Menu
Nyt fra Deloitte:

Covid-19 og årsrapporten

2020 adskiller sig på mange måder fra andre år. Det kommer også til udtryk i årsrapporterne, som netop nu udarbejdes i stor stil. Men hvordan skal man forholde sig til støtte fra hjælpepakkerne i den sammenhæng? Det ser Deloitte nærmere på i denne artikel.

23. februar 2021

Artiklen er udarbejdet af statsautoriseret revisor Jens-Ole Bøgild, Deloitte Silkeborg

Sæsonen for udarbejdelse af kalenderårsrapporter for 2020 er godt i gang.
I forbindelse med udarbejdelsen af årsrapporterne har der rejst sig spørgsmålet om, hvordan modtaget støtte fra regeringens hjælpepakker skal indregnes i årsrapporten.

Støtten fra hjælpepakkerne består typisk af, men ikke begrænset til, lønkompensation og kompensation for faste omkostninger.

Regnskabsmæssig behandling af modtaget lønkompensation

I resultatopgørelsen skal lønkompensation præsenteres under regnskabsposten andre driftsindtægter. Den afholdte lønomkostning indgår i de sædvanlige poster. Præsentationen skal således vises uden modregning af lønkompensation i de faktiske lønomkostninger.

Regnskabsmæssig behandling af modtaget kompensation for faste omkostninger

Kompensation for faste omkostninger skal præsenteres under regnskabsposten andre driftsindtægter. Også her skal præsentationen vises uden modregning mellem kompensationen og virksomhedens faktiske afholdte faste omkostninger.
Virksomheder, der aflægger årsrapport efter regnskabsklasse B og C-mellem, kan sammendrage regnskabsposten andre driftsindtægter under posten ”bruttofortjeneste/bruttotab”.

Oplysninger om særlige poster i resultatopgørelsen

I årsregnskabsloven er der krav om, at virksomheden i en note skal oplyse om størrelsen og arten af indtægts- og omkostningsposter, der er særlige på grund af deres art eller størrelse. Tilskud fra kompensationsordningerne er på grund af deres art at karakterisere som ”særlige poster”, der skal oplyses om. Oplysningen kan alene udelades, hvis et tilskud konkret udgør et uvæsentligt beløb. Dette beror på en konkret vurdering, som typisk foretages i samråd med virksomhedens revisor.

Periodisering i årsrapporten

De modtagne kompensationer kan afføde spørgsmål om periodiseringen heraf.
F.eks. kan de modtagne kompensationer strække sig over flere regnskabsår.

De modtagne kompensationer for faste omkostninger kan endvidere være foretaget på basis af forventede omkostninger, og derfor kan der både være tilgodehavende kompensationer, men også en eventuel tilbagebetalingsforpligtelse forbundet med kompensationerne.

I årsrapporten anvendes et sædvanligt periodiseringsprincip for de modtagne kompensationer og for forventet senere kompensation. Modtagne kompensationer, der vedrører senere regnskabsår, periodeafgrænses i balancen. Forventet tilgodehavende kompensation, f.eks. som følge af (forventet) efterregulering eller (forventet) senere ansøgning, opføres som et tilgodehavende i balancen.

Såfremt det forventes, at der skal tilbagebetales kompensation, skal dette indregnes som en forpligtelse i årsrapporten.

"