Menu

EU-Kommissionen foreslår udvidet producentansvar for tekstiler

Den længe ventede revidering af affaldsrammedirektivet indeholder et forslag om et obligatorisk og harmoniseret udvidet producentansvar for tekstiler med henblik på at styrke cirkularitet på tekstilområdet. Det står klart, efter at Europa-Kommissionen har præsenteret sit udspil.

Foto: José Jordan © European Union
Foto: José Jordan © European Union

06. juli 2023 Af Simon Hansen , sh@dmogt.dk

Onsdag den 5. juli kom det længe ventede udspil om et revideret affaldsrammedirektiv fra Europa-Kommissionen. Det sætter særligt fokus på tekstiler, og i udspillet finder man det ventede forslag om et udvidet producentansvar for tekstiler.

Kommissionen foreslår således regler, der skal gøre producenterne ansvarlige for tekstilprodukternes fulde livscyklus og støtte den bæredygtige håndtering af tekstilaffald i hele EU. Det er EU’s ambition, at initiativet skal fremskynde udviklingen af sektoren for separat indsamling, sortering, genbrug og genanvendelse af tekstiler i EU i overensstemmelse med EU's strategi for bæredygtige og cirkulære tekstiler.

”Dette lovforslag er et vigtigt skridt i retning af en mere bæredygtig og cirkulær tekstilsektor, der lever op til vores skelsættende tekstilstrategi. Harmoniserede regler for udvidet producentansvar i hele EU vil skabe lige vilkår på det indre marked og sikre anvendelsen af princippet om, at forureneren betaler. Dette initiativ vil fremme investeringer i infrastruktur til genbrug og genanvendelse af tekstiler, skabe lokale jobs og fremme innovation i alle faser af tekstilernes livscyklus,” siger Virginijus Sinkevičius, EU-kommissær for miljø, hav og fiskeri i en pressemeddelelse.   

Et længe imødeset udspil

Kommissionen foreslår at indføre obligatoriske og harmoniserede ordninger for udvidet producentansvar (EPR) for tekstiler i alle EU's medlemslande. I Danmark har et beslutningsforslag om et nationalt udvidet producentansvar netop været til behandling i Folketinget, men forslaget blev stemt ned, fordi et politisk flertal ville vente på udspillet fra EU.

Der findes allerede EPR-ordninger for emballage, batterier og elektronisk udstyr, og Kommissionen kalder dem succesrige. Princippet er, at producenterne skal dække omkostningerne til håndtering af tekstilaffald, hvilket også skal give dem incitamenter til at reducere affaldsmængden og øge cirkulariteten af tekstilprodukter – og at designe bedre produkter fra starten. Hvor meget producenterne skal betale til EPR-ordningen, vil blive justeret baseret på tekstilernes miljøpræstationer, et princip kendt som "eco-modulation".

Fælles EU-regler for udvidet producentansvar vil også gøre det lettere for medlemsstaterne at implementere kravet om separat indsamling af tekstiler fra 2025, i overensstemmelse med den nuværende lovgivning. Producenternes bidrag vil finansiere investeringer i kapacitet til separat indsamling, sortering, genbrug og genanvendelse. De foreslåede regler for affaldshåndtering har til formål at sikre, at brugte tekstiler sorteres med henblik på genbrug, og at det, der ikke kan genbruges, først og fremmest sendes til genanvendelse.

Dagens forslag vil også fremme forskning og udvikling inden for innovative teknologier til cirkularitet i tekstilsektoren, såsom fiber til fiber-genbrug, skriver Europa-Kommissionen.

DM&T glæder sig over, at der nu er kommet et udspil fra Kommissionen, men har endnu ikke haft lejlighed til at gå i dybden med indholdet.

”Vi har afventet udspillet i spænding. Vi er fortalere for et klogt, fælles europæisk udvidet producentansvar, og jeg hæfter mig bl.a. ved, at Kommissionen lægger op til at investere i både kapacitet og forskning, hvilket har været et af de forhold, vi har efterspurgt. Nu vil vi bruge sommeren på at gå i dybden med udspillet, så vi kan indsende høringssvar til august,” siger CSR- og bæredygtighedschef i DM&T Marie Busck.

Også fokus på eksport af tekstilaffald

Forslaget fra Kommissionen tager også fat på problemet med ulovlig eksport af tekstilaffald til lande, der ikke er gearet til at håndtere det. Den nye lov vil præcisere, hvad der udgør affald, og hvad der betragtes som genanvendelige tekstiler, for at stoppe eksporten af affald, der er forklædt som værende til genbrug. Dette vil supplere foranstaltningerne i forslaget til en ny forordning om overførsel af affald, der vil sikre, at overførsler af tekstilaffald kun finder sted, når der er garantier for, at affaldet håndteres på en miljømæssigt forsvarlig måde.

”Det ødsle forhold, vi har udviklet til tekstiler, forurener vores verden. Det bruger store mængder vand og energi, skader naturen og udleder drivhusgasser over hele kloden. Derfor vil vi kræve, at producenterne tager et større ansvar for det tekstilaffald, der skabes,” siger Frans Timmermans, ledende næstformand for European Green Deal i forbindelse med udspillet.

Kommissionens forslag om en målrettet ændring af rammedirektivet om affald vil nu blive behandlet af Europa-Parlamentet og Rådet i den almindelige lovgivningsprocedure.

Savner du overblik over den EU-lovgivning, der påvirker branchen?

DM&T har udarbejdet en toolbox, der hjælper dig og din virksomhed med at få overblik over lovgivningen, der påvirker branchen, og forstå, hvad den betyder for din virksomhed. Find den her.

Læs også vores FAQ om udvidet producentansvar her.

"