Nu er Ecodesign-forordningen vedtaget

Den længe ventede forordning får stor indflydelse på måden, mode- og tekstilbranchen arbejder på. Kravene til produkters holdbarhed, kemiindhold og meget mere skærpes, ligesom der indføres et digitalt produktpas. Samtidig er forhandlerne i EU også blevet enige om at indføre et forbud med destruktion af usolgt tøj, sko og tilbehør.

dmogt orienterer ecodesign artikelheader
AfSimon Hansen - sh@dmogt.dk - 18 dec. 23

OBS Den oprindelige artikel udgivet 5. december 2023, er 18. december opdateret med ny information i afsnittet "DM&T om den videre proces" sidst i artiklen.

Rådet og Europa-Parlamentet nåede sent mandag aften frem til en revidering af ecodesign-forordningen, også kendt som Ecodesign for Sustainable Products Regulation (ESPR), som skal være med til at sikre en forbedring af produkter i hele deres livscyklus for at gøre dem mere holdbare samt lettere at genanvende, genbruge, opdatere og reparere. Derudover skal ecodesign-forordningen også bidrag til et lavere ressource-, vand- og energiforbrug.

Europa-Kommissionen vil skitsere specifikke produktkrav gennem sekundær lovgivning.

Forhandlerne er også blevet enige om, at produkter, der bliver forældet for tidligt, skal omfattes af ecodesign-kravene. Her sigter man på produkter, der bliver ikke-fungerende eller mindre funktionsduelige på grund af eksempelvis egenskaber ved produktdesignet, manglende adgang til slid- eller reservedele eller manglende mulighed for softwareopdateringer.

De nye krav til miljøvenligt design vil gå videre end energieffektivitet og have til formål at fremme cirkularitet og bl.a. omfatte:

  • produkters holdbarhed, genbrugelighed, opgraderingsmuligheder og reparationsmuligheder

  • tilstedeværelse af kemiske stoffer, der hæmmer genbrug og genanvendelse af materialer

  • energi- og ressourceeffektivitet

  • genanvendt indhold

  • CO2- og miljøaftryk

  • tilgængelig produktinformation, navnlig et digitalt produktpas.

Når den delegerede retsakt er vedtaget, vil virksomhederne have 18 måneder til at indordne sig under de nye ecodesign-krav.

Tekstiler blandt prioriterede produkter

Kommissionen vil vedtage og regelmæssigt ajourføre en liste over produkter, der er identificeret på grundlag af en grundig analyse og kriterier, navnlig vedrørende EU's klima-, miljø- og energieffektivitetsmål. På denne måde vil Kommissionen sikre forudsigelighed og gennemsigtighed med hensyn til, hvilke produkter der vil være omfattet. Mode- og tekstilbranchen har afventet forhandlingernes afslutning i spænding, og ganske som ventet er forhandlerne blevet enige om, at Kommissionen skal prioritere en række produktgrupper i den første handlingsplan, som skal igangsættes indenfor ni måneder efter ikrafttrædelsen af ESPR. Her er tekstiler, særligt tøj og fodtøj, en af de prioriterede produktgrupper sammen med jern, stål, aluminium, møbler (herunder madrasser), dæk, rengøringsmidler, maling, smøremidler, kemikalier og elektronik.

Et af de store elementer i ecodesign-forordningen er indførslen af det digitale produktpas. Det skal indeholde nøjagtige og opdaterede oplysninger om produktet og produktionen, som gør det muligt for forbrugerne at træffe informerede valg i købsprocessen. Af aftaleteksten fremgår det, at Kommissionen skal administrere en offentligt tilgængelig webportal, som gør det muligt for forbrugerne at søge og sammenligne information, som er indeholdt i det digitale produktpas.

Forbud mod destruktion af usolgt tøj

Et andet væsentligt element for branchen er forbuddet mod destruktion af usolgte produkter. Aktører, der destruerer usolgte varer, skal hvert år rapportere, hvor mange produkter, de har destrueret, og oplyse grunden til dette – men tøj, sko og accessories bliver omfattet af særlige regler. I forhandlingerne er man blevet enige om specifikt at forbyde destruktion af usolgt tøj, tilbehør til tøj og fodtøj to år efter lovens ikrafttræden. Mikrovirksomheder og små virksomheder vil være undtaget fra dette forbud, mens mellemstore virksomheder vil få en seksårig undtagelse. Fremover kan Kommissionen føje flere produktgrupper til listen, men i første omgang er det altså tekstiler, man fra EU’s side sætter ind overfor.

"Det er på tide at gøre op med brug og smid væk-modellen, som er så skadelig for vores planet, vores sundhed og vores økonomi. Nye produkter vil blive designet på en måde, der gavner alle, respekterer vores planet og beskytter miljøet. Bæredygtige produkter vil blive normen, så forbrugerne kan spare energi, reparere og træffe smarte miljøvalg, når de handler. Et forbud mod destruktion af usolgte tekstiler og fodtøj vil også bidrage til et skift i den måde, fast fashion-producenter producerer deres varer på," siger ordfører Andrea Moretti, S&D, Italien.

Der er endnu ingen detaljer om problematiske stoffer, definitionen af "destruktion" og ekspertgruppen for ecodesign, men DM&T følger udviklingen nøje og orienterer, så snart der er nyt.

Efter det tekniske arbejde er afsluttet, skal Parlamentet og Rådet formelt godkende aftalen, før den kan træde i kraft. Når forordningen er vedtaget, træder den i kraft 20 dage efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Du kan læse mere og finde aftaleteksten på Europa-Parlamentets hjemmeside

DM&T om den videre proces

Hos DM&T forventer vi at få indblik i aftaleteksten i løbet af Q1 2024. Det tekniske arbejde og den juridiske proces frem til offentliggørelsen i Det Europæiske Unions Tidende, kan tage alt mellem tre til tolv måneder. Kommissionen skal senest ni måneder efter vedtagelsen af forordningen have udarbejdet en arbejdsplan for tekstiler.

Forbud mod destruktion af usolgt tøj, vil træde i kraft, med de i aftalen fastsatte tidsfrister, efter offentliggørelsen i Det Europæiske Unions Tidende. Mens produktspecifikke krav og oplysningskrav, herunder det digitale produktpas, for tekstiler, vil blive udformet af Kommissionen gennem delegerede retsakter. Arbejdet med de delegerede retsakter kan påbegyndes så snart vi kender aftaletekstens indhold. Det forventes derfor at der tidligst i 2025 vil blive vedtaget en delegeret retsakt for tekstiler.

Hos DM&T involvere vi I os i det politiske arbejde med udarbejdelsen af de delegerede retsakter for tekstiler og vil holde vores medlemmer orienteret om udviklingen.

Du kan læse mere om de direktiver og den stigende EU-regulering i vores toolbox om lovgivning her.

Baggrund

Den 30. marts 2022 foreslog Europa-Kommissionen en forordning om miljøvenligt design for bæredygtige produkter som led i Kommissionens handlingsplan for den cirkulære økonomi under den europæiske grønne pagt.

Produkter bruger enorme mængder materialer, energi og andre ressourcer og har betydelig indvirkning på miljøet i hele deres livscyklus, lige fra udvinding af råstoffer til fremstilling, transport, anvendelse og bortskaffelse af det udtjente produkt. Halvdelen af verdens drivhusgasser og 90 % af tabet af biodiversitet skyldes udvinding og forarbejdning af primære råstoffer. Negativ indvirkning på miljøet omfatter betydelig udtømning af ressourcer, generering af drivhusgasemissioner og forurening. En nylig JRC-undersøgelse har vist, at planetens begrænsninger er tæt på at blive eller allerede er overskredet inden for flere påvirkningskategorier. EU er nødt til at handle nu for at vende disse tendenser.

Formålet med forordningen om miljøvenligt design for bæredygtige produkter er at gøre bæredygtige produkter til normen på EU-markedet og reducere deres samlede miljø- og klimapåvirkninger. Modellen med "udvind-producer-forbrug-smid væk" kan undgås, og en stor del af et produkts miljøpåvirkning bestemmes i designfasen. Den nye forordning vil udvide den eksisterende ramme for miljøvenligt design på to måder: for det første ved at dække det bredest mulige udvalg af produkter og for det andet, hvor det er relevant, at udvideanvendelsesområdet for de krav, som produkterne skal opfylde.

Vil du høre mere?

Ræk endeligt ud og lad os hjælpe dig videre.

Marie Busck
Marie Busck

Chief Sustainability Officer

97117293

mb@dmogt.dk

marie-busck-5937673

Michelle Utzon-Frank portræt
Michelle van Velthoven Utzon-Frank

Bæredygtighedsrådgiver

97117229

mvu@dmogt.dk

michelle-van-velthoven-utzon-frank