Menu

Regnskabsmæssige forhold ved den nye ferielov

Vi har fået statsautoriseret revisor Jens-Ole Bøgild fra Deloitte til at forklare, hvordan den nye ferielov får indflydelse på regnskabet. Der er nemlig flere forhold, du skal være opmærksom på. Læs mere her.

13. september 2019

Af statsautoriseret revisor Jens-Ole Bøgild  
Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, Silkeborg
jboegild@deloitte.dk

Optjeningsperioden efter gammel ferielov er ophørt pr. 31.08.2019, og dermed er feriepengeoptjeningen for overgangsperioden startet pr. 01.09.2019 og har virkning indtil 31.08.2020, hvorefter ferieordning med samtidighedsferie starter.

Tidligere gav indregningen af feriepenge typisk ikke grundlag for omfattende overvejelser ud over valg af beregningsmetode, evt. suppleret med en konkret vurdering af feriepengeforpligtelsen til direktionen, ud fra den individuelle direktørkontrakt. Den regnskabsmæssige behandling var indregning som anden gæld i årsrapporten som en kortfristet gældsforpligtelse.

Ændring af beregningsmetode for feriepenge

Beregningen af selve feriepengeforpligtelsen kunne tidligere ske efter 2 metoder: Den summariske metode og den konkrete metode. Den summariske metode var typisk en smule unøjagtig og var baseret på delvist statistiske metoder, alt afhængig af tidspunktet for regnskabsafslutning. Efter vedtagelsen af den nye ferielov kan alene den eksakte metode anvendes. Den eksakte metode omfatter alle lønelementer, der vil indgå på det tidspunkt, hvor medarbejderen afholder ferie. Herunder skal der tages højde for eventuelle lønstigninger.

Ved årsrapporter, der aflægges 30.09.2019 eller senere, skal beregningen efter den eksakte metode derfor implementeres i virksomhedens økonomiafdeling, hvis denne metode ikke allerede er implementeret ved aflæggelse af den tidligere årsrapport. Skift af beregningsmetode anses som ændring af regnskabsmæssige skøn og kræver derfor ikke tilpasning af sammenligningstallene i årsrapporten. Hvis ændringen beløbsmæssigt er af væsentlig betydning for forståelsen af årsregnskabet, vil ændringen skulle belyses i årsrapporten efter reglerne herom.

Feriepenge til indefrysning

Senest 31.12.2020 skal arbejdsgiverne indberette feriepenge optjent i perioden 01.09.2019 – 31.08.2020 til ”Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler” (fonden), der hører under ATP. 

Denne konkrete beregning tager udgangspunkt i det faktiske feriepengegrundlag og vil i praksis svare til en feriepengeberegning ved fratræden. 

Hvorvidt virksomhederne vælger at administrere saldiene selv eller i stedet indbetale beløbene til fonden, vil typisk være en finansieringsmæssig afvejning. Betaler virksomheden f.eks. negativ rente på et indlån, vil det være en indikation på, at det er en fordel at indbetale beløbene til fonden. Delindbetaling af forpligtelsen er ligeledes mulig på medarbejderniveau og kan til enhver tid foretages. 

Indefrosne feriemidler indregnes i regnskabsposten ”anden gæld” under langfristede gældsforpligtelser. Den del af de indefrosne feriemidler, som virksomheden forventer skal betales inden for 12 måneder efter balancedagen, indregnes som kortfristet gældsforpligtelse under regnskabsposten ”anden gæld”.

De indefrosne feriemidler indeksers årligt. Indekseringen indregnes i årsrapporten som en finansiel udgift. 

Feriepengeforpligtelse - direktører

Feriepengeforpligtelsen til direktører har ofte været genstand for nærmere vurdering i relation til indregning af feriepengeforpligtelsen. Direktører er ikke omfattet af hverken den tidligere eller den nye ferielov. Der skal derfor ikke opgøres en forpligtelse til indefrysning for direktører, men i sagens natur skal beregningen for direktører iagttages nøjere ved indregningen i årsregnskabet.

Ændringerne i ferieloven omfatter alene de 5 ferieuger. Aftaler om den 6. ferieuge er ikke omfattet af ferieloven, men er typisk reguleret af kollektive overenskomster og frivillige aftaler herom.

Det særlige ferietillæg er ligeledes ikke berørt af lovændringen, og dette tillæg beregnes særskilt.

Der forestår derfor nu på den helt korte bane et arbejde med at få tilpasset registreringerne i virksomhedernes økonomisystemer til håndtering af de saldi, der beregnes efter gammel ferielov, saldi til indefrysning og ny ferieforpligtelse efter den eksakte metode. 

"