Menu

DM&T-medlem vinder sag i retten om opsigelse af gravid medarbejder

En medlemsvirksomhed havde opsagt en medarbejder 16 dage efter, at hun havde oplyst virksomheden om sin graviditet. Retten fandt det bevist, at opsigelsen var begrundet i virksomhedens økonomiske udfordringer som følge af Covid-19 pandemien og frifandt virksomheden.

DM&T har ved advokat Michael Lund-Nielsen netop hjulpet et medlem til en sejr i retten, hvor en opsagt medarbejder mente at være blevet uretmæssigt afskediget, fordi hun var gravid. Det fandt retten dog ikke belæg for.
DM&T har ved advokat Michael Lund-Nielsen netop hjulpet et medlem til en sejr i retten, hvor en opsagt medarbejder mente at være blevet uretmæssigt afskediget, fordi hun var gravid. Det fandt retten dog ikke belæg for.

17. maj 2022

En medlemsvirksomhed opsagde under Covid-19-pandemien en gravid medarbejder. Det skete kun 16 dage efter, at medarbejderen havde oplyst virksomheden om sin graviditet.

 

Ifølge ligebehandlingsloven er en gravid medarbejder særligt beskyttet mod opsigelse. Arbejdsgiveren har bevisbyrden for, at opsigelsen ikke er begrundet i graviditeten. Virksomheden skal derfor bevise, dels hvorfor opsigelsen er nødvendig, og dels hvorfor det lige præcis er den pågældende medarbejder, der skal opsiges. Kan virksomheden ikke det, koster det en godtgørelse på mellem 6 og 12 måneders løn, afhængig af medarbejderens anciennitet. Bevisbyrden er tung at løfte for virksomhederne.

 

Medarbejderen stævnede derfor virksomheden for en godtgørelse på 9 måneders løn.

 

Retten slog imidlertid fast i sin dom, at virksomheden under sagen havde dokumenteret en række forhold, bl.a.

 

- at der var massive økonomiske udfordringer under covid-19-opstarten,

- at beslutningen om opsigelse ifølge en nedskrevet handlingsplan var truffet før graviditeten blev kendt,

- samt at indehaveren kunne overtage opgaverne uden at ansætte andre medarbejdere.

 

Retten lagde endvidere vægt på, at den gravide medarbejder var meget højtlønnet i forhold til de øvrige medarbejdere i virksomheden.

 

DM&T’s chefadvokat i HR-forhold Michael Lund-Nielsen, der førte sagen i retten for medlemmet, er meget tilfreds med sagens udfald:

”Det er en meget tung bevisbyrde, der skal løftes i disse ligebehandlingssager. Virksomheden har virkelig brugt mange kræfter og rigtig meget tid på sagens forberedelse i retten. Så det er glædeligt, at virksomheden fik fuldt medhold i sagen, og at domstolen anerkender virksomhedens beviser i sagen.”

 

Dommens udfald er dog ikke ensbetydende med, at der generelt er fri adgang til at opsige en gravid eller barslende medarbejder, og Michael Lund-Nielsen anbefaler, at man altid tænker sig grundigt om i sådanne situationer:

 

”Man bør altid kontakte DM&T forinden, så vi kan afklare risikoen lidt nærmere. Man skal nemlig være klar over, at der er stor procesrisiko i disse sager”, lyder det fra advokaten.

 

Medarbejderen i sagen blev pålagt at betale sagens omkostninger til virksomheden.

 

Relevante bestemmelser i sagen:

 

Ligebehandlingsloven

 

§ 9. En arbejdsgiver må ikke afskedige en lønmodtager, fordi denne har fremsat krav om udnyttelse af retten til fravær eller har været fraværende efter barsellovens §§ 6-14 eller i øvrigt på grund af graviditet, barsel eller adoption.

 

§ 16. (…)

Stk. 2. Afskediges en lønmodtager i strid med § 9, uden at afskedigelsen underkendes, skal arbejdsgiveren betale en godtgørelse.

 

Stk. 3. Godtgørelsen, fastsættes under hensyn til lønmodtagerens ansættelsestid og sagens omstændigheder i øvrigt.

Stk. 4. Såfremt en afskedigelse finder sted under graviditet, fravær efter barsellovens §§ 6-11, 13 og 14, og i varslingsperioder efter barsellovens § 16, stk. 2, påhviler det arbejdsgiveren at godtgøre, at afskedigelsen ikke er begrundet i disse forhold.

(…)

 

 

"