Menu

Fem skarpe tips til erhvervslejekontrakten

Når din virksomhed skal udfærdige eller indgå en ny erhvervslejekontrakt, er der en lang række forhold, som bør reguleres i lejeaftalen. DM&T’s samarbejdspartner DAHL giver dig fem gode råd i den proces.

Foto: Sean Pollock on Unsplash
Foto: Sean Pollock on Unsplash

05. januar 2023

Artiklen er udarbejdet af DM&T’s samarbejdspartner DAHL

Erhvervslejeloven gælder ved leje af lokaler, der udelukkende anvendes til andet end beboelse, og supplerer som udgangspunkt de aftalte vilkår i lejeaftalen. Lejemål omfattet af erhvervslejeloven kan f.eks. være leje af lokaler, der skal anvendes til butik, kontor, produktion, lager, undervisning mv.

Der er høj grad af aftalefrihed i erhvervslejeretten og derfor ganske vide grænser for, hvilke individuelle vilkår parterne gyldigt kan fastlægge i lejeaftalen. Erhvervslejeloven indeholder dog også nogle ufravigelige regler, som man ikke gyldigt kan fravige i lejeaftalen. Dette skal du derfor være særligt opmærksom på.

HER FÅR DU FEM SKARPE TIPS TIL ERHVERVSLEJEKONTRAKTEN:

1. Grundig identifikation og afgrænsning af lejemålet

Det er vigtigt, at lejemålet kan identificeres, hvorfor lejemålets adresse, matrikelnummer, ejerlejlig- hedsnummer mv. bør angives i lejeaftalen. Der bør foretages en grundig beskrivelse og afgrænsning af, hvilke lokaler, udendørsarealer og fællesarealer mv., der indgår i lejemålet. Der bør også henvises til et kortbilag eller en tegning over lejemålet i lejeafta- len, hvor det lejede er nøje afgrænset og skraveret. Lejemålets arealer bør tillige fremgå af lejeaftalen. Hvis lejemålet er under opførelse, ombygning mv. bør der endvidere udfærdiges og henvises til en lejemålsbeskrivelse eller projektbeskrivelse, hvor henholdsvis udlejers og lejers ydelse er grundigt beskrevet.

2. Huslejens størrelse og regulering

Det er en afgørende forudsætning for lejeaftalens indgåelse, at der kan opnås enighed mellem udlejer og lejer om huslejens størrelse ved lejemålets begyndelse. Der indsættes ofte også én eller flere bestemmelser i lejeaftalen om huslejens regulering, f.eks. at huslejen skal reguleres efter udviklingen i nettoprisindekset. I den forbindelse skal man være opmærksom på, at man ikke afskærer sig fra retten til at kræve huslejen reguleret til markedslejen.

3. Uopsigelighedsperioden

Det kan være i begge parters interesse, at lejeaf- talen gøres uopsigelig i en periode. Mindre eller nystartede virksomheder skal dog passe særligt på med for lange bindingsperioder. Er du som lejer villig til at acceptere en længere bindingsperiode, er det ofte lettere at kræve en særlig indretning af lejemålet eller en lidt lavere husleje.

4. Vedligeholdelse og stand ved ind- og fraflytning

Det er udlejer, der som udgangspunkt skal holde ejendommen og det lejede forsvarligt ved lige, medmindre andet aftales i lejeaftalen. Det er helt sædvanligt, at lejer påtager sig hele eller dele af vedligeholdelsen og fornyelsen af ejendommen og lejemålet. Der bør i lejeaftalen foretages en grundig beskrivelse og afgrænsning af, hvilke vedligeholdelses- og fornyelsespligter, der påhviler henholdsvis udlejer og lejer. Der bør udfærdiges en grundig beskrivelse af lejemålets stand ved indflytning og udfærdiges en indflytningsrapport med billedserie som dokumentation for lejemålets stand. Det er også vigtigt, at det beskrives i lejeaftalen, hvilken stand lejemålet skal afleveres i ved fraflytning.

Det kan få store økonomiske konsekvenser for din virksomhed, hvis lejeaftalen ikke lever op til forventningerne på disse punkter.

5. Søg juridisk rådgivning og bistand, inden i indgår lejeaftalen

Lejelovgivningen er kompleks og indeholder ufravigelige regler, og det kan derfor være vanskeligt at overskue dette retsområde for både udlejere og lejere. Det er imidlertid uhyre vigtigt, da det kan få store økonomiske konsekvenser, hvis erhvervsleje- kontrakten ikke indeholder de rette bestemmelser. Søg derfor juridisk rådgivning og bistand til at ud- færdige eller gennemgå din erhvervslejekontrakt, inden lejeaftalen indgås.

Man kan utvivlsomt fremhæve en lang række yderligere betydelige forhold, som bør reguleres i lejeaftalen, og som kan få afgørende betydning for din virksomheds retsstilling og økonomi.

Gratis rådgivning

Hos DAHL har vi et team af specialister inden for det lejeretlige område med mange års erfaring.

Vi tilbyder alle medlemmer af Dansk Mode & Tekstil en gratis telefonsamtale på ca. 15 minutter for rådgivning i forbindelse med indgåelse af erhvervs- lejekontrakter.

Vil du vide mere? Kontakt

Jesper Høj Josefsen, advokat hos DAHL 

Jesper Høj Josefsen
Advokat/Associeret partner

61 91 51 02
jhj@dahllaw.dk

eller

Mikkel Fisker, advokat hos DAHL 

Mikkel Fisker
Advokat (H)/Associeret partner

26 31 75 33

mfi@dahllaw.dk 
"