Menu
DM&T vejleder om:

Midlertidig lønkompensation

Her finder du DM&T's vejledning om midlertidig lønkompensation og får svar på dine spørgsmål om emnet.

Udbredelsen af coronavirus har ramt mange virksomheder, og nogle er allerede begyndt at afskedige medarbejdere. Regeringen og arbejdsmarkedets parter vil gerne holde hånden under de danske arbejdspladser, og har derfor indgået en trepartsaftale om midlertidig lønkompensation for virksomheder. Efter flere fortolkningsspørgsmål er lovforslaget tredjebehandlet og vedtaget af et enigt Folketing den 24. marts. Den 25. marts blev der åbnet for ansøgninger via virksomhedguiden.dk.

Den 30. marts præsenterede regeringen og arbejdsmarkedets parter en revideret aftale, hvor den maksimale grænse for lønkompensation hæves til 30.000 kr. for både funktionærer og ikke-funktionærer.

Men hvem kan søge kompensation? Hvordan er proceduren og hvad skal man tænke over? Det får du svar på i vejledningen som kan downloades nedenfor. Derudover kan du downloade et skabelonbrev til hjemsendelse af medarbejdere med løn i henhold til ordningen om midlertidig lønkompensation, ligesom du finder en overigt over fortolkningsspørgsmål, som Beskæftigelsesministeriet har behandlet pr. 22. marts.

Download vejledningen

 • DM&T's vejledning til midlertidig lønkompensation, opdateret 12. juli 2020

  pdf, 0,38mb
 • Lønkompensation: Brev til hjemsendelse af medarbejdere med løn

  docx, 0,02mb
 • Supplement til trepartsaftalen om elever & lærlinges fritagelse for 5 feriedage, 2. maj 2020

  pdf, 0,47mb

Vilkår for brug

Denne kontrakt er forbeholdt foreningens medlemmer og må ikke videredistribueres i den nuværende form. Kontrakten udgør ikke juridisk rådgivning i sig selv, og foreningen påtager sig intet ansvar ved forkert udfyldelse eller forkert brug af kontrakten.

FAQ - midlertidig lønkompensation

 • Hvad er kriterierne for, at virksomheden kan få lønkompensation?

  Lønkompensationsordningen gælder for alle private virksomheder uanset størrelse, der ellers står over for i Danmark at skulle varsle afskedigelser for minimum 30 pct. af medarbejderstaben eller mere end 50 ansatte.

 • Hvilke betingelser stiller det til virksomheden?

   Virksomhederne kan anvende den nye lønkompensationsordning, hvis de vælger at undlade at afskedige medarbejderne eller undlader at hjemsende uden løn. Det er ikke en betingelse, at virksomhederne har en overenskomstmæssig adgang til at hjemsende medarbejdere uden løn. Ordningen gælder også for medarbejdere, der er funktionærer. Se i øvrigt DM&T’s vejledning

 • Hvor længe gælder ordningen?

  Ordningen kan anvendes af private virksomheder i perioden mellem den 9. marts 2020 og den 8. juni 2020, og kun for medarbejdere ansat før den 9. marts 2020. En trepartsaftale indgået 5. juni betyder, at ordningen forlænges til og med 29. august 2020, hvorefter den ophører endeligt.

 • Hvor meget kan virksomheden få i lønkompensation?

  For fastansatte: Lønkompensationen udgør 75 % af de samlede lønudgifter til de berørte medarbejdere, dog maksimalt 30.000 kr. pr. måned pr. omfattet fuldtidsansat. Dette beløb var tidligere 23.000 kr.

  For timelønnede: Lønkompensationen udgør 90 %, dog maksimalt 30.000 kr. pr. måned pr. medarbejder. Dette var tidligere 26.000 kr.

  Medarbejderen behøver ikke at være fuldtidsansat for at få kompensation.

 • Er elever omfattet af aftalen?

  Ja, men kun i det omfang, at der ikke er nogen medarbejdere tilbage til at oplære dem. Det gælder også, hvis produktionen er indstillet.

 • Er direktører omfattet af aftalen?

  Direktører er omfattet som funktionærer i det omfang, de er omfattet af funktionærloven.

 • Kan lønkompensation kombineres med lønnedgangsaftaler?

  Ja, det kan den godt, men der er visse forhold, der skal være opfyldt. Der henvises til Aftale mellem DA og FH om muligheden for at kombinere lønkompensation med aftaler om lønnedgang. Find mere information her.

 • Gælder ordningen også for virksomheder med én ansat?

  Ja, ordningen gælder for virksomheder med ejeren og én ansat, idet denne potentielt kan omfatte kravet om minimum 30 pct. af medarbejderstaben.

 • Gælder aftalen for deltidsansatte?

  Ja, lønkompensationen udregnes som 75 % af de samlede lønudgifter til de berørte medarbejdere.

  Hvis virksomheden har deltidsansatte, vil deres løn blot indgå i de samlede beregninger.
  Løsarbejdere, dvs. medarbejdere, der lejlighedsvist ansættes på dag-/timebasis, men hvor der ikke er aftalt en ansættelse på over 2 dage, er ikke dækket af ordningen.

 • Hvordan opgøres lønkompensationen hvis man har haft svingende indtægt eller sæsonarbejde?

  Lønkompensationen beregnes ud fra den forventede indkomst, som opgøres på baggrund af den gennemsnitlige indkomst for hhv. de sidste tre og tolv forudgående måneders indkomst i virksomheden for den enkelte medarbejder.

 • Er der særlige regler for fleksjobbere?

  Fleksjobbere er omfattet af lønkompensationsordningen. Virksomhedens kompensationsgrundlag er fleksjobberens gennemsnitlige månedsløn. For så vidt angår fleksjob, hvor virksomheden modtager tilskud, kan virksomheden vælge, om de vil fortsætte som hidtil, eller lade medarbejderen omfatte af lønkompensationsordningen. Der kan ikke modtages dobbelttilskud.

 • Kan medarbejderne arbejde i perioden?

  Nej. Medarbejderen må ikke arbejde i den periode, hvor medarbejderen er hjemsendt med løn. For- buddet mod arbejde gælder også hjemmearbejde, selv om dette tidligere er blevet pålagt.

  Medarbejderen kan pålægges at genoptage arbejdet med dags varsel, ligesom medarbejderen ikke kan påtage sig andet lønnet arbejde. 

 • Skal medarbejderne anvende ferie i perioden med lønkompensation?
  Den enkelte lønmodtager, som virksomheden søger lønkompensation til, skal anvende ferie, og/eller afspadsering på i alt fem dage i kompensationsperioden. Hvis medarbejderen ikke har ferie, afspadsering m.v. svarende til fem dage, skal der afholdes tjenestefri uden løn eller anvendes dage fra det nye ferieår. For deltidsansatte udregnes ferien forholdsmæssigt.
 • Skal virksomheden betale pension i perioden med lønkompensation?

  Ja, medarbejderne skal have udbetalt fuld løn, for at virksomheden kan opnå lønkompensation.

  Dette inkluderer pension mv., som er en del af den faste løn på måneds- eller timebasis.

 • Skal alle medarbejdere hjemsendes i samme periode?

  Nej, virksomheden afgør, hvor længe den enkelte medarbejder er hjemsendt. Der kan således godt være forskel på længden af hjemsendelse for virksomhedens medarbejdere. Derudover har Erhvervsstyrelsen afgjort, at kravet om, at 30 pct. eller mere end 50 medarbejdere skal hjemsendes, opgøres som et gennemsnit over den periode, virksomheden søger lønkompensation i. Dermed kan medarbejderne eksempelvis opdeles i to grupper, hvor den ene eksempelvis er hjemsendt i lige uger, men arbejder i ulige uger og vice versa for den anden gruppe. Læs mere i DM&T's vejledning.

 • Kan man ansøge igen, hvis der er behov for yderligere hjemsendelser?

  Virksomhederne kan som udgangspunkt søge om lønkompensation én gang i perioden 9. marts til 8. juni. Virksomhederne har mulighed for at fastsætte én, sammenhængende periode for hver af de medarbejdere, som virksomheden forventer at hjemsende.

  Ved behov for yderligere hjemsendelser end oprindeligt ansøgt, kan virksomheden dog søge igen.

 • Skal virksomheden fortælle medarbejderne, hvor længe de er hjemsendt?

  Ja. Arbejdsgiver skal meddele medarbejderen om, hvor lang en periode medarbejderen som udgangspunkt ansøges lønkompensation for og dermed, hvor lang tid medarbejderen skal være hjemsendt.

 • Kan udenlandske virksomheder med ansatte i Danmark gøre brug af aftalen om den midlertidige lønkompensation?

  Alle private virksomheder, der er registreret i det danske centrale virksomhedsregister (CVR) kan gøre brug af aftalen, for så vidt angår medarbejdere med et dansk CPR-nummer.

 • Hvad ligger der i betegnelsen ”Samlede lønomkostninger”?

  De samlede lønomkostninger defineres som bruttolønnen samt evt. tillæg fx ferietillæg, genetillæg, nattetillæg, weekendtillæg mv samt provision. Det er i overensstemmelse med mulighederne for at trække lønmodtageres indkomst fra SKATs e-indkomstregister. På denne måde muliggøres automatisering af sagsbehandlingen og mindre risiko for svig.

Kontakt DM&T's HR-juridiske afdeling

Overenskomstchef i Dansk Mode & Textil, advokat Lars Schandorff

Lars Schandorff

Overenskomstchef

T: 9711 7236

M: 2222 0401

E: ls@dmogt.dk

LinkedIn profil

Advokat i Dansk Mode & Textil Michael Lund-Nielsen

Michael Lund-Nielsen

Chefadvokat, HR & Handelsagentforhold

T: 9711 7235

M: 2222 0407

E: ml@dmogt.dk

LinkedIn profil

"