Menu

Miljø

06. juli 2022

Når vi snakker om miljøet i virksomhedssammenhæng, interesserer vi os for den miljøpåvirkning virksomhedens aktiviteter, herunder services og produkter, har på det omgivende miljø, set i et livscyklusperspektiv. Det handler både om de konsekvenser aktiviteterne har lokalt, men også globalt.

Virksomhedens miljøpåvirkninger omhandler miljøforhold som udledning til luft og vand, støj, lugt, men også den indvirkning aktiviteterne har på ændret arealanvendelse og biodiversitet både lokalt og globalt. Konsekvenser ved vandforbrug og ressourceforbruget, sidstnævnte særligt i forbindelse med råvareudvindingen, er også væsentlige miljøforhold som virksomheden skal tage med i deres samlede vurdering af deres aktiviteters miljøpåvirkninger.

Klima hører under miljøområdet, og flere af ovennævnte miljøforhold her en direkte eller afledt miljøeffekt på vores klima. Da klima står højt på virksomhedernes og politikernes dagsorden, har vi lavet et separat afsnit og tilhørende toolbox til netop dette emne.

Anvendelse af kemikalier er meget udbredt i mode- og tekstilbranchen og kan have store konsekvenser på miljøet og sundhed hvis de ikke håndteres og bortskaffes korrekt. I vores afsnit kemi kan du læse mere om kemikalier.

Hvorfor er det vigtigt at handle på?

Miljø er et meget bredt begreb, som helt generelt refererer til de ydre forhold, der påvirker os mennesker og øvrige organismer her på Jorden. Når vi interesserer os for miljøet tilstand er det fordi at Jordens økosystemer forsyner os med en lang række, såkaldte økosystemtjenester, der sikrer at vi har adgang til eksistentielle ressourcer som f.eks.; mad, vand og tømmer; der regulerer vores klima og sikre rent vand og luft; der understøtter rekreative værdier og sidst men ikke mindst opretholder vores næringsstofkredsløb, biodiversitet, jordbundsdannelse m.fl., med andre ord opretholder livet, som vi kender det, her på Jorden.

En lang række af de systemer er i dag under pres. Vi taler om dem som de ni planetære grænser, hvor de mest omtalte, men ikke de eneste, systemer der allerede har overskredet grænserne, er klima og biodiversitet. Systemerne er yderst komplekse og indbyrdes afhængige af hinanden. Påvirkes ét system vil det direkte eller indirekte påvirke de andre.

Den samlede miljødagsorden er en forudsætningen for at vi kan tale bæredygtighed. Jordens systemer definerer den klare grænse hvorunder vores samfund kan agere. Konsekvenserne af de miljøpåvirkninger som den menneskelige aktivitet har på vores Jord, har også store sociale konsekvenser i forhold til fødevaresikkerhed, adgang til rent drikkevand, sundhed, økonomisk ulighed og et stigende antal flygtninge. Der er stor ulighed i forhold til hvem der bærer ansvaret for, og for hvem konsekvenserne af miljøpåvirkningerne rammer.

Hvad betyder det i branchen?

Produktionen af tekstiler har stor negativ indvirken på miljøet. FN har vurderet at op til 20 % af den globale vandforurening er forårsaget af indfarvningsprocesser i tekstilbranchen, og bomuldsdyrkning estimeres at være ansvarlig for ca. 24 % af den globale udledning af insekticider og 11% af pesticider. Der produceres mere og mere tøj og hvert enkelt stykke tøj bruges færre gange. Alt for meget tøj bliver smidt ud og sendt til forbrænding eller ender på lossepladser i udlandet. Samtidig vurderes det, at kun ca. 1 % af alle tekstiler på verdensplan bliver genanvendt til nye tekstiler.

Typen af miljøpåvirkninger i forbindelse med fremstillingen og anvendelsen af tekstiler og beklædning afhænger i høj grad af, hvilke typer og kvalitet af fibre der anvendes, samt hvilke krav der stilles til design og finish, og under hvilke forhold tøjet er produceret. Selv om designfasen i sig selv ikke umiddelbart synes at være direkte forbundet med betydelige miljøproblematikker, har de valg og krav mode- og tekstilvirksomhederne stiller i designfasen, en afgørende betydning for typen og omfanget af miljøbelastninger i de resterende led af tøjets livscyklus. Det estimeres at 80 % af produktets samlede miljøaftryk bestemmes i designfasen, hvilket betyder at mode- og tekstilvirksomheder både har et stort ansvar at løfte, men også store muligheder for at gøre en forskel.

Med EU’s nye og visionære tekstilstrategi og den kommende EU-lovgivning på området, i særdeleshed den nye Ecodesignforordning, vil der i fremtiden blive stillet en lang række miljøkrav til de produkter der sælges på det europæiske marked. EU Kommissionen er i færd med at skabe harmoniserede rammer for beregning af produkters miljømæssige fodaftryk i et livscyklusperspektiv (Product Environmental Footprint, PEF). Det sker med henblik på at stille minimumskrav til produkters miljøperformance solgt i EU og at skabe en differentiering, således at prisen på produkterne afspejler de reelle omkostning som produktet har haft både økonomisk og miljømæssigt.

Hvad kan du gøre?

Krav til at virksomheder arbejder systemisk med bæredygtighed i alle aspekter af virksomheden virke er uundgåeligt. EU arbejder med et meget højt ambitionsniveau, med gennemgribende lovgivninger der vil ændre den måde som mode- og tekstilvirksomheder arbejder på i dag. Det kommer til at stille høje krav til at virksomhederne er i compliance med lovgivningen og kan fremføre den nødvendige dokumentation. Derudover kommer virksomhedens egne ambitioner for at differentiere sig, der stiller krav til den dokumentation og transparens, som skal understøtte virksomhedens kommunikation med deres arbejde på området.

Der er ikke længere nok at arbejde med enkeltstående projekter der taler ind i en bæredygtighedsdagsorden. Ej heller, at ansvaret for virksomhedens bæredygtighedsarbejde alene ligger hos en udvalgt indkøbs- eller kommunikationsmedarbejder. Den eneste måde for virksomhederne at arbejde med bæredygtighed i fremtiden er, ved at sikre at det gennemsyrer virksomhedens strategier og forretningsmodel, hvor det indtænkes i alle aspekter af virksomhedens virke, som en integreret proces. Det øverste ansvar for virksomhedens bæredygtighedsarbejde vil fremover være forankret på ledelsesniveau. Virksomheden skal med andre ord, fremadrettet arbejde med miljøledelse. Det er her vigtigt at understrege at man som virksomhed ikke behøver at være certificeret for at bedrive miljøledelse.

DM&T anbefaler:

  • hold øje med indholdet af den kommende lovgivning. Vi står altid klar til at opdaterer og vejlede jer i forhold lovgivning på området.
  • gør arbejdet med bæredygtighed til integreret del af alle aspekter i virksomhedens arbejde og strategier. Udforsk på sigt nye potentielle forretningsmodeller.
  • påbegynd arbejdet med at kortlægge virksomhedens miljøforhold. Det vil først og fremmest kræve en kortlægning af jeres leverandører i tier 1, 2, 3 osv. Det kræver en baseline at skabe målbare forbedringer.
  • påbegynd jeres arbejde med at indhente og udfærdige dokumentation.
  • overvej allerede nu hvor I kan gøre en forskel i designprocessen og de krav I stiller til jeres leverandører.
  • brug DM&T’s rådgivning og toolbox. Dette er et stort og komplekst emne og vi har en masse brugbare værktøjer og stor viden inden for miljøledelsesområdet. 

DM&T tilbyder

I DM&T Toolbox finder du en masse nyttig viden og links til vejledninger og redskaber der kan hjælpe din virksomhed i gang med at systematisere jeres miljøarbejde og sikre dokumentation og kontinuerlige miljøforbedringer.

I DM&T rådgiver vi vores medlemmer bredt inden for miljødagsordenen. Vi kan hjælpe jer inden for forskellige standarder og certificeringer og hvis I ønsker at rapporterer og dokumentere jeres miljømål. Vi kan også henvise til nyttige værktøjer og eksterne konsulenter, hvis I søger løsninger til at håndtere og administrerer jeres miljøarbejder. 

"