Klima

bæredygtighed og samfundsansvar grøn

Reduktion i udledning af drivhusgasser er afgørende for at reducere konsekvenserne af den globale opvarmning. Med Parisaftalen fra 2015, forpligtigede det internationale samfund sig til at holde den globale opvarmning under 1,5 grader celsius. Et mål der kræver drastiske ændringer i den måde vi anvender vores ressourcer, producere og forbruger på. EU arbejder målrettet på at blive den første klimaneutrale økonomi og samfund i 2050. Her har Danmark, som et skridt på vejen, gennem den nye klimalov, forpligtiget sig til at reducere udledningen med 70 % (i forhold til 1990-niveau) frem mod 2030. Hvorfor er det vigtigt at handle på?

Drivhusgasser findes naturligt i jordens atmosfære, hvor de tilsammen danner drivhuseffekten. Drivhuseffekten er med til at regulere vores klima og er eksistentiel for at opretholde livet her på Jorden. De nuværende klimaforandringer er forårsaget af menneskelige aktiviteter, hovedsageligt på grund af vores anvendelse af fossile brændsler og ændret arealanvendelse, ved f.eks. afskovning, dræning af vådområder, råstofudvinding m.fl. Aktiviteter der udleder drivhusgasser eller begrænser optagelsen af kulstof (C) i naturen, og som derved sætter systemet ud af balance og forårsager den globale opvarmning.Klimaforandringer har ikke kun konsekvenser for miljøet, men har også store sociale konsekvenser i forhold til fødevaresikkerhed, sundhed, økonomisk ulighed og et stigende antal klimaflygtninge. Der er stor ulighed i forhold til hvem der er ansvarlig for udledningen af drivhusgasser og for hvem konsekvenserne af klimaforandringerne rammer. Hvad betyder det i branchen?

Tekstiler indtager en femte plads som den største udleder af drivhusgasser i EU, svarende til 121 millioner ton CO2e eller 27 % af EU’s samlede udledninger. Heraf stammer halvdelen fra beklædning, 30 % fra tekstiler anvendt i husholdninger og andre tekstiler og 20 % stammer fra fodtøj. Både produktionen og forbruget af tekstiler er med til at udlede drivhusgasser. I EU-regi stammer omkring 80 % af det samlede klimaftryk fra tekstiler fra produktionsfasen, 3 % fra distribution og detail, 14 % afstedkommer af forbrugsfasen (vask, tørretumbling og strygning) og til sidst 3 % der stammer fra bortskaffelsesfasen (herunder indsamling, sortering, genanvendelse, affaldsforbrænding og anden affaldshåndtering). Drivhusgasudledningen i produktionsfasen stammer hovedsagelig fra fiberproduktionen og kan variere betragtelig afhængig af hvilken type af fibre der produceres. Hertil kommer drivhusgasudledning, typisk i form af energiforbrug, til produktion af garner og metervare, indfarvning, finish og cut-make-trim, samt i forbindelse med transport. Det er værd at bemærke, at tæt på 75 % af udledningerne sker uden for EU, særligt i Asien hvor en stor del af vores tekstiler produceres. Der findes flere forskellige rapporter som, på globalt plan, har opgjort andelen af den samlede mængde CO2e udledt fra tekstilindustrien. Resultaterne er meget forskellige, og afhænger af hvilke metoder og data der er anvendt og hvilke afgrænsninger for beregningerne der er foretaget. Det er vigtigt at holde for øje at resultaterne, hvad end det kommer fra rapporter eller egne beregninger, vil være estimater.  

Hvad kan din virksomhed gøre? 

I den  nye tekstilstrategi og relateret EU-lovgivning, kommer produkters klimaaftryk til at spille en gennemgående rolle. De nye krav ventes direkte, som indirekte at påvirke alle virksomheder i branchen uanset størrelse. Ifølge DM&T's seneste analyse af bæredygtighed i den danske mode- og tekstilbranche, arbejder kun 17 % af de adspurgte medlemsvirksomheder med klimadagsorden. Derfor anbefaler DM&T vores medlemmer til hurtigst muligt at komme i gang med at udarbejde en klimastrategi, som forpligtiger jeres virksomhed til at reducere dens klimaaftryk. 

Sciencebased Targets Initiative (SBTi) har udgivet et Roadmap, som på sektorniveau fortæller hvor de væsentligste reduceringer kan finde sted. Det kan bruges som inspirationsmateriale når I skal til at sætte mål. 

Du kan læse rapporten her

DM&T tilbyder

I DM&T Toolbox finder du en masse nyttig viden og links til vejledninger og redskaber der kan hjælpe din virksomhed i gang med at reducere jeres klimaaftryk.

Gå til DM&T's toolbox

I DM&T rådgiver vi vores medlemmer bredt inden for klimadagsordenen. Vi kan hjælpe jer inden for forskellige standarder og certificeringer og hvis I ønsker at rapporterer på jeres klimamål. Vi kan også henvise til nyttige værktøjer og eksterne konsulenter, hvis I har brug for hjælp til at beregne jeres klimaaftryk.

Hvis du vil vide mere

Læs: DM&T's vejledning til markedsføring og bæredygtighed
Læs: Forbrugerombudsmandens Kvikguide til "grøn markedsføring"
Læs: Forbrugerombudsmandens vejledning om brug af miljømæssige og etiske påstande mv. i markedsføringen

Vil du høre mere?

Ræk endeligt ud og lad os hjælpe dig videre.

Marie Busck
Marie Busck

Chief Sustainability Officer

97117293

mb@dmogt.dk

marie-busck-5937673

Jette Lindgaard portræt
Jette Lindgaard

Miljø- og bæredygtighedschef

97117216

jl@dmogt.dk

jette-lindgaard-5a86894

Michelle Utzon-Frank portræt
Michelle van Velthoven Utzon-Frank

Bæredygtighedsrådgiver

97117229

mvu@dmogt.dk

michelle-van-velthoven-utzon-frank