Menu

REACH – EU’s kemikalielovgivning

REACH-forordningen er EU’s grundlæggende kemikalielovgivning som regulerer fremstilling og anvendelse af kemikalier i EU. Formålet er at sikre, at de produkter der sælges i EU ikke er til skade for hverken miljø eller mennesker.

21. februar 2022

REACH-forordningen er EU’s grundlæggende kemikalielovgivning som regulerer fremstilling og anvendelse af kemikalier i EU. Formålet er at sikre, at de produkter der sælges i EU ikke er til skade for hverken miljø eller mennesker.

REACH stiller krav til at alle virksomheder skal opretholde information om den kemi de anvender i deres produkter, herunder information omkring kemiske stoffers miljø- og sundhedsfarlige egenskaber. Alle producenter og importører har pligt til at levere data om den kemi der anvendes i deres produkter. Derudover skal man, hvis ens produkter indeholder særlig problematisk kemi (SVHC stoffer/kandidatliste stoffer), indrapportere dette i SCIP databasen (yderligere forklaring nedenfor).

Målet med REACH

Målet med kemikaliereguleringen er at beskytte menneskers sundhed og miljøet, at bevare og forøge den europæiske industris konkurrenceevne, at hindre opsplitning af det indre marked og sikre større gennemsigtighed.

Målet skal blandet andet nås ved at skabe mere viden om de mange tusinde kemikalier, der bruges og importeres i/til Europa. Samtidig skal de værste stoffer begrænses, så anvendelsen kun kan ske efter tilladelse fra myndighederne.

Hvad står forkortelsen REACH for:

R = Registration (registrering)

E = Evaluation (evaluering)

A = Authorisation (godkendelse)

R = Restriction (begrænsning)

CH = Chemicals (kemikalier)

Industriens forpligtelser

REACH har pålagt industrien og handelsvirksomheder en lang række forpligtelser. Udgangspunktet er, at der føres omvendt bevisbyrde. Det betyder at producenter, importører og downstream brugere skal dokumentere, at deres produkter kan anvendes uden risiko.

Regler for virksomhederne

Følgende danske virksomheder i tekstil- og beklædningsbranchen er omfattet af REACH:

 • Importører af kemikalier.
 • Brugere af kemikalier (såkaldte downstream brugere).
 • Producenter og importører af artikler, der indeholder kemikalier (f.eks. tekstiler og tøj).
 • Handelsvirksomheder.
 • Tekstilvirksomheder ligger i kategorien ”producenter og importører af artikler”. 

Dog skal man være opmærksom på at man kan ramme en af de andre kategorier hvis man også beskæftiger sig med interiørprodukter, f.eks. duftlys, eller hvis man har kosmetik i sit produktsortiment, f.eks. lipgloss, neglelak mm.

Særlige forhold omkring tekstiler og tøj

Tekstiler og tøj betegnes i REACH som artikler. For artikler gælder specielle regler, hvis artiklerne indeholder "særligt problematiske stoffer", SVHC = ’Substances of Very High Concern’ også kaldet Kandidatlisten. Kandidatlisten vokser år for år med ny kemi som er under mistanke for at være sundheds- og miljøskadeligt. Den seneste kandidatliste kan tilgås på ECHA’s hjemmeside

Det stiller følgende krav til producenter og importører:

 • Et enkeltstof fra SVHC-listen skal anmeldes til Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA), såfremt følgende gælder:
  • Artiklen indeholder en totalmængde på over 1 ton pr. producent (eller importør).
  • Artiklen indeholder en koncentration større end 0,1 vægtprocent.

Hvis enkeltstoffet allerede er registreret til anvendelse i artiklen er dette dog ikke nødvendigt.

Derudover skal producenter og importører være opmærksom på følgende:

 • Hvis artiklen indeholder kemi fra SVHC listen, i en koncentration større end 0,1 vægtprocent, skal producenten (eller importøren) sammen med artiklen indsende tilstrækkelig information til en eventuel downstream bruger/kunde, således at det er sikkert for kunden at anvende produktet.
 • Hvis en downstream bruger/kunde beder om information om en artikel som indeholder SVHC stoffer skal virksomhed, gratis, fremsende tilstrækkelig information til kunden indenfor 45 dage således at kunden kan anvende produktet på en sikker måde.
 • Forbrugere regnes ikke som downstream brugere, men skal på anmodning have adgang til disse oplysninger.

0,1 vægtprocentgrænsen er gældende for hver homogen del i produktet, som artiklen er sammensat af. Det kan være kompliceret at regne sig frem til om produktet rammer 0,1 vægtprocentgrænse og den bedste løsning er at man ikke anvender SVHC-stoffer i sine produkter/artikler. Så undgår man at ende i situationer med problematiske stoffer.

REACH indeholder, udover SVHC-listen også Annex XVII (17) om Restricted Substances. Altså kemi som er forbudt at anvende i produkterne/artiklerne. Det giver sig selv, at man selvfølgelig skal afholde sig fra at anvende kemi fra Annex XVII.

Udover reglerne i REACH kan enkeltlande have yderligere kemikalierestriktioner som de håndhæver.

Alle virksomheder som importerer, producerer og sælger produkter/artikler på det Europæiske marked har pligt til at overholde reglerne i REACH samt de eventuelle særlovgivninger der måtte være udstedt i enkeltlande. De gælder også ikke-europæiske online platforme der sælger varer i EU.

 

Læs mere her: Miljøstyrelsens hjemmeside, EU’s kemikalielovgivning 

SCIP-databasen

Virksomheder har pligt til at registrere produkter samt pakkematerialer, der indeholder kemi fra SVHC listen (Kandidatlisten) i SCIP-databasen, såfremt indholdet af et eller flere SVHC stoffer i varen overstiger 0,1 vægt% for hvert enkelt stof.

 

Dette blev lovpligtig fra 5. januar 2021.

 

Et produkt består oftest af rigtig mange delkomponenter og man er forpligtiget til at tjekke alle komponenter for SVHC stoffer.

 

Alle virksomheder har været forpligtet til at oplyse deres kunder om SVHC stofferne siden REACH forordningen trådte i kraft i 2006. Dog har der været begrænset overholdelse af denne forpligtelse, hvilket har ført til SCIP-databasen implementering.

 

Samtidig med registrering af produkter som indeholder SVHC stoffer giver SCIP-databasen værdifuld information i affaldshåndteringen da man vil kunne slå konkrete varegrupper op og få viden omkring hvilke dele af produktet der indeholder problematisk kemi og hvordan de skal håndteres.

 

For at kunne overholde og leve op til reglerne i REACH skal man have styr på hvordan ens værdikæde/leverandørkæde efterlever disse regler. Du kan læse mere her [indsæt link til pixibog].

 

Har du behov for yderligere omkring REACH kan du kontakte os eller bruge links herunder.

 

Links til myndighedsinformation

"