Menu

Få overblik over de væsentligste muligheder i ny hjælpepakke

Et enigt Folketing kan nu præsentere endnu en hjælpepakke til erhvervslivet. Den indeholder en kompensationsordninger for SMV’er, kompensation for faste udgifter for særligt hård ramte virksomheder og nye muligheder for eksporterende lande. Vi giver dig overblikkt her.

Foto: Folketinget / Anders Hviid
Foto: Folketinget / Anders Hviid

19. marts 2020 Af Simon Hansen , sh@dmogt.dk

Folketingets partier kunne i dag præsentere en samlet pakke, der skal hjælpe dansk erhvervsliv gennem coronakrisen. Det skete på et pressemøde, efter at partierne havde forhandlet størstedelen af natten.

Finansminister Nicolai Wammen var flankeret af repræsentanter for alle Folketingets partier, og han forklarede, at aftalen spænder et sikkerhedsnet ud under det danske erhvervsliv.

Herunder sætter vi fokus på nogle af de vigtigste forhold i den nye aftale.

Aftalen indeholder to midlertidige kompensationsordninger:

Kompensationsordning for selvstændige.

De selvstændige er ikke direkte omfattet af trepartsaftalen om lønkompensation, og regeringen og Folketingets partier vil derfor sikre kompensation til de selvstændigt erhvervsdrivende, som oplever mere en 30 % fald i deres omsætning. Ordningen gælder for virksomheder med 10 fuldtidsansatte eller derunder, ligesom man skal have haft en omsætning på over 15.000 kr. om måneden i snit.

Kompensationen fra staten er 75 % af omsætningstabet, dog maksimalt 23.000 kr. pr. måned svarende til satserne i lønkompensationsordningen for funktionærer aftalt med arbejdsmarkedets parter i trepartsaftalen.

Ansøgning

Virksomhederne skal ansøge om kompensationen på Erhvervsstyrelsens virksomhedsportal virksomhedsguiden.dk. Erhvervsstyrelsen arbejder på at kunne modtage de første ansøgninger hurtigst muligt. Information herom vil blive offentliggjort på virksomhedsguiden.dk.

Kompensation for virksomhedernes faste udgifter.

Virksomheder med et fald i omsætningen på 40 % eller derover kan få kompenseret dele af deres faste udgifter. I ordningen kan virksomheder få godtgjort dokumenterbare faste udgifter, herunder fx husleje, renteudgifter og uopsigelige kontraktbundne udgifter i en periode (fx leasing), hvor virksomhederne er udsat for en stor omsætningsnedgang

Andelen af de faste udgifter, der kompenseres, er fastsat til:

  • 80 pct., hvis omsætningsnedgangen har været på 80-100 pct.
  • 50 pct., hvis omsætningsnedgangen har været på 60-80 pct.
  • 25 pct., hvis omsætningsnedgangen har været på 40-60 pct.

Herudover vil de virksomheder, regeringen har udstedt midlertidigt forbud mod at drive forretning for at inddæmme smittespredning af COVID-19, blive kompenseret, svarende til 100 pct. af de omfattede faste udgifter, så længe forbuddet gælder.

Ansøgning

Virksomheden kan ansøge om kompensation ved at sende en revisorpåtegnet opgørelse over sine faste udgifter de tre foregående måneder.

Den forventede omsætningsnedgang som følge af COVID-19 opgøres for hele eller dele af perioden fra 9. marts 2020 til 9. juni 2020 med reference til samme periode i 2019. Virksomheden bekræfter med tro og love, at omsætningen er faldet. Dernæst udbetaler Erhvervsstyrelsen kompensationen.

Der kan ydes 80 pct. støtte til udgiften for revisorpåtegnelsen, hvis en ansøgning udløser kompensation.

Ved udgangen af perioden vil der ske en kontrol på baggrund af momsindberetninger, hvorefter der vil kunne ske en efterregulering svarende til det faktiske omsætningstab. Der kan ikke ansøges om kompensation, hvis de faste udgifter udgør minimum 25.000 kr. i perioden (henset til udgifterne ved revisorpåtegnelsen). Der kan maksimalt opnås kompensation for 60 mio. kr. pr. virksomhed i perioden.

EKF klar med likviditetskaution og genforsikring

Af andre nye initiativer finder man også en hjælpende hånd til de eksporterende virksomheder, som mister indtægter som følge af manglende betalinger fra udenlandske købere eller aflysninger og forsinkelser fra udelandske leverandører.

For at imødekomme dette vil regeringen gennem EKF Danmarks Eksportkredit støtte de danske eksportører gennem likviditetskaution og genforsikring.

Likviditetskaution

Den nye likviditetskaution skal bane vejen for nye lån for 1,25 milliarder kroner, hvilket forventes at hjælpe ca. 250 små og mellemstore danske virksomheder med deres eksportaktiviteter. Likviditetskautionen er en garanti, der betyder at EKF dækker en betydelig andel af bankens eventuelle tab på nye lån, der går til at sikre, at eksportvirksomhederne har penge til at holde hjulene i gang. Til forskel fra eksisterende kautionsordninger i EKF vil likviditetskautionen give en enklere og bedre risikodækning.

Det betyder, at bankernes risiko ved at låne penge ud er mindre, og at de dermed lettere kan hjælpe de små og mellemstore virksomheder med lån, så der igen er penge i kassen.

Ordningen vil skulle godkendes af EU-kommissionen.

Genforsikring

Det kan komme til en situation, hvor de private kreditforsikringsselskaber får sværere ved at forsikre eksportordrer pga. den usikkerhed, der er skabt i markedet af COVID-19.

Derfor står EKF klar til at agere forsikringsselskab for forsikringsselskaberne, så de danske eksportører fortsat vil kunne købe de forsikringer, de har brug for, for at forretningen kører rundt. EKF kan dkke op til 90 pct. af kreditforsikringsselskabernes risiko på nye eksportordrer. EKF har allerede genforsikringsproduktet på hylden og aftaler på plads med fire store genforsikringsselskaber. Der er i første omgang afsat 1,5 mia. kr. i kapacitet på genforsikringsordningen.

EKF’s bestyrelse kan beslutte at udvide kapaciteten, hvis behovet opstår. Ordningen omfatter i første omgang ikke OECD-lande, men regeringen er i dialog med EU-kommissionen om at tillade, at ordningen også kan anvendes inden for OECD.

Derudover forhøjes rammerne for de statslige garantiordninger til henholdsvis SMV’er og større virksomheder, som blev præsenteret 12. marts. 

"