Menu
DM&T vejleder

HR-udfordringer i udlandet under Corona-krisen

Vi har samlet de bedste input fra vores udenlandske samarbejdspartnere, så du kan få svar på dine spørgsmål.

DM&T har spurgt vores internationale samarbejdspartnere om, hvilke muligheder arbejdsgivere har for at løse deres HR-mæssige udfordringer under Corona-krisen i en række af de lande, hvor vores medlemmer har aktiviteter. Læs herunder en opsummering af de mulige tiltag under hvert land. Da reglerne er udenlandsk lovgivning, udgør oversigten ikke rådgivning, og vi anbefaler derfor, at du kontakter den udenlandske samarbejdspartner, hvis du har spørgsmål eller har brug for specifik hjælp i det pågældende land.

Du finder i oversigten links til det fulde svar på engelsk med kontaktoplysninger på den udenlandske advokat, ligesom der er links til andre nyttige informationer og blanketter om emnet fra myndigheder mv. i det pågældende land. Listen opdateres løbende. 

----  

Deloitte har også udarbejdet en oversigt over en række landes hjælpepakker. Den kan du downloade HER

OBS: Der er tale om et øjebliksbillede, hvorfor oversigten undergår løbende opdateringer, ligesom der løbende tolkes på de enkelte landes ordninger. DM&T sørger for at opdatere oversigten løbende.

Vil du vide mere, er du velkommen til at kontakte Jens-Ole Bøgild, statsautoriseret revisor hos Deloitte, jboegild@deloitte.dk, mobil: +45 23 46 95 08

Nationale tiltag

 • Belgien
  Regeringstiltag pga. Corona:

  I Belgien bliver den allerede gældende ordning for midlertidig afskedigelse bliver benyttet, da regeringen har godkendt brugen af ordningen pga. force majeure (som de ekstraordinært kvalificerer Corona som), ligesom den før kun gjaldt arbejdere (blue-collar-workers), men nu også gælder funktionærer (white-collar-workers). Efter denne ordning kan man få 70% af sin løn udbetalt (sat op fra 65% før Corona) men kun af en maksimal løn på 2.754,76 EUR (ca. 20.575,85 DKK). Brugen af denne ordning kan i første omgang vare til 30. juni 2020. Herudover er det besluttet, da man skal søge om brug af ordningen, at medarbejderen i perioden, mens sagen bliver behandlet får et forskud på 1.450 EUR pr. måned (ca. 10.830 DKK)

  Læs mere fra DM&T’s samarbejdspartner

  Læs FAQ om belgiske forhold

 • Frankrig
  Regeringstiltag pga. Corona

  Regeringens hjælpepakke gør det muligt for arbejdsgivere ensidigt at reducere arbejdstiden for medarbejderne, når ekstraordinære omstændigheder bevirker, at der er et fald i aktiviteten og det er nødvendigt for at undgå afskedigelser. Der er en formel proces, der skal overholdes, men tilsagnet er, at arbejdsgiveren betaler 70% af bruttolønnen (ca. 84% af nettolønnen ved som minimum mindstelønnen) og staten refunderer herefter dette beløb (med et maksimum på 8,04 EUR/time for virksomheder med under 250 medarbejdere).

  Der er planer om at opdatere tiltaget i den nærmeste fremtid, således at staten refunderer 100% af ovenstående beløb. Man kan ikke gøre brug af støtten, hvis ikke man har etableret et fysisk selskab/kontor el. lign. i Frankrig.

  Andre muligheder :

  Hvis en medarbejder har børn under 16 år, er der en særlig mulighed for at få dækket 50% af sin løn fra sundhedssystemet pga. nedlukning af skoler.

  Læs mere

 • Holland
  Regeringstiltag pga. Corona:

  I Holland er statsstøtten ikke baseret på en reducering i arbejdstimer men på tab af omsætning. Hvis man siden 1. marts har tabt eller forventer at tabe minimum 20% af sin omsætning, kan man ansøge om op til 90% af lønsummen. Eksempel:

  • Tab på 100% omsætning = 90% i støtte
  • Tab på 50% omsætning = 45% i støtte
  • Tab på 20% omsætning = 22,5% i støtte

  Der betales en støtte forud på 80%, som bliver efterreguleret, når det reelle tab af omsætning er sket.

  Ordningen kan vare 3 måneder med mulighed for 3 måneders forlængelse. 

  Læs mere
 • Letland
  Regeringstiltag pga. Corona:

  Hvis arbejdsgiveren ikke har arbejde at give medarbejderne i en periode, kaldes dette ”uproduktiv tid” (idle time), hvor arbejdsgiveren er forpligtet til at betale løn i perioden. Men hvis arbejdsmanglen er et resultat af en national nødsituation som Corona, har regeringen vedtaget en støtteordning, hvorefter staten refunderer op til 75% af medarbejderens bruttoløn, men ikke over 700 EUR om måneden. Ordningen gælder indtil videre fra 14. marts til 14. maj 2020. Ordningen kan kun anvendes af virksomheder, som har oplevet et fald i omsætningen i marts 2020 på minimum 30% sammenlignet med marts 2019. En arbejdsgiver kan også få støtten, hvis virksomheden har minimum 20% fald i omsætningen under nærmere betingelser. 

  Andre muligheder:
  • Opsigelse som følge af omorganisering eller nedlæggelse af stillinger (1 måneds varsel + fratrædelsesgodtgørelse)
  • Kollektiv opsigelse efter en obligatorisk proces
  • Ændringer i ansættelseskontrakter fx reduktion af arbejdstid/løn (kræver aftale med medarbejderen)
  • Gensidig afbrydelse af ansættelsesforholdet (kan ske til enhver tid men formodentlig kompensation)

  Læs mere her om Letlands regerings Corona-lov 

  Og om arbejdsgivers rettigheder og forpligtelser

  DM&T’s samarbejdspartners svar
 • Schweiz
  Regeringstiltag pga. Corona

  Schweiz har vedtaget en ”Kurzarbeit”-ordning, som giver en arbejdsgiver mulighed for at reducere arbejdstiden efter en venteperiode, som før var 10 dage, men som nu er reduceret til 1 dag efter dekret.

  Medarbejderen vil modtage 80% af den del af lønnen som mistes ved nedsættelse af arbejdstiden, fx hvis arbejdstiden nedsættes til 40%, vil medarbejderen få udbetalt 80% af de resterende 60% af lønnen, som er bortfaldet. Reduktionen kræver samtykke fra medarbejderen, men det er ofte en formalitet, da alternativet kan være opsigelse i denne situation. De fleste ”benefits” dækkes også fuldt.

  Læs mere fra DM&T’s samarbejdspartner

  Se FAQ

  Anmeldelsesblanket til Kurzarbeit

  Samtykkeblanket til Kurzarbeit

 • Sverige
  Regeringstiltag pga. Corona:
  I Sverige er der mulighed for at anvende ”korttidsarbejde”, som er en reduktion af arbejdstiden for medarbejderne, hvor staten betaler en del af lønnen proportionalt med reduktion af arbejdstiden. Muligheden for ”korttidsarbejde” har eksisteret i flere år, men regeringen har som følge af Corona-krisen påtaget sig ekstra ansvar for den økonomisk støtte til ordningen. Der arbejdes med tre fastlagte niveauer for reduktion af arbejdstiden: 20%, 40% og maksimalt 60%, som betyder henholdsvis reducerede omkostninger for arbejdsgiveren på 19%, 36% og 53%. Beregningen sker af en månedsløn på maksimalt 44.000 SEK. For at kunne benytte ordningen, skal det enten være en mulighed i den kollektive overenskomst, virksomheden har, eller, hvis der ikke er en kollektiv overenskomst, skal mindst 70% af medarbejderne i afdelingen samtykke til ”korttidsarbejde”. Arbejdsgiveren skal have udtømt andre muligheder for at reducere sine lønomkostninger. Ordningen kan vare 6 måneder med mulighed for at forlænge med 3 måneder men i første omgang kun i perioden indtil 31. december 2020. Ansøgningsprocessen sættes i gang d. 7. april, men med tilbagevirkende kraft til 16. marts 2020.

  Andre muligheder:
  Frivillige aftaler med medarbejdere om reduktion af løn (uden statsstøtte)
  Opsigelse

  Læs FAQ om ”korttidsarbejde” på Tillväxtverkets hjemmeside

  Og læs mere og find kontaktinformation på DM&T's svenske samarbejdspartner i Malmö her.
 • Tyskland
  Regeringstiltag pga. Corona:

  I Tyskland har man en ordning om tilskud til deltidsarbejde, som er blevet optimeret som følge af Corona-krisen, såkaldt ”Kurzarbeit” og med tilskud ”Kurzarbeitergeld”. Ordningen har altså hele tiden eksisteret, men i lyset af Corona er den blevet modereret, således at en arbejdsgiver kan reducere arbejdstiden og søge om støtte fra staten under nærmere forudsætninger. Der er flere forhold, der skal være opfyldt for at ordningen kan benyttes, men hovedsageligt gælder det, at 1) der skal være en betydelig arbejdsstandsning med tabt arbejdsfortjeneste, som er tilstede når 2) 10% af medarbejderne i en afdeling har en tabt arbejdsfortjeneste på minimum 10% af deres månedlige bruttoløn. Medarbejderen kan således modtage 60% af sin løn i støtte, dog modtager man 67%, hvis man har mindst ét barn. Tilskudsperioden kan vare i op til 12 måneder. 

  Andre muligheder:
  • Afspadsering (kan pålægges ensidigt af arbejdsgiveren uden varsel)
  • Afholdelse af ferie (kun efter aftale med medarbejderen)
  • Opsigelse kan lade sig gøre, hvis nødvendigt, for stillinger, som nedlægges permanent (permanent kan dog også betyde for en afgrænset periode) 

  Læs mere her fra DM&T’s samarbejdspartnere:

  Svar fra DM&T's tyske samarbejdspartner.

  Om Kurzarbeit

  Planlagte tiltag fra de tyske myndigheder

  Læs mere om tysk konkursret. Nyt lovforlsag: Forpligtelse til at indgive konkursbegæring udsat

  Læs mere om tyske lejeforhold i en tid med coronavirus

  Q&A: Coronavirus og arbejdsret i Tyskland

  Coronakrisen: Force majeure og leveringsforpligtelser i tyske kontraktforhold

 • Ukraine
  Regeringstiltag pga. Corona

  Der er vedtaget en ny lov, som giver hjælp til virksomheder og deres medarbejdere. Hvis virksomheden bliver lukket ned pga. manglende arbejde, kan virksomheden bibeholde en indkomst, som svarer til 2/3 af den faste løn til medarbejderne. Hvis virksomheden lukkes pga. farligt produktionsmiljø, kan virksomheden opretholde deres gennemsnitlige indkomst i perioden under en række nærmere kriterier. Herudover er der vedtaget en ny garanti for afskedigede medarbejdere, således at arbejdsløshedsunderstøttelse kan modtages fra første dag, efter man har meldt sig ledig. 

  Andre muligheder:

  Hvis man er nødsaget til at afskedige flere medarbejdere, skal man overholde de lovgivningsmæssige varsler og informationskrav, se nærmere under links nedenfor.

  Læs mere her og kontakt DM&T’s samarbejdspartner i Ukraine

  Læs mere om den nye ukrainske lov om lønkompensation

  Læs mere om arbejde under karantæne i Ukraine

 • Østrig
  Regeringstiltag pga. Corona:

  “COVID-19-Kurzarbeit”: Ordningen er trådt i kraft med tilbagevirkende kraft til 1. marts 2020. Ordningen gælder som udgangspunkt i 3 måneder med mulighed for 3 måneders forlængelse. Der er flere kriterier, men de væsentligste er, at arbejdstiden er reduceret til ikke mindre en 90% beregnet over hele perioden. Det vil sige, at arbejdstiden i nogle uger kan blive reduceret til 0%, hvis medarbejderen arbejder den resterende tid på andre tidspunkter. Medarbejderen vil modtage 80-90% af sin løn, lige som pension mv. bliver dækket fuldt. Arbejdsgiveren kan pålægge medarbejderen at afholde ferie og afspadsering, inden man reducerer arbejdstiden. En anden fordel er, at støtten kan fås bagudrettet. Man kan så ikke opsige en medarbejder før en måned efter, at Kurzarbeits-ordningen er ophørt og al støtte er udbetalt. 

  Andre muligheder:
  • Opsigelse med garanti for genansættelse
  • Lønreduktion (kræver aftale mellem arbejdsgiver og medarbejder)
  • Afholdelse af ferie/afspadsering
  • Opsigelse 
  Læs mere
"