Betingelser for rådgivning

Vi vil levere branchens bedste rådgivning! Dansk Mode & Textil (DM&T) går langt i bestræbelserne på at hjælpe vores medlemmer, og disse betingelser gælder for den rådgivning, som ansatte hos DM&T udfører.

arbejdsjakke kanvas HEADER
1. Opgavens omfang og udførelsen

DM&T og medlemmet aftaler løbende den faglige rådgivning og omfanget af hver opgave.

DM&T forpligter sig til at udføre kvalificeret rådgivning i det aftalte omfang og indenfor det aftalte tidsrum. DM&T bestræber sig på inden for 24 timer fra modtagelse af opgaven enten at svare eller oplyse om forventet svartid, dog ikke i weekender eller ved helligdage og ferie.

DM&T’s rådgivning foregår ofte som hotline-rådgivning via telefon og mail. Rådgivningen er baseret på de oplysninger, som tilvejebringes via medlemmet. Medlemmet skal derfor oplyse sagen grundigt for rådgiveren, således at rådgivning kan ske på bedste vis, også forhold der taler til ulempe for medlemmet skal oplyses.

DM&T udfører ikke driftsrelateret arbejde for medlemmer.

DM&T fører voldgiftssager og retssager i byretten inden for det ansættelsesretlige område, dog kun hvis DM&T har vurderet sagen som egnet til førelse ud fra bl.a. udsigten til sagens forventede resultat. Se i pkt. 3 om sagsomkostninger. Fører DM&T en retssag/voldgiftssag, er det alene DM&T - og ikke medlemmet – der fører al korrespondance med retten og sagens parter, medmindre andet er aftalt.

2. Interessekonflikter

Såfremt en sag vedrører en tvist mellem to medlemsvirksomheder, er DM&T inhabil og kan ikke rådgive nogen af parterne.

3. Honorarer og klientmidler

DM&T modtager som udgangspunkt ikke særskilt honorar for rådgivningen, da dette er omfattet af kontingentet.

Visse ydelser er dog takstbaseret, hvilket DM&T oplyser om i den konkrete situation. DM&T udfører ikke en takstbaseret ydelse, før dette er aftalt med medlemmet.

I overensstemmelse med hidtidig praksis gælder følgende ved fordeling af sagsomkostninger: Hvis et medlem tilkendes sagsomkostninger i en sag, hvor DM&T har bistået medlemmet, så tilfalder disse sagsomkostninger DM&T. Såfremt medlemmet derimod pålægges at betale sagsomkostninger til en modpart, så skal medlemmet selv afholde disse.

Hvis en ydelse ikke er omfattet af DM&T’s rådgivningsområde, eksempelvis rådgivning om udenlandske retsforhold, så henvises sagen til ekstern rådgiver efter aftale med medlemmet. DM&T har samarbejdsaftaler med flere eksterne rådgivere, som tilbyder DM&T’s medlemmer fordele. Medlemmet skal selv afholde eventuelt salær til ekstern rådgiver.

DM&T fører ikke klientkonti. DM&T modtager derfor ikke pengebeløb til brug for sagen og udlægger heller ikke omkostninger i forbindelse med sagen, eksempelvis retsafgift eller andre gebyrer.

4. Fortrolighed og markedsføring

Samtlige medarbejdere hos DM&T er underlagt fuld fortrolighed om eventuelle sager og rådgivning. Enhver oplysning, som modtages i en sag, betragtes som fortrolig, medmindre oplysningen i forvejen er offentlig kendt.

DM&T benytter - i anonymiseret form - resultater fra rådgivningen i forbindelse med markedsføring.

5. Ansvar og forsikring

DM&T’s rådgivere er ansvarlige for den leverede rådgivning i overensstemmelse med aftalen med medlemmet, jf. pkt. 1, og i overensstemmelse med lovgivningen.

DM&T’s rådgivere er ansvarsforsikret i et anerkendt forsikringsselskab.

Ansvaret er begrænset til et beløb på maksimalt DKK 2,5 mio. pr. opgave, dog således at de samlede erstatningsbeløb, som ét medlem er berettiget til at modtage, ikke kan overstige DKK 3,0 mio. for så vidt angår samtlige krav, som medlemmet rejser i et kalenderår.

DM&T er ikke ansvarlig for indirekte tab eller følgeskader, herunder driftstab, tab af data, mistet fortjeneste, goodwill, image mv.

DM&T hæfter ikke for eventuelle fejl begået af rådgivere, som DM&T har henvist medlemmet til.

DM&T er ikke ansvarlig for indhold i dokumenter eller artikler på foreningens hjemmeside eller i foreningens nyhedsmails, idet sådant indhold ikke kan erstatte konkret rådgivning. Endvidere er DM&T ikke ansvarlig for et medlems/brugers forkerte brug eller forkert udfyldelse af dokumenter og kontrakter.

6. Klager og værneting

Enhver klage eller tvist over DM&T’s rådgivning skal søges løst ved mindelig løsning. Kan en mindelig løsning ikke findes, skal sagen anlægges ved Retten i Herning under anvendelse af dansk lovgivning.

DM&T kan kræve, at en sag i stedet behandles som voldgift ved Voldgiftsinstituttet efter de af Voldgiftsinstituttet vedtagne regler herom, som er gældende ved indledningen af voldgiftssagen.

Herning/København, november 2017

Download betingelserne her

Forretningsbetingelser for Dansk Mode & Textils rådgivning