Menu

Planloven udstikker rammerne for de fysiske butikker

Planloven udstikker rammerne for de fysiske butikker DM&T Detail giver dig et overblik over Planloven, som regulerer placering, størrelse mm. af butikker. Det er kompliceret stof, men vi giver dig de vigtigste pointer og gør det nemmere at forstå, hvordan detailhandelsstrukturen reguleres.

Foto: Christoffer Mouritsen on Unsplash
Foto: Christoffer Mouritsen on Unsplash

21. november 2022 Af Jens Birkeholm , jb@dmogt.dk

Planlovens detailhandelsbestemmelser regulerer, hvor man kan placere butikker, hvor store butikkerne må være, og hvordan kommunerne skal planlægge for detailhandel i kommunerne. Formålet med bestemmelserne er at fremme et varieret butiksudbud i mindre og mellemstore byer og i bydelene i de større byer, så bymidterne bevares som levende og varierede handelscentre.

Detailhandelsbestemmelserne i planloven er komplicerede og omfangsrige, og nærværende berører derfor kun de hovedregler, der kan sikre den grundlæggende forståelse af mulighederne for at udvikle og placere butikker.

Hvor store kan butikkerne være?

Når talen falder på udvalgsvarebutikker, f.eks. tøj- og skobutikker, så er hovedreglen enkel: Der er ingen grænse for, hvor stor (eller lille) butikken må være. Så for udvalgsvarebutikker er der sket en fuldstændig liberalisering i forhold til butiksstørrelsen. Sådan har det ikke altid været. Tidligere gjaldt maksimale butiksstørrelser på f.eks. 1.500 og 2.000 kvm.

For dagligvarebutikker gælder en række kvadratmeterbegrænsninger. Der kan ikke etableres nye hypermarkeder (f.eks. Bilka), og det fremgår direkte af lovens bemærkninger, at man ikke vil muliggøre nye hypermarkedslignende koncepter, hvor en stor udvalgsvarebutik designmæssigt fremtræder som en identificerbar enhed sammen med en dagligvarebutik.

Hvor kan butikkerne placeres?

Det er væsentligt, hvor butikkerne placeres i byen, om en ny dagligvare- eller udvalgsvarebutik placeres i bymidten, i et butikscenter uden for byen eller ved en indfaldsvej. Placeringerne betyder noget for byens liv, de øvrige butikker, kundestrømme, trafik m.m.

Undersøgelsen ”Byliv, der betaler sig” viser, at et attraktivt byliv bl.a. skaber en værdiforøgelse af boligerne i lokalområdet. Ser man på udgifter, gevinster og afkast af investeringer i forskellige former for byliv, viser undersøgelsen også, at et attraktivt butiksliv kan øge boligværdierne med op til 30 %.

Så der er regler for, hvor butikkerne må placeres, og det er regler, der skal afspejles i de enkelte kommunernes lokalplaner. Lokalplanerne skal forholde sig til, hvor butikkerne skal placeres, herunder om der skal etableres butikscentre m.m.

Udgangspunktet er byerne skal udvikles ”indefra og ud”, dvs. at byerne skal fyldes op med butikker, før der etableres nye butikker uden for bymidten. En by kan kun have en bymidte, lige som der er et krav om, at der skal forefindes en række bymidte-funktioner, før man kan udlægge et område som bymidte. Det kan f.eks. være butikker, liberale erhverv, læge, frisører, skole m.m.

Til gengæld kan der etableres såkaldte aflastningsområder i byerne, hvor der kan etableres nye butikker. Det vil være relevant, der hvor bymidten er ”fyldt op” eller ikke kan udvides yderligere. I aflastningsområderne skal der etableres både daglig- og udvalgsvarebutikker.

Endelig kan butikker, der sælger såkaldt ”pladskrævende varer” altid placeres uden for bymidterne. Det kan f.eks. være møbler, biler, byggematerialer m.m.

Er der ro om planlovens detailhandelsbestemmelser?

Det er afgørende for de virksomheder, der driver detailhandel, at der er ro om planlovens detailhandelsbestemmelser, så man kender lovgrundlaget og kan planlægge udviklingen af sine butikker på lang sigt. Erfaringerne viser nemlig, at så snart der opstår debat om bestemmelserne, så bremser investeringerne op.

Hovedreglerne i loven er udformet på baggrund af et omfattende lovforberedende arbejde i 1997. Siden er bestemmelserne justeret enkelte gange.

I 2014 arbejdede regeringen for en liberalisering, der dog faldt til jorden. Men en liberalisering i 2017 gjorde det muligt for kommunerne at tillade større dagligvarebutikker, lige som kommunerne også i højere grad fik mulighed for at bestemme, hvor butikkerne kan ligge.

De seneste år har der været relativt stille om planlovens detailhandelsbestemmelser. Der har fra politisk side ikke været luftet tanker om yderligere liberaliseringerne eller for den sags skyld stramninger.

Vurderingen er, at det skyldes, at de sidste liberaliseringer i 2017 blevet vedtaget af et bredt flertal i Folketinget. Ligeledes skyldes det, at liberaliseringerne endnu ikke er fuldt ud omsat til konkrete butikker, men også at udviklingsønskerne har kunnet rummes inden for lovgivningen.

Et bredt flertal i Folketinget indgik i november 2021 aftalen ”Mere liv i bymidter og landdistrikter”. I mange af de mindre og mellemstore byer er bymidterne præget af butiksdød og manglende byliv, og aftalen beskriver en række indsatser, der skal bidrage til at bymidterne igen bliver et lokalt samlingspunkt og mødested. En af indsatserne med en ”forsøgsordning med frie bymidter” er igangsat. Forsøgsordningen giver 10 bymidter mulighed for at afprøve nye og innovative tilgange til at skabe liv i bymidten.

Alligevel kan man ikke entydigt sige, at der er fuldstændig ro om bestemmelserne. Det skyldes, at dele af den allerstørste dagligvarehandel løbende tester grænserne for, hvad der lovligt kan bygges eller ombygges indenfor lovens rammer. Når det sker, fører det til kraftig mediedebat, lige som retssager eller trusler om samme, er en del af billedet. Og på det bagtæppe opstår der altid en debat om, hvor liberale detailhandelsbestemmelserne bør være.

Men ændring af bestemmelserne har ikke spillet nogen rolle i den netop overståede valgkamp, så pt. er der politisk ro om sagen.

DM&T Detail er detailhandlens nye stærke samarbejdspartner, som blandt andet bidrager med værdifuld viden om planloven. Men vi er langt mere end det. Vil du vide mere om, hvordan din butik kan få gavn af et medlemskab, kan du læse mere her.

Du er altid velkommen til at kontakte markedschef Jens Birkeholm for en uforpligtende snak om dine muligheder.

"