· Personale & overenskomst ·

Her finder du det, du skal bruge i de vigtigste aspekter af et ansættelsesforhold. Uanset om du mangler en ansættelseskontrakt, et overblik over ferieloven eller de seneste overenskomster.

1

1. maj - hvem har fri?

Reglerne vedrørende 1. maj, når den falder på en hverdag.
Læs mere

120 dages-reglen - forkortet opsigelsesvarsel

Gennemgang af reglerne for opsigelse ved sygdom i 120 dage inden for 12 på hinanden følgende måneder (120-dagesreglen).
Læs mere

120-dagesreglen - kontraktklausul

Klausulen kan kun anvendes for funktionærer eller timelønnede på funktionærlignende vilkår.
Læs mere

7

70 års reglen ophæves

Fra 1. januar 2016 er det ikke længere tilladt at have en klausul i ansættelseskontrakten om, at medarbejderen skal fratræde, når vedkommende fylder 70 år.
Læs mere

A

Adoptivbarn - giver modtagelse ret til dagpenge?

Kommende adoptivforældre kan få dagpenge før modtagelsen af adoptivbarnet.
Læs mere

Afskedigelse af medarbejder med høj anciennitet

Faglig voldgiftskendelse. Når en medarbejder bliver afskediget efter at have været ansat størstedelen af sit arbejdsliv på en virksomhed, skal arbejdsgiveren ikke kun godtgøre, at der er en saglig årsag til afskedigelsen. Det skal også påvises, at der ikke umiddelbart er mulighed for at omplacere medarbejderen.
Læs mere

Ansættelse af funktionær - vejledning

Praktiske råd ved ansættelse af funktionærer.
Læs mere

Ansættelse på prøve eller midlertidig ansættelse

Gennemgang af reglerne ved ansættelse af funktionær på prøve eller i midlertidig ansættelse.
Læs mere

Ansættelsesbevisloven

Generel gennemgang af lov om ansættelsesbeviser.
Læs mere

Ansættelsesbevisloven - godtgørelsesniveauet

Arbejdsgiver skal betale en godtgørelse for ansættelseskontrakter, der ikke overholder lovens ordlyd. Det siger Ansættelsesbevisloven, som foreskriver, at visse punkter skal medtages i en ansættelseskontrakt.
Læs mere

Ansættelsesinterview - DM&Ts interviewmodel

Dansk Mode & Textil har udarbejdet modeller til ansættelsessamtaler med henholdsvis en sagsbehandler/ kontorassistent og en leder. Download modellerne her.
Læs mere

Ansættelseskontrakt - butiksansatte

Standardkontrakt til brug ved ansættelse af butikspersonale. Kontrakten indeholder de punkter, som lov om ansættelsesbeviser kræver.
Læs mere

Ansættelseskontrakt - CO/DI-overenskomst

Kontrakten bruges ved ansættelse af timelønnede i henhold til Industrioverenskomsten mellem CO og DI. Hent den her.
Læs mere

Ansættelseskontrakt - direktørkontrakt

Direktørkontrakt til brug for ansættelse af en virksomheds øverste, administrerende direktør.
Læs mere

Ansættelseskontrakt - funktionærlignende ansættelse

Denne kontrakt SKAL anvendes ved ansættelser i henhold til Textil & Beklædningsoverenskomsten mellem Dansk Mode & Textil og Fagligt Fælles Forbund, 3F. Download kontrakten her.
Læs mere

Ansættelseskontrakt - HK-funktionærer

Standardkontrakt for funktionærer omfattet af overenskomsten mellem Dansk Mode & Textil og HK/Industri - eller hvor virksomheden vælger at følge denne overenskomst. Kontrakten indeholder de punkter, som lov om ansættelsesbeviser/overenskomsten kræver. Download den her.
Læs mere

Ansættelseskontrakt - ledere

Standardkontrakt til brug ved ansættelse af ledere. Kontrakten indeholder de punkter, som lov om ansættelsesbeviser kræver, og som fremgår af Lederaftalens § 5. Download kontrakten her.
Læs mere

Ansættelseskontrakt - sælgere

DM&T's ansættelseskontrakt til brug for ansættelse af sælgere. Kontrakten overholder ansættelsesbevislovens regler.
Læs mere

Ansættelseskontrakt - teknikere

Standardkontrakt der indeholder de punkter, som lov om ansættelsesbeviser/overenskomsten kræver. Kontrakten, med tillæg, er omfattet af overenskomsten mellem Dansk Mode & Textil og Teknisk Landsforbund. Hent kontrakten (på dansk eller engelsk) og tillæggene her. Endvidere findes der en udstationeringsaftale.
Læs mere

Ansættelseskontrakt - timelønnede

Denne kontrakt SKAL anvendes i forbindelse med ansættelser i henhold til Textil & Beklædningsoverenskomsten mellem Dansk Mode & Textil og Fagligt Fælles Forbund 3F. Hent kontrakten her (dansk og engelsk version).
Læs mere

Ansættelseskontrakt for funktionær - standard

Standardkontrakt for funktionærer, der ikke er omfattet af nogen overenskomst. Kontrakten indeholder de punkter, som lov om ansættelsesbeviser kræver. Kontrakten kan downloades.
Læs mere

Ansættelseskontrakt funktionærlignende - CO/DI

Kontrakt til brug ved funktionærlignende ansættelse i henhold til Industriens overenskomst mellem CO og DI. Download den her.
Læs mere

AUB-bidrag fra 2018 - DA pjece

DA udgiver pjece om, hvad trepartsaftalen om flere faglærte betyder for din virksomhed.
Læs mere

B

Barnets første sygedag - faglig voldgiftskendelse

Medarbejder på nathold havde ikke ret til at holde fri på barnets første sygedag.
Læs mere

D

DA-barsel - om ordningen

Om barselsudligningsordningen. Hvem er omfattet? tilmelding, indberetning, bidrag og refusion.
Læs mere

DA-barsel for Servicemedlemmer

Ikke kun medlemmer men også Servicemedlemmer af Dansk Mode & Textil kan kan blive medlem af den kollektive udligningsordning DA-Barsel. Det kan de, fordi DA efter ansøgning fra DM&T har besluttet at inkludere DM&Ts Servicemedlemmer i ordningen.
Læs mere

Deltidsansættelse - det siger loven

Arbejdsgiver og medarbejder har ifølge Lov om deltidsansættelse ret til at aftale deltidsarbejde. For timelønsansatte indeholder en række overenskomster dog bestemmelser, som indskrænker aftalefriheden i relation til deltid.
Læs mere

Dødsfald - forholdsregler funktionærer

Arbejdsgiverens forholdsregler i forbindelse med en funktionærs dødsfald.
Læs mere

E

eFeriekort - DA-LO-aftale

Dansk Arbejdsgiverforening og LO har aftalt vilkårene for e-Feriekort ordningen. Aftalen kan downloades her.
Læs mere

F

Feriefridage - Textil & Beklædningsoverenskomsten

Retningslinjer for afvikling af feriefridage for medarbejdere omfattet af Textil & Beklædningsoverenskomsten.
Læs mere

Feriekort - anvendelse

Det er ikke længere nødvendigt, at arbejdsgiveren underskriver feriekort inden udbetaling af feriepenge, efter at Arbejdsdirektoratet ophævede kravet om arbejdsgiverunderskrift for udbetaling af feriepenge fra FerieKonto i foråret 2009.
Læs mere

Ferieloven

Generel gennemgang af ferieloven. Optjening og placering af ferie og udbetaling af feriegodtgørelse.
Læs mere

Ferieloven ændret for timelønnede ved sygdom

Pr. 1. januar 2015 kan timelønnede produktions- og lagerarbejdere optjene sædvanlig feriegodtgørelse fra 2. sygedag, selvom de ikke er berettigede til fuld løn under sygdom. Dette har også betydning for Textil- & Beklædningsoverenskomsten.
Læs mere

Feriepenge - beregningsskema

Skema til beregning af feriepenge til funktionærer
Læs mere

Firmabil - kontraktklausul

Kontrakttillæg til aftale om firmabil med tilladelse til privat brug. Hent tillægget her.
Læs mere

Fleksjob - pensionsbidrag

En aftale mellem Dansk Mode & Textil, HK/Privat, Teknisk Landsforbund og 3F sikrer medarbejdere i fleksjobs ret til at få overenskomstens pensionsbidrag indbetalt til deres hidtidige pensionsordning.
Læs mere

Flekstidsaftale for funktionærer

Udkast til aftale om flekstidsordning for funktionærer.
Læs mere

Forskelsbehandling - indirekte

Det er efterhånden velkendt, at forskelsbehandling af mænd og kvinder er forbudt. Det gælder på arbejdsmarkedet især ved udnævnelse, afskedigelser og lønfastsættelse. Men indirekte forskelsbehandling er også forbudt.
Læs mere

Forskelsbehandling på grund af alder og handicap

Loven om forskelsbehandling omfatter et forbud mod forskelsbehandling på grund af alder og handicap. På forbudslisten over ulovlige grunde er desuden race, hudfarve, religion eller tro, politisk anskuelse, seksuel orientering, national, social eller etnisk oprindelse. Her en gennemgang af reglerne om alder og handicap.
Læs mere

Fratrædelsesgodtgørelse - funktionærer

Gennemgang af funktionærlovens § 2a vedrørende fratrædelsesgodtgørelse.
Læs mere

Freelancedesigner-kontrakt

Samarbejdsaftale med selvstændig freelancedesigner.
Læs mere

Fri telefon - kontraktklausuler

Klausuler til brug i virksomheder der yder fri eller delvist fri telefon. Download klausulerne her.
Læs mere

Fritvalgskonto - regler

Regler vedrørende de særlige fritvalgskonti indført ved overenskomstforhandlingerne i foråret 2007.
Læs mere

Funktionærbegrebet - hvem er funktionær?

Hvornår er et ansættelsesforhold omfattet af funktionærloven? Se en gennemgang af betingelserne her.
Læs mere

Funktionærens opfindelser - kontraktklausul

Klausul vedrørende funktionærens opfindelser, brugsmodeller med mere. Hent den såkaldte brugsmodel-klausul her.
Læs mere

Funktionærlignende ansættelse - vejledning

Skal I ansætte medarbejdere på funktionærlignende vilkår? Brug denne vejledning.
Læs mere

G

G-dage - reglerne ændres til 2 ledighedsdage

Med virkning fra 1. juli 2017 ændres reglerne for G-dage, så der kun skal betales 2 G-dage til en fratrådt medarbejder, mod før 3 G-dage.
Læs mere

G-dage og 1. og 2. ledighedsdag - regler

Arbejdsgiveren skal under visse betingelser betale 2 x dagpengegodtgørelse til fratrådte medarbejdere. Se regler og betingelser her. Reglerne er ændret fra 1. juli 2017.
Læs mere

G-dage og 1. og 2. ledighedsdag - satser

Satser gældende pr. 2. januar 2017.
Læs mere

Graviditet og barsel - regler

Gennemgang af reglerne vedrørende barselsorlov og barselsdagpenge - inklusive de særlige regler for funktionærer.
Læs mere

Grundlovsdag - hvem har fri hvornår?

Regler vedrørende Grundlovsdag.
Læs mere

H

Helligdage - hvilken løn skal vi beregne?

Se her, hvem der skal have hvilken løn for arbejde på helligdage.
Læs mere

HK-overenskomsten - generelt

Hvilke virksomheder og hvilke medarbejdere er omfattet af overenskomsten? Overenskomsten kan downloades.
Læs mere

HR og personaleforhold - gratis e-bøger

HR JURA: Få gratis adgang til e-bøger om juraen bag personaleforhold. Dansk Arbejdsgiverforenings bøger findes nu elektronisk til fri afbenyttelse for medlemmer af Dansk Mode & Textil.
Læs mere

Hvor finder jeg ansættelseskontrakterne?

Medlemmer af Dansk Mode & Textil har adgang til en række forskellige ansættelseskontrakter. Vær opmærksom på, at der skal bruges forskellige kontrakter alt efter om medarbejderen er funktionæransat, timelønnet i produktionen eller på lageret, sælger, leder, direktør med mere. Kontrakterne kan downloades her.
Læs mere

Hvor finder jeg overenskomsterne?

Dansk Mode & Textil forhandler 3 overenskomster, nemlig med 3F (Textil & Beklædningsoverenskomsten for de timelønnede produktions- og lagerarbejdere), med HK Privat (Funktionæroverenskomsten for kontor og lager) og endelig med Teknisk Landsforbund (Funktionæroverenskomsten for designere, tekstilkonstruktører og deres assistenter). Øvrige overenskomster forhandles af andre parter. Overenskomsterne kan downloades.
Læs mere

I

Implementering vedr. Textil- og Beklædningsoverenskomsten 2017-2020

Her kan du finde direktiver der er implementeret.
Læs mere

Informationspligt og høring af medarbejdere

Virksomheder af en vis størrelse har pligt til at informere medarbejderne om virksomhedens situation og pligt til at lade medarbejderne give et høringssvar. Dette gælder også virksomheder uden for DA.
Læs mere

Internetpolitik - arbejdsgivers rettigheder

Alle virksomheder bør udarbejde en internetpolitik, således at medarbejderne kender virksomhedens holdning til brug af internet og e-mail på arbejdspladsen.
Læs mere

Internetpolitik på arbejdspladsen

Alle virksomheder bør udarbejde en internetpolitik for arbejdspladsen. Se forslag til en sådan politik her.
Læs mere

Introduktionsplan ved nye kollegaer

For at nye medarbejdere får en god oplevelse fra begyndelsen er det vigtigt, at de får den rette introduktion. Få her et eksempel på en introduktionsplan.
Læs mere

J

Jule- og nytårsdagene - regler for frihed og løn

Se her reglerne for frihed og betaling vedrørende jule- og nytårsdagene, når de falder på hverdage. Reglerne er i høj grad afhængig af, hvilken overenskomst der gælder.
Læs mere

K

Kollektive afskedigelser - regler og køreplan

Hvis en virksomhed skal foretage afskedigelser i større omfang, skal den overholde visse regler. Få overblik over reglerne, og se Dansk Mode & Textils køreplan for kollektive afskedigelser her.
Læs mere

Kompetencefonden

Her finder du ansøgningsblanketter, vejledninger og lister over efteruddannelser og kurser, du kan søge tilskud til via kompetencefond.
Læs mere

Konfliktunderstøttelse - betingelser for udbetaling

Medlemsvirksomhedernes indberetning af blandt andet statistik- og lønoplysninger er betingelser for at få konfliktunderstøttelse. Derfor præciserer vi her for god ordens skyld samtlige betingelser for udbetaling af konfliktunderstøttelse.
Læs mere

Konkurrence- og kunde-/leverandørklausul - kombineret

Denne klausul gør det muligt at afskære en funktionær fra dels at beskæftige sig med virksomhedens kunder dels at blive beskæftiget i en konkurrerende virksomhed efter vedkommendes fratrædelse. Se her, hvordan en sådan klausul til medarbejderens ansættelseskontrakt kan formuleres.
Læs mere

Konkurrenceklausul

Ved at underskrive en konkurrenceklausul anerkender funktionæren virksomhedens interesse i, at konkurrenter ikke får kendskab til fortrolige oplysninger om virksomheden, som kan påføre virksomheden væsentlig skade. Læs her, hvordan en konkurrenceklausul til en ansættelseskontrakt kan formuleres.
Læs mere

Konkurrenceklausuler m.m. - nye regler

Fra 1. januar 2016 er der vedtaget nye regler om konkurrence-, kunde- og leverandørklausuler. Reglerne er skærpet betydeligt, og har stor betydning for kommende medarbejdere med disse ansættelsesklausuler.
Læs mere

Kontor- og lagerelever

Når man som virksomhed vil ansætte og uddanne en elev inden for kontor- og lagerområdet, skal en række forhold være på plads både i forhold til eleven og i forhold til virksomheden. Find regler og info på siden her.
Læs mere

Kunde- og leverandørklausul

En kundeklausul afskærer funktionæren fra at opsøge virksomhedens kunder efter funktionærens fratrædelse. Dette kan omfatte kunder, som funktionæren har beskæftiget sig med under ansættelsen de sidste 12 måneder før opsigelsestidspunktet, og der skal laves en liste med kunderne. I dette dokument vises et eksempel på en kundeklausul, som kan indsættes i medarbejderens ansættelseskontrakt.
Læs mere

L

Lederaftalen - hvad gælder?

Ledere i virksomheder, der er medlemmer af Dansk Mode & Textil, er omfattet af Lederaftalen, hvis lederen er medlem af Ledernes Hovedorganisation. Læs her om hovedreglerne i Lederaftalen.
Læs mere

Ligebehandlingsloven

Ændrede arbejdstider efter endt barsel
Læs mere

Løn- og fraværsstatistik - ny forbedret udgave

DA har nu udarbejdet et nyt og forbedret NetStat, som du kan få adgang til via Dansk Mode & Textils hjemmeside (kræver login og fuldt medlemskab).
Læs mere

Lønstatistik - reglerne for kønsopdelt lønstatistik

Alle virksomheder med mere end 35 ansatte skal stille kønsopdelt lønstatistik til rådighed for de ansatte. Her kan du læse, hvad du skal huske.
Læs mere

Lønsystem - håndbog til indførelse

Håndbog om nye lønsystemer udarbejdet af 3F og Dansk Mode & Textil til brug for tekstil- og beklædningsvirksomheder. Download håndbogen her.
Læs mere

Lønsystemskifte uden tillidsfolkenes samtykke

Der skal ikke nødvendigvis være enighed mellem parterne, før en virksomhed under Textil- & Beklædningsoverenskomsten kan beslutte at indføre et nyt lønsystem. Det fremgår af en opmandskendelse, som frifandt en af Dansk Mode & Textils medlemsvirksomheder. Læs om kendelsen her.
Læs mere

M

Medarbejdersamtale - skemamodel

Dansk Mode & Textil har udarbejdet et skema til brug ved medarbejdersamtaler og udviklingssamtaler.
Læs mere

Medarbejdertilfredshed - model til måling

Vil man øge effektiviteten i sin virksomhed, er det en god idé at have præcis viden om medarbejdernes krav og forventninger til arbejdspladsen. Kender man virksomhedens styrker og svagheder i forhold til medarbejderne, kan man nemlig fokusere sin indsats der, hvor behovet for forbedring er størst. Her kan man få hjælp af "MBT-modellen", som er et værktøj, man kan bruge til at måle medarbejdertilfredsheden.
Læs mere

Misligholdelse ansættelsesforhold - arbejdsgiver

En arbejdsgiver skal betale erstatning, hvis en medarbejder bliver ulovligt fyret, eller hvis medarbejderen selv siger op på grund af arbejdsgiverens misligholdelse. Det siger Funktionærloven. Læs om reglerne her.
Læs mere

Misligholdelse ansættelsesforhold - funktionær

Hvis en funktionær enten ikke møder op på sit ny arbejde eller forlader stillingen ulovligt, så har arbejdsgiveren ifølge Funktionærloven krav på en erstatning. Læs om reglerne her.
Læs mere

Mulighedserklæring ved sygdom

Mulighedserklæringen er en ny lægeerklæring, som skal hjælpe arbejdspladsen med at bringe syge medarbejdere tilbage i arbejde. Se, hvordan du skriver erklæringen.
Læs mere

N

Ny markedsføringslov - ændring af kontrakter

Den 1. juli 2017 træder den nye markedsføringslov i kraft. Det får bl.a. betydning for alle de kontrakter, der indeholder en henvisning til markedsføringslovens bestemmelser.
Læs mere

O

Opsigelse af en funktionær - regler

Generel gennemgang af reglerne for opsigelse af en funktionær, herunder krav om saglighed, godtgørelse m.v.
Læs mere

Opsigelse fra funktionær - regler

Gennemgang af reglerne for funktionærens egen opsigelse.
Læs mere

Opsigelse og prøvetid - dom

Dom vedrørende gensidigt opsigelsesvarsel i prøvetiden.
Læs mere

Opsigelser - udkast

Hent modeller til personaleopsigelser her.
Læs mere

Overarbejde - aftale ved ansættelsen

Det er vigtigt ved ansættelsen at tage stilling til overarbejde.
Læs mere

Overarbejde - regler

Dansk Mode & Textil opfordrer virksomhederne til at være opmærksomme på Textil og Beklædningsoverenskomstens bestemmelser om overarbejde. Læs om bestemmelserne her.
Læs mere

Overarbejdsklausul

Klausul for arbejdsledere, HK-funktionærer eller teknikere vedrørende betaling og placering af overarbejde. Hent den her.
Læs mere

Overenskomst - DI og CO Industri

Generelt om Dansk Industris overenskomst, herunder hvilke virksomheder og medarbejdere der er omfattet.
Læs mere

Overenskomsten 2017-2020 - 3F og DM&T

Overenskomsten for Textil og Beklædning kan downloades.
Læs mere

Overenskomsten 2017-2020 - HK/Privat og DM&T

Overenskomsten for kontor og lager kan downloades.
Læs mere

Overenskomsten 2017-2020 - TL og DM&T

Overenskomsten for teknikere kan downloades
Læs mere

Overenskomstfornyelsen 2017-2020 - HK og DM&T

Overenskomst for bl.a. administrative medarbejdere på kontor og lager.
Læs mere

Overenskomstfornyelsen 2017-2020 - Textil & Beklædningsoverenskomsten

Overenskomst for timelønnede produktionsarbejdere, lagerarbejdere og syersker indgået mellem DM&T og 3F
Læs mere

Overenskomstfornyelsen 2017-2020 - TL og DM&T

Funktionæroverenskomst for bl.a. designere, konstruktører og deres assistenter. Overenskomst indgået mellem DM&T og Teknisk Landsforbund.
Læs mere

Overenskomstfornyelsen 2017-2020 - øvrige overenskomster

Overenskomster som er forhandlet af andre parter end Dansk Mode & Textil
Læs mere

Overførsel af ferie

Aftaler mellem overenskomstparterne vedrørende overførsel af ferie.
Læs mere

P

Pensionsordning for timelønnede - PensionDanmark

Læs om PensionDanmarks pensionsordning her.
Læs mere

Personalegoder - eksempler fra a til z

Som virksomhed må man lægge en strategi for, hvordan man fastholder sine medarbejderne. Vi gennemgår her en række forhold og goder, der kan bidrage til at holde på de ansatte.
Læs mere

Personalehåndbog - udkast

Udkast til personalehåndbog. Hent det her
Læs mere

Persondataforordningen - DM&T Guide

Den 25. maj 2018 skal alle virksomheder være klar til at persondataforordningen træder i kraft.
Læs mere

Persondataforordningen - hvad er det?

EU’s nye persondataforordning påvirker din virksomhed på flere områder. Vi giver dig overblik over hvilke og hvordan.
Læs mere

Personlighedstest sikrer et bedre match

Find den rette til jobbet. Du kan hente hjælp i en personlighedstest, der identificerer jobkandidatens styrker og udviklingsområder.
Læs mere

R

Rejseudgifter og omkostninger

Arbejdsgivere har pligt til at betale deres funktionærer et passende forskud til betaling af rejseudgifter og omkostninger.
Læs mere

Rekruttering - procedure ved ansættelse

Huskeliste til brug for ansættelse af nye medarbejdere.
Læs mere

Rygepolitikker

Rygerloven indebærer, at danske arbejdsgivere siden 2007 har skullet udarbejde en rygepolitik på arbejdspladsen. Se eksempler på sådanne politikker.
Læs mere

Rygerloven

Rygning på private arbejdspladser har siden 2007 været forbudt bortset fra i meget begrænset omfang. Og virksomhederne har siden haft pligt til at udarbejde en rygepolitik. Fra 15. august 2012 er rygerloven yderligere strammet. Se hvad der gælder.
Læs mere

S

Samarbejdsudvalgsmøder - honorar for deltagelse

Samarbejdsnævnets honorartakster for deltagelse i samarbejdsudvalgsmøder både i og uden for normal arbejdstid.
Læs mere

Seniorpolitik

Kort gennemgang af hvilke overvejelser der må gøres, før der etableres seniorpolitik på virksomheden.
Læs mere

Skatteregler - fratrædelsesgodtgørelse, jubilæumsgratiale

Gennemgang af reglerne for beskatning af fratrædelsesgodtgørelse og jubilæumsgratiale.
Læs mere

Sommertid - omregningstidspunkter

Se her de faste omregningstidspunkter for sommertid.
Læs mere

Stillingsannoncen - regler og begrænsninger

Der gælder visse begrænsninger i forhold til, hvad en stillingsannonce må indeholde. Især diskriminationsreglerne skal man som arbejdsgiver være opmærksom på. Denne artikel beskriver reglerne for udformningen af en stillingsannonce.
Læs mere

Sygdom - anmeldelse og dokumentation

Forslag til reglement om, hvordan medarbejdere skal dokumentere deres sygdom og udkast til breve til medarbejderne.
Læs mere

Sygdom under ferie giver ret til ny ferie

Medarbejdere har ret til at få ny ferie, hvis de bliver syge i mere end 5 dage, efter at ferien er startet. Dog skal medarbejderen dokumentere sygdommen med en lægeerklæring, som medarbejderen selv betaler.
Læs mere

Sygedage - arbejdsgiverperioden

Arbejdsgiveren skal betale de første 30 dage af en medarbejders sygdom mod tidligere de første 21 dage.
Læs mere

Sygedagpenge - anmeldelse og refusion

Gennemgang af reglerne for anmeldelse af medarbejderes sygdom.
Læs mere

Sygedagpenge - regler og love

Generel gennemgang af sygedagpengeloven.
Læs mere

Sygedagpengeloven - erklæringer og samtaler

Folketinget vedtog i 2009 nye regler i sygedagpengeloven omkring de såkaldte mulighedserklæringer og sygefraværssamtaler. Hele loven trådte i kraft den 4. januar 2010 .
Læs mere

T

Tavshedsklausul

Klausul til brug når virksomheden skal ansætte funktionærer, der får adgang til fortrolige oplysninger. Hent kontraktklausulen her.
Læs mere

Textil & Beklædningsindustriens Kompetenceudviklingsfond

Oplysning vedr. virksomhedernes muligheder for at søge tilskud fra Textil & Beklædningsindustriens Kompetenceudviklingsfond.
Læs mere

Textil & Beklædningsoverenskomsten

Generelt om Textil & Beklædningsoverenskomsten, herunder hvilke virksomheder der er omfattet, og hvilke medarbejdere overenskomsten gælder for. Overenskomsten kan downloades.
Læs mere

Tidsbegrænset ansættelse - hvad siger loven?

Lov om tidsbegrænset ansættelse skal blandt andet forhindre forskelsbehandling. Loven omfatter både timelønnede og funktionærer.
Læs mere

Tiltrækning af medarbejdere

En virksomhed kan være nødt til at gøre sig attraktiv over for potentielle ansøgere for at tiltrække kvalificeret arbejdskraft – især i tider med lav arbejdsløshed.
Læs mere

Tro og loveerklæring - barns sygdom

Erklæring om fravær på grund af barns sygdom. Hent den her.
Læs mere

Tro og loveerklæring - feriefridage og feriefridagstimer

Erklæring til brug i forbindelse med afholdelse af feriefridage og feriefridagstimer. Hent den her.
Læs mere

Tro og loveerklæring - mobiltelefon, fax og PC-udstyr

Erklæring om medarbejders brug af mobiltelefon, fax, internetforbindelse og PC-udstyr. Hent den her.
Læs mere

Tro- og loveerklæringer - graviditet, barsel og orlov

Medarbejdere skal overholde en række varslingsregler i forbindelse med fravær ved graviditet, barsel og orlov. Se Dansk Mode & Textils tjekliste samt tro- og loveerklæringer her.
Læs mere

TV-overvågning var uberettiget

Sø- og Handelsretten dømte i 2007 en butik til at betale 25.000 kr i erstatning til en medarbejder for tort som følge af uberettiget tv-overvågning.
Læs mere

U

Uddannelser indenfor branchen

Branchens faglige uddannelsessystem omfatter uddannelserne tekstil- og beklædningsassistent og beklædningshåndværker. Få her en oversigt over uddannelserne, info om uddannelsesveje, regler for elevansættelse og blanketter til uddannelsesaftale.
Læs mere

Uddannelser: designteknolog, design og business

Tekstil- og beklædningsindustrien har videregående uddannelser til designteknolog og i design og business.
Læs mere

Uddannelsesaftale - forlængelse ved graviditet

Arbejdsgiveren har pligt til at undersøge behovet for en evt. forlængelse af uddannelsesaftalen, hvis eleven bliver gravid.
Læs mere

Udenlandsk arbejdskraft - guide

Sådan undgår du at ansætte ulovlig udenlands arbejdskraft - ny guide til virksomheder med gode råd, når en virksomhed ansætter udenlandsk arbejdskraft.
Læs mere

Udenlandske medarbejdere

Principiel dom vedrørende oplæring af udenlandske medarbejdere.
Læs mere

Udstationering inden for EU - loven

Generelt om lov om udstationering inden for EU.
Læs mere

Usaglig afskedigelse - funktionærer

Hvornår er en opsigelse urimelig, og hvilke krav kan "urimeligt opsagte" funktionærer stille?. Læs om Funktionærlovens regler her.
Læs mere

V

Vikarer under Textil & Beklædningsoverenskomsten

En aftale mellem Dansk Mode & Textil og 3F definerer, hvordan virksomhederne skal forholde sig, når de skal indgå en vikaraftale.
Læs mere

Virksomhedsoverdragelsesloven

Rettigheder og forpligtelser over for lønmodtagerne, når virksomheden skifter hænder
Læs mere

Æ

Ændring af løn- og arbejdsvilkår

Arbejdsgiverens og funktionærens rettigheder i forbindelse med ændring af løn- og arbejdsvilkår.
Læs mere