Foto: Cream

Opkøb påvirker DK Company negativt

Tilkøbte aktiviteter koster på DK Companys driftsresultat i netop offentliggjort halvårsregnskab.

27.08.2015

DK Company har offentliggjort sin delårsrapport for første halvår af 2015.

Halvåret viser, at DK Company kan generere tilfredsstillende resultater for de aktiviteter, der er fuldt integrerede. Disse aktiviteter viser fremgang. Det er til gengæld endnu ikke lykkedes at indfri direktionens forventninger til de tilkøbte  aktiviteter fra The Original Group – det er den del af koncernen, som i dag ligger i DK Company Cph – og fra Bon’A Parte, der i dag hedder DK Company Online.
Koncernens forventninger til den fremtidige indtjening i de omtalte tilkøb er positiv.

Tilkøbte aktiviteter bidrager negativt
DK Company realiserede i halvåret et resultat af primær drift før særlige poster på 13 mio. kr. mod 39 mio. kr. i samme periode året før. Tilkøbte aktiviteter bidrager negativt med 33 mio. kr., hvoraf hensættelse på en samarbejdspartner udgør 22 mio. kr.

Den sammenlignelige forretning har realiseret et resultat af primær drift før særlige poster på 46 mio. kr. mod 40 mio. kr. i samme periode året før.

DK Company har i første halvår af 2015 realiseret en 0,7 procent lavere dækningsgrad på den sammenlignelige forretning, hvilket primært skyldes udviklingen i USD, som er koncernens købsvaluta, kontra udviklingen i de nordiske salgsvalutaer.

Investeringer i IT og shop-in-shop
DK Company har foretaget væsentlige investeringer i IT for at fremtidssikre platformen, ligesom der er investeret i shop-in-shop-koncepter, ikke mindst målrettet det tyske marked. Investeringerne har resulteret i højere afskrivninger end i samme periode året før. I andet halvår vil koncernen fortsat investere i butikskoncepter og den videre integration af Bon’A Parte.

Fastholder forventninger til hele året
Resultatet før skat for fortsættende aktiviteter udgør 9 mio. kr. mod 28 mio. kr. i samme periode året før. Tilkøbte aktiviteter bidrager i perioden negativt til resultatet med 43 mio. kr. 

DK Company-koncernens resultat efter skat for fortsættende aktiviteter gav et overskud på 7 mio. kr. mod 21 mio. kr. i samme periode af 2014.
Koncernen fastholder de udmeldte forventninger til hele regnskabsåret, idet direktionen fortsat forventer en nettoomsætning for fortsættende aktiviteter i størrelsesordenen 2,3-2,5 mia. kr.
Forventningen til resultatet af primær drift (EBIT) for fortsættende aktiviteter forventes realiseret i niveauet 100-130 mio. kr. Der tages dog forbehold mod væsentlige yderligere ændringer i valutaudviklingen.