mobil: 40227222 · sh@dmogt.dk
Linked In Profile Se profil