Menu

Ny rapport viser dansk effekt af udvidet producentansvar for tekstiler

Et voldsomt stigende tekstilforbrug har store miljømæssige konsekvenser. En ny rapport går i dybden med de økonomiske og miljø- og affaldsrelaterede effekter af at indføre et udvidet producentansvar i Danmark. Her får du et overblik.

04. maj 2023 Af Simon Hansen , sh@dmogt.dk

En ny rapport, som er udarbejdet af Deloitte for Miljøstyrelsen, kortlægger konsekvenserne af at indføre et udvidet producentansvar for tøj og tekstiler i Danmark. Kravene om et udvidet producentansvar for netop tøj og tekstiler har været tiltagende i de senere år, hvor tekstilers store aftryk for alvor er kommet under lup.

Forbruget af tekstiler er steget markant, og i EU er tekstiler den fjerdestørste forbrugsgruppe, når det kommer til miljøbelastning. Det har også medført store mængder af tekstilaffald, og i EU alene kasserer hver borger 11 kg. tekstiler hvert år.

Også i Danmark har tekstilforbruget været stigende, viser rapporten. I 2021 blev 116.000 tons tekstiler solgt og markedsført i Danmark, og det er dermed steget 30 procent siden 2016, hvor Miljøstyrelsen udgav rapporten ’Kortlægning af Tekstilflows i Danmark’.

Udvidet producentansvar kommer inden længe

Udvidet producentansvar for tøj og tekstfiler kender vi i dag kun fra Frankrig, men med EU’s tekstilstrategi og revideringen af affaldsrammedirektivet senere i år, forventer man, at der vil komme EU-harmoniserede regler for udvidet producentansvar. Det har dog ikke forhindret danske politikere i at foreslå et nationalt udvidet producentansvar for tekstiler, og til maj skal Folketinget tage stilling til et forslag fra SF om netop udvidet producentansvar for tekstiler og forbud mod destruktion af usolgt tøj.

Det ligner dermed et spørgsmål om tid, før de danske virksomheder skal forholde sig til et udvidet producentansvar, og hos DM&T hilser man et sådant velkomment.

”I branchens transformation til en cirkulær økonomi, kan et udvidet producentansvar helt afgjort spille en vigtig rolle. Det bliver ikke uden udfordringer, og derfor er det også vigtigt, at vi får en model, der pålægger de danske virksomheder mindst muligt administrativt bøvl, ligesom EU-harmoniserede regler klart er at foretrække. Vi skal for alt i verden undgå, at de danske virksomheder skal forholde sig til vidt forskellige regler på alle de markeder, de sælger på,” siger CSR- og bæredygtighedschef Marie Busck, og uddyber: 

”Bliver det udvidede producentansvar skruet sammen på en måde, så det skaber et reelt økonomisk incitament til at producere produkter, som har nogle gode miljømæssige egenskaber og som er med at facilitere den cirkulære omstilling, så kan det blive et vigtigt redskab.”

Hun forventer, at udvidet producentansvar for tekstiler bliver en realitet inden længe, men indtil videre er modellen og omfanget endnu ukendt, hvorfor den nye rapport fra Miljøstyrelsen også opererer med en række forbehold.

Eksempelvis er der ikke nogen indikation af, hvor producentansvaret skal ligge; i første eller sidste omsætningsled eller en hybridmodel. Første omsætningsled er samme model, som vi kender det fra den franske model eller i andre brancher, hvor de virksomheder, der bringer varerne på markedet, bærer ansvaret. Dermed gælder det producenter, engrosvirksomheder eller virksomheder med direkte salg til slutkunden. Sidste omsætningsled tæller de virksomheder, der sælger til slutbrugeren.

Forfatterne har opstillet tre forskellige scenarier for hver af de to grupper, som samtidig viser, hvor mange virksomheder, der vil blive involveret.

Scenarier for en fremtidig producentdefinition
Scenarier for en fremtidig producentdefinition

Rapporten dvæler ikke ved hybridmodeller, som man eksempelvis kender det fra Frankrig, hvor man differentierer i forhold til virksomhedernes størrelse og antallet af produkter, de sætter på markedet.

Et estimat anslår, at 4.100 virksomheder vil blive inkluderet i et udvidet producentansvar, pålagt første omsætningsled uden en minimumsgrænse, hvilket er den model, man i rapporten udpeger som mest sandsynlig.

En række af de interviews, der er foretaget i forbindelse med rapporten, peger på, at det er afgørende med en EU-harmoniseret producentdefinition, hvor man reducerer antallet af free riders. Det skal sikre et minimum af administrative kvaler for de mange danske virksomheder, der sælger på tværs af EU’s grænser.

Det koster håndtering af tekstilaffald

Ser vi nærmere på de erhvervsmæssige konsekvenser, vil der være udgifter på 119 mio. kroner for håndtering af tekstilaffald fra de private og 21 mio. for tekstilaffald fra erhverv, hvilket inkluderer indsamling, sortering og forberedelse med henblik på genbrug, genanvendelse og anden nyttiggørelse.

Dertil skal lægges udgifter til tilsyn, og den samlede udgift udgør således 165 mio. kroner, hvilket svarer til, at der pålægges et gebyr på 1,3 kroner per kg. tekstil.  

Man forventer, at et udvidet producentansvar vil resultere i en mere cirkulær økonomi og dermed fortrænge jomfruelige produkter delvist. Det bunder dels i en forholdsmæssig prisstigning og øget genbrug, som forlænger produkternes levetid.

Størrelsen af gebyret kendes endnu ikke, men alt andet lige må det antages, at jo større gebyr eller samlet omkostning, som et udvidet producentansvar skal finansiere, jo større økonomisk tab må forventes ved mindre salg.

Den administrative byrde estimeres til 6.000 kroner om året, ligesom der vil være engangsomkostninger til at opsætte rapportering og etablere kollektive ordninger.

DM&T understreger, at man fra politisk side bør have en holistisk tilgang til et udvidet producentansvar:

Det handler ikke kun om affaldshåndtering, men i lige så høj grad om design og forbrugeradfærd.  Det har man lært i Frankrig, hvor de afgifter, som bliver pålagt producenterne, ikke kun går til affaldshåndtering, men i høj grad også til forskning og innovation indenfor genanvendelse, og derudover til forbrugeroplysning. Lad os tage ved lære af det, udbygge fundamentet og sikre den rigtige model, der understøtter den grønne omstilling af branchen,” siger Marie Busck.

Mere end halvdelen af tekstilaffaldet ender som blandet affald

Rapporten vidner om, at der er et betydeligt potentiale for at udnytte tekstilaffald bedre i Danmark. De 116.000 tons, der bliver markedsført og solgt i Danmark, stammer primært fra forbrugerne, som antages at stå for 88 procent af tekstilforbruget. Den offentlige og private sektor tegner sig for resten.

Generelt indsamles en stor del af tekstilerne til genbrug; 47.000 tons af tekstilerne fra husstandene ryger til genbrug, og 53.000 tons havner i de blandede affaldsstrømme. 2.000 tons indsamles separat, og med indførslen af separat sortering af tekstilaffald fra sommeren 2023 forventes dette at stige til 6.700 tons.

Figuren herunder viser, hvad der sker med de 102.000 tons tekstiler fra de private husstande.

Tekstilstrømme fra husholdningerne 2021
Tekstilstrømme fra husholdningerne 2021

Størstedelen af de tekstiler, der indsamles til genbrug, havner uden for landets grænser. For nyligt udgav det Europæiske Miljøagentur en rapport, der viser, at eksporten af brugte tekstiler fra EU er tredoblet på 10 år, og med den særskilte sortering af tekstilaffald forventes mængderne at stige.

Men flere parlamentarikere har luftet tanken om at sætte en stopper for eksport af brugte tekstiler ud af EU, og derfor kan der også ske ændringer i den danske eksport.

Tekstiler til genbrug 2021
Tekstiler til genbrug 2021

Betydning for miljøet

Man forventer at et udvidet producentansvar vil have en positiv miljøeffekt form af mindre produktion og dermed affaldsreduktion og forskydninger i andelene til henholdsvis genbrug, genanvendelse og forbrænding.

Rapporten nævner, at det er væsentligt at kigge på de danske virksomheders aftryk i udlandet størstedelen af produktionen som bekendt foregår her. Her bemærker man, at de miljømæssige gevinster i høj grad afhænger, om danske producenters ændrede efterspørgsel efter tekstiler betyder et reelt fald i produktionen og/eller brug af mere bæredygtige materialer i udlandet.

Ser vi på nedenstående tabel, får vi et indtryk af, hvilke konsekvenser produktionen af et kg. tekstiler har.

Udledninger relateret til produktion af 1 kg tekstil. Kilde: Miljøstyrelsen, baseret på LCA-beregninger fra Ecoinvent 3.6
Udledninger relateret til produktion af 1 kg tekstil. Kilde: Miljøstyrelsen, baseret på LCA-beregninger fra Ecoinvent 3.6

Under antagelse af at den danske efterspørgsel får produktionen i udlandet til at falde, vil der som resultat være en stor miljømæssig gevinst at hente, understreger rapporten-.

Rapporten vurderer, at der vil blive forbrændt 1.660 tons mindre med indførsel af udvidet producentansvar, og med en gennemsnitlig CO2-udledning på 1,4 tons per ton tekstiler, giver det en reduktion på 2.300 tons CO2. Samtidig nedbringes den nye tekstilproduktion, hvilket estimeres at nedbringe CO2-udledningen med 41.500 tons.

Dertil kommer en besparelse i vand- og kemikalieforbrug, ligesom der ligger et stort besparelsespotentiale i reduktioner af energiforbrug, hvor et kg. tekstil kræver mellem 2 og 20 kWh.

Opsummeret forventer man, at et udvidet producentansvar vil medføre en nettoomkostning på 158 mio. kroner, men rapporten betoner, at der er mange ubekendte. 

I DM&T glæder man sig over, at der er lavet en så grundig rapport med data, der kan kvalificere den danske debat om udvidet producentansvar. Det er dog afgørende, at man ikke lader sig begrænse af landegrænser lyder det. 

"Fra DM&T's side følger og engagerer vi os i udviklingen på dette område. Både i Danmark og i EU. Det er afgørende, at vi tænker ud over Danmarks grænser i denne debat og i overvejelserne om et eventuelt udvidet producentansvar for tekstiler. Vi har at gøre med en global branche, og det er nødt til at afspejle sig, når vi kommer til at skulle udmønte overvejelserne i konkrete initiativer," afslutter Marie Busck.

Vil du vide mere om udvidet producentansvar på EU-plan? Deltag i vores webinar med Ohana Public Affairs 22. juni og bliv klogere. 

"