Foto: ege

Nyt regnskab viser stigende omsætning hos ege

Tæppevirksomheden fra Herning leverede fremgang i omsætningen, men resultatet faldt en smule. Næste år forventes omsætningen at nærme sig en mia. kr.

25.06.2015

Bestyrelsen i egetæpper a/s har offentliggjort årsrapporten for regnskabsåret 1. maj 2014-30. april 2015.
Tæppekoncernens omsætning blev 873 mio. kr. mod 784 mio. kr. sidste år, svarende til en stigning på 11%. Korrigeret for indregning af Hammer Tæpper er omsætningen steget med 1%.
Resultat før finansielle poster og skat blev 67 mio. kr., svarende til en EBIT-margin på 8%.

egetæpper a/s fik et årsresultat før skat på 55 mio. kr., hvilket er lavere end de forventede 70-75 mio. kr. ved årets begyndelse, men i tråd med det estimat, der blev udsendt i marts måned 2015. Her estimerede ledelsen et resultat før skat på 50-60 mio. kr.

Koncernens resultat efter skat blev 43 mio. kr. mod 48 mio. kr. året før.
Årets udbytte foreslås fastsat til 17 mio. kr., svarende til ca. 40% af koncernens nettoresultat efter skat og udlodning til minoritetsaktionærer.

Årets nettoinvesteringer i langfristede aktiver blev 110 mio. kr., hvoraf erhvervelsen af Hammer Tæpper A/S udgør 51 mio. kr.

I 2015/16 vil egetæpper fortsat arbejdes målrettet med koncernens overordnede strategi ”Sustainable Carpet Design 2020”.

Det største marked, som er det danske, har ikke levet op til ledelsens forventninger i regnskabsåret 2014/15 og har ikke helt været på niveau med sidste år. egetæpper forventer ikke, at markedssituationen her ændrer sig markant i det kommende år. Selvom Danmark er det største marked, tegner eksporten sig for 80 % af omsætningen.

Positive forventninger til eksportmarkeder
Blandt de større eksportmarkeder forventer egetæpper til gengæld specielt vækst i England, Frankrig og Tyskland.

- Der er i det forgangne år arbejdet målrettet med udbygning og tilpasning af organisation samt produktsortiment. Endvidere er det vores forventning, at Norge, Sverige samt Mellemøsten fortsat vil udvikle sig positivt, hedder det i ledelsesberetningen.

Aktivitetsniveauet i Asien har overordnet og samlet set ikke levet op til forventningerne for året 2014/15. Opbygning af distributionsnettet er på plads, og ledelsen regner med, at regionen igen vil vise en positiv udvikling i det kommende regnskabsår.
I USA er etablering og setup ligeledes på plads, og bearbejdning af markedet er påbegyndt. Erfaringsmæssigt er dette en længerevarende proces, og egetæpper forventer, at USA vil bidrage positivt til den samlede aktivitet, om end i et mindre omfang i det kommende års opstartsfase.

Forventer vækst i omsætning
egetæppers samlede forventninger til 2015/16 er en omsætning på 950-1.000 mio. kr. og en EBIT-margin på 8-9% excl. gevinst fra salg af ejendom i Vejle.

Resultatet før skat ventes at lande på 80-90 mio. kr., hvoraf ca. 20 mio. vedrører gevinst fra salg af ejendom i Vejle.
Ny-investeringer i langfristede aktiver forventes at på ca. 50 mio. kr., og nettoinvesteringerne vil udgøre 30 mio. kr. efter fradrag af gevinst ved salg af ejendom i Vejle. 

Læs også
ege-direktører modtager Initiativpris
ege ikke fuldt tilfreds med første halvår
ege stærkt frem