Menu

DM&T's mini-guide til

BREXIT

DM&T giver dig en overskuelig guide til den vigtigste information og viden om, hvordan din virksomhed håndterer Brexit. Vi henviser til alle de relevante kilder, så du ikke farer vild i informationsjunglen.

Brexit - Hvad nu?

Storbritannien udtræder af EU med årets udgang. Her er, hvad vi ved og en guide til, hvordan du ruster dig til et forestående Brexit.

Den 31. januar 2020 træder Storbritannien (”UK”) ud af EU. Hvad det rent praktisk kommer til at indebære, er der ikke nogen konkrete meldinger om, selvom der nu er indgået en ”skilsmisseaftale” mellem EU og UK. Det nærmere indhold kender vi fortsat ikke, men der er aftalt en overgangsperiode indtil 31. december 2020.  Fra 1. januar 2021 vil UK skifte status fra EU-land til tredjeland i handelsmæssig sammenhæng, og det er når denne situation indtræder,som DM&T i det følgende har taget udgangspunkt i.

Læs videre nedenfor, hvor DM&T har opridset de ændringer, som er relevante for vores medlemmer inklusive links til nogle af de bedste beskrivelser af mulige scenarier, toolkits samt vejledninger til hvilke forberedelser, man bør gå i gang med allerede nu.

En mini-guide til Brexit

 • Kom i gang

  For at komme i gang helt overordnet, er Erhvervsstyrelsens digitale Brexit-tjekliste et godt sted at starte. Ved hjælp af spørgsmål giver tjeklisten de relevante svar på, hvad Brexit betyder for netop din virksomhed.

  Med de store linjer trukket op, er det næste skridt, hvilke forberedelser man så skal gøre sig for, at ens virksomhed kommer helskindet gennem Brexit. Her har Dansk Industri udarbejdet et digitalt toolkit, som let og brugervenligt kommer med nyttige forslag til indledende forberedelser.
 • Told

  Et af de emner, der optager DM&T’s medlemmer mest, er den toldmæssige betydning af Brexit. Ved udløbet af overgangsperioden vil UK fra 1. januar 2021 blive set som et tredjeland i toldmæssig forstand. Det betyder, at alle UK’s handelsaftaler vil bortfalde, da disse er indgået af EU på vegne af alle medlemsstater. Konsekvensen er, at der fremover vil blive pålagt told ved både import og eksport af britiske varer. Har du omfattende eksport til UK, skal du derfor overveje at undersøge mulighederne for bevilling til toldoplag eller andre af SKATs økonomiske toldprocedurer, som kan lette toldomkostningerne. Ligeledes er det vigtigt at være opmærksom på, at der ved udgangen af overgangsperioden – såfremt der ikke forinden er indgået yderligere handelsaftaler - skal stilles sikkerhed for den told, man som virksomhed skal betale ved import af britiske varer.

  Se SKATs brugervenlige vejledning til, hvordan man som importør og eksportør skal forholde sig her: SKATs temaside om Brexit.

  Toldstyrelsen har også udarbejdet en oversigt over, hvilke vejledningstilbud, du kan benytte dig af hos styrelsen her

  Driver du webshop, som sender til UK, skal du forberede dig selv og dine kunder på, at varer til UK efter overgangsperioden vil blive pålagt told, som modtageren skal betale, hvis ikke der kommer en handelsaftale i stand forinden. Dette bør informeres tydeligt til kunderne i tiden inden Brexit, ligesom det bør beskrives i webshoppens handelsbetingelser. 

 • Kontrakter

  Virksomhedens kontrakter med britiske handelspartnere bør gennemgås og justeres, så de tager højde for Brexits indtræden i samhandelsrelationen. Man kan indsætte en helt overordnet klausul om, hvordan ansvar og omkostninger skal fordeles, når Brexit indtræder, fx i den situation hvor en kollektion er købt før Brexit men bliver leveret efter Brexit med toldomkostninger til følge.

  En anden mulighed er at indsætte Brexit i sin force majeure-klausul i kontrakten. Force majeure er uforudsete begivenheder, der udløser ansvarsfrihed for den ene eller begge parter, hvis begivenheden indtræder undervejs i samhandelsprocessen. Brexit kan nemlig ikke som udgangspunkt ses som force majeure, da den jo netop ikke er uforudset. Men det er altså muligt at tilpasse sin force majeure-klausul til også at omfatte Brexit, hvis det er det, man finder mest hensigtsmæssigt.  

  Har du kontrakter, der er underlagt engelsk ret og engelske domstole, vil det være en god idé at få ændret dette til et lands ret og domstole, der ligger inden for EU. I modsat fald vil kontrakten efter Brexit være underlagt engelske regler uden beskyttelsen fra EU-lovgivningen, som er tilfældet nu, ligesom en retssag vil skulle foregå ved de engelske domstole uden hensyntagen til EU-retten.

  Læs mere om kontrakter i forbindelse med Brexit i Erhvervsstyrelsens Brexit-tjekliste og Dansk Industris toolkit.
 • IPR - varemærker, designrettigheder & ophavsret
  I tilfælde af en hård Brexit, vil det betyde, at UK ikke længere er indeholdt i EU-registreringer af varemærker. Såfremt du ønsker dit varemærke beskyttet i UK, skal du søge om registrering af varemærket nationalt hos UK’s varemærkemyndigheder. Der pågår dog forskellige diskussioner om forskellige muligheder for at videreføre registreringer. Bech Bruun har skrevet mere om varemærkeindehaveres rettigheder her. Læs også mere på Patrades hjemmeside. 
  Hvad angår designrettigheder, vil disse – som udgangspunkt - heller ikke længere være beskyttet af den treårige uregistrerede designret, som man ifølge EU-lovgivningen har inden for EU, fra første gang man viser et design offentligt. Det vil sige, at man kun er beskyttet i UK i henhold til lokale engelske regler, som muligvis – lige som de danske regler – kun giver en meget snæver beskyttelse ved slaviske kopier.
   
  For kunstværker/designklassikere gælder der indenfor EU en beskyttelse af ophavsmanden/kunstneren på 70 år efter ophavsmandens død. UK valgte først for nylig at efterleve dette. Brexit vil muligvis medføre, at UK går tilbage til deres nyligt skrinlagte regler om en kort beskyttelse på kun 25 år efter produktet er kommet på markedet. Dette kan i praksis medføre, at kopier af danske designklassikere, relativt kort tid efter de er kommet på markedet, vil kunne blive solgt i stort omfang på det britiske marked, som det er foregået hidtil, indtil UK tiltrådte EU-reglerne.
   
  Læs mere i Kromann Reumerts Brexit-rapport fra 2016, hvor disse emner berøres.
 • Grænseoverskridende markedsføring

  Når en virksomhed i Danmark markedsfører sig i et andet EU-land, gælder der som udgangspunkt et afsenderlandsprincip. Det betyder, at så længe markedsføringen foregår inden for EU, er det afsenderlandets regler, der gælder. Dermed er det danske regler, der gælder, når man som dansk virksomhed markedsfører sig på et andet marked i EU. Ved Brexit får UK status som tredjeland i forhold til EU, og det vil betyde, at reglerne så at sige ”vendes om”, sådan at det fremover vil være de engelske markedsføringsregler, der gælder, når man som dansk virksomhed markedsfører sig på det britiske marked.

 • Persondata
  Når UK udtræder af EU, vil de i princippet ikke længere være underlagt den nyligt ikrafttrådte EU Persondataforordning. Det er dog sandsynligt, at UK, i hvert fald i en periode, stadig vil følge de samme regler, men det vil altså stå dem frit for at lave deres egne regler. Som dansk virksomhed vil man skulle følge disse regler, hvis du behandler persondata på det engelske marked. Se EU’s erklæring om Brexit og persondata.

  Herudover vil UK efter Brexit blive set som et tredjeland i persondataretligt forstand, så hvis du overfører persondata til UK, skal du overholde reglerne i Persondataforordningen om overførsel af persondata til tredjelande. Det er i øjeblikket tvivlsomt, om UK vil få status som et såkaldt ”sikkert tredjeland”, der er godkendt af EU. Hvis ikke dette sker, og UK skal anses som et usikkert tredjeland på linje med en række andre usikre markeder, vil overførsel af data mellem EU og UK kræve et ”særligt juridisk grundlag”, som betyder, at dataoverførslen fremover bliver en tung administrativ proces

  Se hertil Kromann Reumerts beskrivelse af dette forhold. 

 • Medarbejdere

  Brexit betyder også, at UK ikke længere er en del af det indre marked i EU, hvor der gælder et princip om fri bevægelighed for arbejdskraften. Det vil altså fremover kræve en del mere papirarbejde – med omkostninger til følge - at sende medarbejdere til England enten på udstationeringer, til ansættelse i permanente stillinger etc. Der skal således udstedes diverse visa, arbejdstilladelser mv., der vil være relevant for det enkelte arbejdsforhold. Det vil højst sandsynligt også blive dyrere at studere/videreuddanne sig i England som EU-borger.

  Læs mere herom i Kromann Reumerts rapport om Brexit fra 2016.

 • De handelspolitiske aspekter
  Ønsker du at følge med på den politiske scene, er der både hos Folketingets EU-Oplysning og Europa-Parlamentet i Danmark gode informationer og løbende opdateringer om Brexit-processen.
  den britiske regerings hjemmeside kan man i øvrigt læse hvad man – set med britiske øjne – bør forberede sig på i tilfælde af ”no-deal”.
 • Andre nyttige links
  Dansk Erhvervs Brexit-tjekliste

  Kromann Reumerts seneste analyse af, hvad den foreliggende aftale vil komme til at betyde for virksomheder. 

"