Menu
OK-2023:

DM&T indgår ny overenskomst med HK Handel

Dansk Mode og Textil har nu fået sin sidste overenskomst på plads, nemlig den med HK Handel. De afsluttende forhandlinger fandt sted på HK Handels hovedkontor i København.

DM&T har færdigforhandlet med HK Handel, og dermed er alle overenskomster i 2023 forhandlet på plads.
DM&T har færdigforhandlet med HK Handel, og dermed er alle overenskomster i 2023 forhandlet på plads.

15. marts 2023

Aftalens hovedtræk kan downloades i en printvenlig udgave nederst på siden.  

DM&T har indgået overenskomst for de næste 2 år med HK Handel.

 Forhandlingerne er tidligere varetaget af HK Privat, men er nu overgået til HK Handel. I mode- og tekstilindustrien organiserer HK Handel bl.a. administrative funktionærer på kontoret eller lageret samt visse laboranter mv.

Hovedforhandler på overenskomsten Michael Lund-Nielsen fra DM&T fortæller om resultatet:

”Det er positivt, at vi nåede hinanden til sidst. Vi havde nogle gode og konstruktive drøftelser med HK Handel, og samlet set er det en aftale, som læner sig op ad de store gennembrudsforlig. Dermed er der i aftalen taget samme hensyn til konkurrenceevnen i branchen som på andre overenskomstområder i Danmark.”

Fornyelsen skal dog først stemmes hjem af alle lønmodtagere, og forliget indgår i den samlede afstemning, der finder sted i april måned blandt alle lønmodtagerne under FH/DA-området.

Der bør ikke ske efterregulering, før resultatet er stemt hjem. Hvis efterreguleringer alligevel sker før resultatet af afstemningen foreligger, er det på virksomhedernes eget ansvar.

Hovedtrækkene i overenskomstfornyelsen er følgende:

Der er ingen regler om lønsatser, da dette altid aftales lokalt.

 • FRITVALGSKONTO: Fritvalgssatser forhøjes pr. 1. marts 2024 med 2 %-point, hvorefter satsen skal udgøre 9 %.
 • FRITVALGSKONTO: Fritvalgskontoen skal tømmes en gang om året med juni-lønnen.
 • ELEVER: Alle elevsatser forhøjes pr. 1. marts 2023 med 4,5 % og pr. 1. marts 2024 med 3,5 %.
 • PENSION: Pensionssatser ændres pr. 1. juni 2023, hvorefter arbejdsgiver skal indbetale 10 % og medarbejderen 2 %.
 • PENSION OG ORLOV: Pensionssatsen under morens 10 ugers orlov efter fødslen forhøjes pr. 1. juli 2023, hvorefter der udover den sædvanlige pension skal betales 2.957 kr. fra arbejdsgiverens side pr. måned og 592 kr. fra medarbejderens side pr. måned.
 • ORLOV: Orlov under barsel ændres for børn født fra 1. juli 2023 eller senere, så perioderne bedre flugter med den nye barselsorlov. Desuden er perioden med betalt løn forlænget med 2 uger for faren/medmoren og med 2 uger som kan deles mellem mor og far/medmor.
 • FERIE: Fremadrettet kan der overføres sammenlagt 2 ugers ferie efter de sædvanlige regler i ferieloven. De 2 uger skal ikke længere afholdes senest i det andet ferieår efter overførelsen.
 • UDDANNELSE: Såfremt der er midler i Kompetenceudviklings og Samarbejdsfonden kan selvvalgt uddannelse dækkes med 100 % af lønnen mod før 85 % af lønnen gældende fra 1. september 2023.
 • TILLIDSREPRÆSENTANT OG UDDANNELSE: Tillidsrepræsentanten kan ved lokal enighed med ledelsen udpege en uddannelsesrepræsentant.
 • TILLIDSREPRÆSENTANT OG FERIE: Det bliver muligt at lave en lokalaftale med en tillidsmand om at fravige ferielovens regler, så der kan varsles ferie, der endnu ikke er optjent. Ferien skal dog kunne optjenes senere i ferieåret.
 • TILLIDSREPRÆSENTANT: Ved lønforhandling får en tillidsrepræsentant (hvis en sådan er valgt), bedre muligheder for at understøtte sine kollegaer i de lokale lønforhandlinger ved at kunne anmode om forskellige oplysninger fra virksomheden, der belyser den virksomhedsmæssige situation.
 • TILLIDSREPRÆSENTANT: Er der valgt en tillidsrepræsentant skal denne gives mulighed for at mødes med nyansatte medarbejdere i arbejdstiden.
 • TILLIDSREPRÆSENTANT: Hvis en medarbejder glider ud af overenskomstens område, fx ved nyt arbejde på virksomheden, skal virksomheden orientere tillidsrepræsentanten, hvis en sådan er valgt.
 • FUNKTIONSLØN: Er man nyansat på funktionsløn (dvs. på løn uden ret til overtidsbetaling), så har man efter 3 måneders ansættelse ret til en samtale om stillingsindhold og arbejdets omfang.
 • LOKALAFTALER: Hvis der ikke er valgt en tillidsrepræsentant, gives der adgang til med et flertal af medarbejdere at indgå en lokal aftale om ikke-overenskomstfravigende lokalaftaler.
DM&T vil senere orientere i flere detaljer om fornyelsen.

Download hovedtrækkene i overenskomsten

 • Hovedtrækkene i overenskomsten mellem DM&T og Teknisk Landsforbund 2023-2025

  pdf, 0,15mb

Vilkår for brug

Denne kontrakt er forbeholdt foreningens medlemmer og må ikke videredistribueres i den nuværende form. Kontrakten udgør ikke juridisk rådgivning i sig selv, og foreningen påtager sig intet ansvar ved forkert udfyldelse eller forkert brug af kontrakten.

"