· Afskedigelse & fratrædelse ·

1

120 dages-reglen - forkortet opsigelsesvarsel

Gennemgang af reglerne for opsigelse ved sygdom i 120 dage inden for 12 på hinanden følgende måneder (120-dagesreglen).
Læs mere

7

70 års reglen ophæves

Fra 1. januar 2016 er det ikke længere tilladt at have en klausul i ansættelseskontrakten om, at medarbejderen skal fratræde, når vedkommende fylder 70 år.
Læs mere

A

Afskedigelse af medarbejder med høj anciennitet

Faglig voldgiftskendelse. Når en medarbejder bliver afskediget efter at have været ansat størstedelen af sit arbejdsliv på en virksomhed, skal arbejdsgiveren ikke kun godtgøre, at der er en saglig årsag til afskedigelsen. Det skal også påvises, at der ikke umiddelbart er mulighed for at omplacere medarbejderen.
Læs mere

F

Fratrædelsesgodtgørelse - funktionærer

Gennemgang af funktionærlovens § 2a vedrørende fratrædelsesgodtgørelse.
Læs mere

G

G-dage - reglerne ændres til 2 ledighedsdage

Med virkning fra 1. juli 2017 ændres reglerne for G-dage, så der kun skal betales 2 G-dage til en fratrådt medarbejder, mod før 3 G-dage.
Læs mere

G-dage og 1. og 2. ledighedsdag - regler

Arbejdsgiveren skal under visse betingelser betale 2 x dagpengegodtgørelse til fratrådte medarbejdere. Se regler og betingelser her. Reglerne er ændret fra 1. juli 2017.
Læs mere

G-dage og 1. og 2. ledighedsdag - satser

Satser gældende pr. 2. januar 2017.
Læs mere

H

HR og personaleforhold - gratis e-bøger

HR JURA: Få gratis adgang til e-bøger om juraen bag personaleforhold. Dansk Arbejdsgiverforenings bøger findes nu elektronisk til fri afbenyttelse for medlemmer af Dansk Mode & Textil.
Læs mere

K

Kollektive afskedigelser - regler og køreplan

Hvis en virksomhed skal foretage afskedigelser i større omfang, skal den overholde visse regler. Få overblik over reglerne, og se Dansk Mode & Textils køreplan for kollektive afskedigelser her.
Læs mere

Konkurrence- og kunde-/leverandørklausul - kombineret

Denne klausul gør det muligt at afskære en funktionær fra dels at beskæftige sig med virksomhedens kunder dels at blive beskæftiget i en konkurrerende virksomhed efter vedkommendes fratrædelse. Se her, hvordan en sådan klausul til medarbejderens ansættelseskontrakt kan formuleres.
Læs mere

Konkurrenceklausul

Ved at underskrive en konkurrenceklausul anerkender funktionæren virksomhedens interesse i, at konkurrenter ikke får kendskab til fortrolige oplysninger om virksomheden, som kan påføre virksomheden væsentlig skade. Læs her, hvordan en konkurrenceklausul til en ansættelseskontrakt kan formuleres.
Læs mere

Konkurrenceklausuler m.m. - nye regler

Fra 1. januar 2016 er der vedtaget nye regler om konkurrence-, kunde- og leverandørklausuler. Reglerne er skærpet betydeligt, og har stor betydning for kommende medarbejdere med disse ansættelsesklausuler.
Læs mere

Kunde- og leverandørklausul

En kundeklausul afskærer funktionæren fra at opsøge virksomhedens kunder efter funktionærens fratrædelse. Dette kan omfatte kunder, som funktionæren har beskæftiget sig med under ansættelsen de sidste 12 måneder før opsigelsestidspunktet, og der skal laves en liste med kunderne. I dette dokument vises et eksempel på en kundeklausul, som kan indsættes i medarbejderens ansættelseskontrakt.
Læs mere

M

Misligholdelse ansættelsesforhold - arbejdsgiver

En arbejdsgiver skal betale erstatning, hvis en medarbejder bliver ulovligt fyret, eller hvis medarbejderen selv siger op på grund af arbejdsgiverens misligholdelse. Det siger Funktionærloven. Læs om reglerne her.
Læs mere

Misligholdelse ansættelsesforhold - funktionær

Hvis en funktionær enten ikke møder op på sit ny arbejde eller forlader stillingen ulovligt, så har arbejdsgiveren ifølge Funktionærloven krav på en erstatning. Læs om reglerne her.
Læs mere

O

Opsigelse af en funktionær - regler

Generel gennemgang af reglerne for opsigelse af en funktionær, herunder krav om saglighed, godtgørelse m.v.
Læs mere

Opsigelse fra funktionær - regler

Gennemgang af reglerne for funktionærens egen opsigelse.
Læs mere

Opsigelse og prøvetid - dom

Dom vedrørende gensidigt opsigelsesvarsel i prøvetiden.
Læs mere

Opsigelser - udkast

Hent modeller til personaleopsigelser her.
Læs mere

U

Usaglig afskedigelse - funktionærer

Hvornår er en opsigelse urimelig, og hvilke krav kan "urimeligt opsagte" funktionærer stille?. Læs om Funktionærlovens regler her.
Læs mere