Menu

EU og arbejdsmiljø

21. februar 2022

EU har i slutningen af juni 2021 offentliggjort en ny arbejdsmiljøstrategi gældende for perioden 2021-2027. Målet med arbejdsmiljøstrategien er at beskytte arbejdstagerne bedst muligt på sundheds- og sikkerhedsområdet. Arbejdsmiljøstrategien er ambitiøs og relevant da arbejdsmarkedet er under hastig forandring. Der er fokus på at foregribe og håndtere forandringer og forbedre forebyggelsen af arbejdsulykker og sygdom samt dernæst at øge beredskabet mod eventuelle fremtidige sundhedskriser.

Covid-19-pandemien, digitalisering og grøn omstilling betyder hidtil usete ændringer i forhold til arbejdets karakter: hvordan arbejder vi og hvor arbejder vi? Formålet med strategien er at mobilisere EU-institutionerne, medlemsstaterne, arbejdsmarkedets parter og andre interessenter omkring disse nøgleprioriteter. Det er vigtigt for EU-OSHA at være med til at fremme en forebyggelseskultur på arbejdspladser i og uden for EU.

Covid-19 pandemien har vist at arbejdsmiljø og sikkerhed er af afgørende betydning for at beskytte arbejdstagernes sundhed og sikkerhed for vores samfunds funktion og for kontinuiteten i kritiske og sociale aktiviteter. Det har ført til at EU har opdateret den strategiske ramme for sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen. Strategien indeholder de vigtigste foranstaltninger, der er nødvendige, for at forbedre arbejdstagernes sundhed og sikkerhed i de kommende år.

Strategien har fokus på tre tværgående mål:

  1. Håndtering af ændringer forårsaget af grønne digitale og demografiske overgange.
  2. Ændringer i det traditionelle arbejdsmiljø
  3. Forbedring og forebyggelse af ulykker og sygdomme amt øget forberedelse til eventuelle fremtidige kriser.

I løbet af de seneste årtier er der sket store fremskridt i arbejdsmiljøet. Men der er fortsat et stykke vej før vi kan være tilfredse med resultaterne.

Eksempelvis er dødsulykker på arbejdspladserne i EU faldet med omkring 70% mellem 1994-2018 – men vi mangler de sidste 30%. Til trods for dette fald i var der stadig mere end 3300 dødsulykker og 3.1 millioner ikke-dødelige ulykker i EU i 2018. Mere end 200.000 arbejdstagere dør hvert år af arbejdsrelaterede sygdomme. Disse tal skal reduceres og målet er at ingen dør, kommer til skade eller bliver syge af at passe deres job. Handlinger som igangsættes for at understøtte dette vil samtidig reducere sundhedsomkostninger og støtte virksomheder, herunder SMV’er, til at blive mere produktive, konkurrencedygtige og bæredygtige.

  • Handlingerne inden for de strategiske rammer vil blive implementeret gennem:
  • Stærk social dialog
  • Styrket evidensbaseret politisk beslutningstagning
  • Forbedret håndhævelse og overvågning af eksisterende EU-lovgivning
  • Bevidstgørelse og
  • Mobilisering af midler til at investere i arbejdsmiljø, herunder fra EU-midler som Recovery and Resilience Facility og samhørighedspolitiske midler
Du kan læse mere her:
"