Menu

Nye regler om mulighed for udskydelse af ferie

Også feriereglerne bliver for en stund påvirket af coronaudbruddet. Folketinget har nemlig vedtaget, at ferie kan udskydes til den efterfølgende afholdelsesperioder, hvis væsentlige, upåregnelige driftsmæssige hensyn i forbindelse med COVID-19 gør det nødvendigt.

06. april 2020

Udbruddet af coronavirus påvirker nu også afholdelse af ferie, eller rettere sagt manglende afholdelse. Folketinget stemte 2. april en ny lov igennem, som midlertidigt gør det muligt at udskyde ferie til den næste afholdelsesperiode.

Den nye lov gør det muligt at udskyde ferie hvis væsentlige, upåregnelige driftsmæssige hensyn i forbindelse med COVID-19 gør det nødvendigt.

Udskydelsen af ferie gælder kun feriedage, som er optjent til brug i ferieåret 2019/2020 og det korte ferieår fra 1. maj til 31. august 2020. Det betyder, at det bliver muligt at udskyde ferie, som er optjent i 2018, ind i det forkortede ferieår, 1. maj – 31. august 2020. Udskydelsen kan omfatte al ikke afholdt ferie også ud over femte ferieuge.

På samme måde vil der kunne ske udskydelse af ferie til brug i det forkortede ferieår fra 1. maj 2020 til den 31. august 2020 ind i den første ferieafholdelsesperiode efter den nye ferielov, som træder i kraft den 1. september 2020.

Dermed får lønmodtageren ret til at holde den udskudte ferie enten i det korte ferieår eller i den første ferieafholdelsesperiode efter den nye ferielov, alt efter hvilket ferieår, ferien udskydes til.

Hvis lønmodtager ikke afholder ferie i indeværende og det forkortede ferieår

Har lønmodtageren ikke holdt den udskudte ferie fra 2018 senest den 31. august 2020, eller er ferien ikke fastsat til afholdelse i september-måned 2020, overføres ferien til afholdelse efter den nye ferielov. Ferien vil således kunne afholdes frem til den 31. december 2021.

Samme principper gælder for den ferie, som udskydes fra det forkortede ferieår (1. maj – 31. august 2020) til det nye ferieår. Denne ferie skal også holdes efter den nye ferielov.

Den udskudte ferie skal holdes efter de regler, som gælder for ansættelsesforholdet. De nye regler regulerer således ikke, hvordan den udskudte ferie skal holdes, eller om den er hovedferie eller restferie. Dette afgøres efter ferielovens almindelige principper. Lønmodtageren har fortsat ret til tre ugers hovedferie (sommerferie) i det forkortede ferieår (1. maj – 31. august 2020).

Muligheden for udskydelse omfatter både ferie, som er fastlagt og ferie, der ikke er fastlagt.

Allerede påbegyndt ferie kan ikke afbrydes.

Reglerne gælder alle

De nye regler omfatter alle brancher, selvom der – situationen taget i betragtning – vil være brancher, hvor behovet er større. Det gælder for eksempel virksomheder, der er hårdt ramt af sygdoms- og karantænetilfælde eller virksomheder, der har vanskeligt ved at erstatte specifikke medarbejdere for at sikre driften.

Reglerne gælder for alle lønmodtagere, uanset andre fastsatte regler herom, hvilket også gælder regler fastsat ved kollektiv overenskomst.

Det er en konkret vurdering i forhold til den enkelte virksomhed og medarbejder, om det er muligt at udskyde afholdelse af ferie. Udskydelsen skal enten ske efter aftale mellem virksomhed og lønmodtager eller ved pålæg fra virksomheden. Det er ikke muligt udelukkende at basere en udskydelse på lønmodtagerens ønske.

Erstatning i tilfælde af udskydelse

Hvis ferien udskydes, vil lønmodtageren på samme måde som en lønmodtager efter gældende ferielovs § 15, stk. 3, 2. pkt., have krav på erstatning, hvis arbejdsgiver ændrer en fastsat ferie.

Det betyder, at lønmodtageren vil have krav på at få erstattet eventuelle økonomiske tab i forbindelse hermed, fx afbestilling af rejse eller sommerhus. Arbejdsgiverens forpligtelse til at betale erstatning vil være uafhængig af, om udskydelsen af ferien sker ved arbejdsgiverens ensidige pålæg eller efter aftale med lønmodtageren.

Efter dansk rets almindelige erstatningsregler har lønmodtageren på sin side pligt til at begrænse sine tab mest muligt.

Hvis der er optjent feriegodtgørelse til brug i ferieåret 2019/2020, skal arbejdsgiveren give Feriepengeinfo besked om, at ferien udskydes. Arbejdsgiveren skal ikke give besked om udskydelse af ferie fra det forkortede ferieår. Den ferie, der ikke er afholdt i det korte ferieår fra 1. maj til 31. august, overføres automatisk til afholdelse efter den nye ferielov.

Arbejdsmarkedets parter kan i andre særlige tilfælde i forbindelse med COVID-19 indgå kollektiv overenskomst eller aftale om udskydelse af ferie.

Ferielovens § 19 om (normal) aftale om overførsel af ferie ved aftale er stadig gældende og kan derfor også anvendes.

Du finder lovteksten her  

"