Menu
DM&T vejleder:

Forstå Ecodesign-forordningen

Et af de helt centrale elementer i EU’s tekstilstrategi er Ecodesign-forordningen, som kan få radikal indflydelse på, hvordan din virksomhed designer og fremstiller sine produkter. Derfor er det vigtigt at forstå den, og i denne artikel gennemgår vores bæredygtighedsteam forordningen i detaljer.

23. juni 2022

I slutningen af marts fremlagde EU-Kommissionen den nye tekstilstrategi. Strategien definerer en vision for den europæiske mode- og tekstilbranche og for tekstilforbrug i EU, som betyder at alle tekstilprodukter, der markedsføres i EU, i 2030 skal være holdbare, mulige at reparere og genanvendelige. De skal være fri for skadelige kemikalier og i høj grad være fremstillet af genbrugsfibre, og så skal de skal være produceret under hensyntagen til sociale rettigheder og miljøet.

For at føre visionen ud i livet nævner strategien en lang række initiativer, der skal gennemføres over de kommende år. Et af de helt centrale, er forslaget til den nye Ecodesign-forordning ”Ecodesign for Sustainable Product Regulation”.

Forslaget bygger på de gode resultater, som EU har opnået under det eksisterende Ecodesign-direktiv. Direktivet har eksisteret i mere end et årti og omfatter alene krav til miljøvenligt design af energirelaterede produkter, med henblik på at opnå energibesparelser. Med det nye forslag kommer den nye forordning til at dække næsten alle produkter på EU-markedet, med henblik på at fremme en cirkulær omstilling og en generel reduktion af produkters miljø- og klimaaftryk.

Den foreslåede forordning fastlægger rammerne for fastsættelse af krav til miljøvenligt design. Der er tale om minimumskrav og den vil omfatte:

 • Produktets holdbarhed, mulighed for reparation og vedligeholdelse og genbrugelighed
 • Begrænsninger i forhold til kemikalier og stoffer, der hindrer produkters og materialers cirkularitet
 • Produkters energi- og ressourceeffektivitet
 • Indhold af genanvendte materialer
 • Muligheden for at adskille og genanvende materialer
 • Produkters miljøpåvirkning i hele livscyklussen, herunder deres klima- og miljøaftryk
 • Forebyggelse og reduktion af affald, herunder emballage

Ud over at fastsætte krav til hvordan produkter fremstilles, vil forordningen også stille specifikke oplysningskrav til produktets miljømæssige bæredygtighed, i henhold til ovenstående punkter. Ligeledes vil forordningen standse destruktionen af usolgte produkter og fremme offentlige indkøb af bæredygtige produkter.

Hvad betyder det for den danske mode- og tekstilbranche?

De valg, mode- og tekstilvirksomhederne træffer i designfasen, er bestemmende for op mod 80 % af de samlede miljøpåvirkninger i hele produktets livscyklus. Derfor ønsker EU med den nye forordning at skabe lige vilkår for alle virksomheder, ved at stille fælles og harmoniserede krav til produktudviklingsfasen, der tilskynder innovation og investeringer i cirkulære forretningsmodeller og bæredygtige produkter inden for vores branche. Kravene kommer til at omfatte alle typer og størrelser af virksomheder, der køber og sælger produkter på EU’s marked.

Den kommende forordning er udformet med henblik på at skabe sammenhæng og overensstemmelse med eksisterende og forventet fremtidig lovgivning inden for de respektive sektorer.

Tekstiler og fodtøj er imidlertid identificeret som en af de sektorer, hvor der ikke i forvejen findes EU-lovgivning, der fastsætter krav til produkternes miljømæssige bæredygtighed inden for cirkularitet, herunder holdbarhed, reparationsmuligheder, genanvendelighed m.v. Hermed vil Ecodesign-forordningen få stor betydning for branchen, da den vil blive den retslige ramme for fastsættelse af de nye EU-krav. Når forordningens ramme er på plads, herunder en kategorisering af produktgrupper (fx T-shirt, jeans osv.), vil arbejdet med produktkravene inden for hver produktkategori gå i gang og blive indført løbende over de kommende år.

Produktkrav

Kravene i den kommende forordning vil være obligatoriske minimumskrav, som produkterne SKAL leve op til for at blive solgt på det europæiske marked. Kravene kan bestå af minimum- eller maksimumniveauer, men kan også indeholde ikke-kvantitative krav og krav, der går på tværs af produktkategorierne. Vi kender endnu ikke de specifikke krav, men det forventes at de blandt andet kan komme til at omfatte:

 • farveægthed, rivstyrke og krav til kvaliteten af lynlåse og sømme.
 • begrænsning af materialesammensætning, herunder krav til anvendte fibre og deres komposition.
 • begrænsninger i forhold til kemikalier, der hindrer genanvendelse af tekstilaffald.
 • foranstaltninger der skal dæmme op for frigivelse af mikroplast.
 • ·obligatorisk indhold af genanvendte fibre i tekstiler.
 • holdbarhed, reparerbarhed, mulighed for genbrug, fiber-til-fiber genanvendelse
 • miljø-, mikroplast- og/eller klimaaftryk
Informationskrav

Ud over at fastsætte krav til hvordan tekstilprodukter skal fremstilles, stiller forordningen også krav til hvilke oplysninger der skal være tilgængelig i forhold til at vurdere og dokumentere produktets miljøpåvirkning.

Vi kender allerede nu to af de obligatoriske informationskrav, nemlig det digitale produktpas og informationer om indhold af kemikalier der giver anledning til bekymring. Andre potentielle obligatoriske krav kan fx blive; information til forbrugerne i forhold til vedligeholdelse, reparation og hvordan produktet kan returneres/sorteres efter endt brug. Ligeledes informationer målrettet sorterings- og genanvendelsesanlæg, der handler om fibersammensætning og andre tekniske specifikationer, som kan være med til at sikre den mest effektive genanvendelse af tekstilerne.

Det digitale produktpas

Alle produkter der er omfattet af Ecodesign-forordningen, skal have et digitalt produktpas. Produktpasset skal sikre at aktører i værdikæden kan få adgang til relevant produktinformation, at sikre sporbarheden gennem hele værdikæden samt lette myndighedernes arbejde med at verificere, at produkterne er i overensstemmelse med de specifikke produktkrav forordningen stiller.

Destruktion af usolgt tøj og tekstiler

Forordningen lægger op til foranstaltninger, der skal forebygge - eller i specifikke tilfælde helt forbyde - destruktion af usolgte produkter. Virksomheder vil blive forpligtet til at offentliggøre både mængder og en begrundelse for destruktion af usolgte varer.  

Fremme grønne offentlige indkøb

Forordningen skal være med til at sikre, at offentlige indkøb spiller en større rolle i forhold til at påvirke efterspørgslen efter bæredygtige produkter, end tilfældet er i dag. Med den nye forordning vil der komme obligatoriske indkøbskriterier for de offentlige indkøb, som de er forpligtet til at anvende.

Hvad skal der ske nu?

Der er tale om et forslag som skal færdigbehandles i Parlamentet og Rådet. Behandling forventes afsluttet i løbet 2023, hvortil forordningen kan træde i kraft slut 2023/ start 2024.

Det er vigtigt at fremhæve at forordningen kun er sætter rammen for det videre arbejde med de produktspecifikke krav for vores sektor. Tekstiler ventes at tilhøre den første arbejdsplan, og Kommissionen sigter mod at sætte arbejdet med udviklingen af de første produktspecifikke krav i gang hurtigst muligt, efter forordningen træder i kraft.

Derfor iværksætter Kommissionen, inden udgangen af 2022 en offentlig høring, hvor både virksomheder, og naturligvis DM&T på vegne af branchen, samt andre relevante aktører kan komme med deres inputs. I den forbindelse afholder vi dialogmøder med vores medlemmer i efteråret.

De første krav til de første produktkategorier inden for tekstiler ventes klar til implementering i starten af 2025, hvorefter flere produktkategorier løbende vil blive udrullet. Selvom vi endnu ikke kender de specifikke krav, er forslaget retningsanvisende for, hvor branchen skal bevæge sig hen. DM&T anbefaler først og fremmest vores medlemmer til at følge med i udviklingen af den nye lovgivning. Det kan I gøre ved at følge med i DM&T’s nyhedsbreve, artikler, arrangementer og ved at benytte jer af vores rådgivning.

DM&T følger udviklingen tæt og arbejder sammen med vores søsterorganisationer i de andre EU-lande for at yde indflydelse på kravene og varetage den danske branches interesser. Vi søger samtidig indflydelse i de initiativer, samarbejde og projekter, der skal støtte op om implementering af lovgivningen fra EU i Danmark.

Skal ses i sammenhæng med de øvrige initiativer i tekstilstrategien

Selv om Ecodesign-forordningen tegner til at have den største indvirkning på branchen, er det vigtigt at pointere, at den ikke står alene. Tekstilstrategien indeholder hele 16 lovgivningsområder, som kommer til at påvirke og forme branchen fremadrettet. DM&T har allerede nu afholdt en række webinarer, som giver et overblik over den kommende lovgivning. Det er muligt at se eller gense webinarerne ved at kontakte os.

Sådan ser DM&T på Ecodesign-forordningen

DM&T hilser den kommende Ecodesign-forordning velkommen og er glad for, at lovgivningen er en forordning, som ligestiller alle mode- og tekstilvirksomheder, der vil sælge på det europæiske marked. Det nuværende forslag til forordningen underbygger de høje ambitioner, som EU præsenterede i tekstilstrategien og understøtter i sin ramme en bæredygtig og cirkulær omstilling.

Der er dog fortsat mange ubesvarede spørgsmål, særligt fordi forslaget kun danner selve rammen for den kommende lovgivning, og vi kender derfor ikke de produktspecifikke krav endnu. Forordningen er meget gennemgribende og vil komme til at stille helt nye krav til designprocessen, hvor produkterne skal designes med henblik på at kunne repareres, genbrugs og genanvendes. Det kan komme til at betyde, at vores virksomheder skal til at gentænke deres forretningsmodel.

Forordningen vil stille store krav til transparens og dokumentation. Virksomhederne skal til at indsamle data fra deres leverandører, data som flere leverandører på nuværende tidspunkt, slet ikke har kapacitet og systemer til at imødekommer. En øget digitalisering af branchen er uundgåelig, hvor der vil blive behov for at implementere EMS IT-systemer, når virksomhederne skal til at efterleve kravet til de nye produktpas. Omfanget af forslaget og det høje ambitionsniveau, indebærer en risiko for, at der bliver skabt et meget bureaukratisk system, der i værste fald forårsage en tung administrativ byrde og høje omkostninger for vores virksomheder.

Ecodesign-forordningen er kun et ud af flere lovgivningsområder i tekstilstrategien. Der er behov for at sikre en politisk sammenhæng mellem de forskellige EU-lovgivninger og sikre en harmonisering på tværs af EU-landende, der hvor der stilles krav om national implementering. Det vil være nødvendigt at foretage en konsekvensanalyse for at afbøde de negative indvirkninger, den kommende lovgivning kan risikere at have på særligt branchens mange SMV'er.

Dialogmøde

I forbindelse med EU’s høringsperiode på Ecodesign-forordningen i efteråret, vil DM&T invitere alle vores medlemmer til dialogmøder i København og Herning. Her kan du blive klogere på, hvad forordningen indeholder og stiller af krav til jeres virksomhed, og du kan komme med input til det høringssvar, som DM&T vil indsende på vegne af den danske mode- og tekstilbranche. Vi sender en dato ud for dialogmøderne i starten af efteråret.

"