Menu
Error while rendering view [Main Navigation].

Statsgaranteret lånegaranti og likviditetskaution fra EKF

Lånegaranti

Virksomheder, der er særligt påvirket af COVID-19, kan søge om at få garanti for lån i pengeinstituttet gennem vækstfonden. Der er tale om to ordninger: Den ene retter sig mod SMV, mens den anden er rettet mod store virksomheder. Fælles for dem begge er, at virksomheden skal have oplevet eller forventer et tab på min. 30 % af omsætningen som følge af COVID-19. 

Du kan læse mere om ordningen op Vækstfondens hjemmeside

Ordning for SMV'er

 • Fakta
  Vækstfonden kan stille garanti for nye lån og driftskreditter til små og mellemstore virksomheder, der oplever eller forventer at opleve et omsætningstab på minimum 30 pct. som følge af spredningen af COVID-19.
 • Hvem kan få garanti?
  • Gælder virksomheder med dansk CVR-nummer, uanset branche
  • Virksomheden skal have under 250 ansatte og en omsætning på max. 50 mio. euro og/eller
  • En årlig balance på højst 43 mio. euro.
 • Størrelse af garanti
  • Garantien dækker 70 % af finansieringsinstituttet
  • Garantien har en løbetid på op til 7 år, der nedskrives årligt, lineært.
 • Pris
  Prisen består af stiftelsesprovision på 2.500 kr. og en årlig provision, der udgør 1 pct. af det beløb, der garanteres for.
 • Sådan søger du

  Kontakt din bank: Tal med din bank eller finansieringsinstitut om dine muligheder for at anvende COVID-19-garanti for SMV'er.

  Banken ansøger om garanti online: Hvis dit finansieringsinstitut vil yde et lån mod at få supplerende dækning med en COVID-19-garanti fra Vækstfonden, skal de blot ansøge om garantien online.

  Vækstfonden gennemgår ansøgningen: Vækstfonden gennemgår og accepterer anmeldelsen hurtigst muligt - typisk inden for 48 timer.

Ordning for store virksomheder

 • Fakta
  • Samme virksomhed kan få garanti flere gange - dog kan Vækstfonden ikke garantere for lån til dækning af omsætningstab, som vedrører samme periode mere end én gang.
  • Garantien dækker 70 pct. af finansieringsinstituttets tab.
  • Garantien har en løbetid op til seks år og nedskrives årlig lineært i løbetiden.
  • Ordningerne gælder indtil videre frem til 1. oktober 2020, og gælder også færøske og grønlandske virksomheder.
 • Hvem kan få garanti?
  • Virksomheder med CVR-nummer og adresse i Danmark
  • Virksomheder med mere end 250 medarbejdere (årsværk) og/eller
  • Over 250 medarbejdere (årsværk) og/eller
  • En omsætning på mere end 372 mio. kr. og en balancesum på over 320 mio. kr. om året.

  Derudover kan Vækstfonden kun garantere for kreditværdige virksomheder på ansøgsningstidspunktet og virksomheder, som ikke er kriseramt jf. EU's definitioner pr. årsskiftet 2019/2020.

  Desuden skal virksomheden have lidt tab i omsætningen på minimum 30 pct. som følge af spredningen af COVID-19 (udmålingen tager udgangspunkt i starttidspunktet 1. marts 2020 og baseres på en minimumsperiode på 14 dage)

  Der kan ikke ydes garanti til virksomheder, der har opnået garanti for lån i henhold til bekendtgørelse nr. 351 af 2. april 2020 om garantiordning i EKF for udlån til små og mellemstore virksomheder.

 • Størrelse af garantien

  Den maksimale garanti for et lån eller en driftskredit bestemmes på grundlag af virksomhedens realiserede og forventede omsætningstab i en periode dækkende fra 1. marts 2020 til 30. september 2020, jf. bekendtgørelsen § 3, stk. 4.

  Derudover skal lånet holde sig under ét af følgende lofter:

  To gange virksomhedens årlige lønsum – på koncernniveau (inkl. socialsikringsbidrag samt omkostninger til personale, der arbejder i virksomheden, men formelt aflønnes af underkontrahenter) for 2019 eller for det senest tilgængelige år; eller

  25 pct. af virksomhedens totale omsætning i 2019; eller

  Virksomhedens likviditetsbehov, inkl. investeringsbehov for de næste 12 måneder, opgjort i henhold til en likviditetsplan for virksomheden.

 • Pris

  Sådan udregnes prisen for statsgarantien:

  • Et stiftelsesgebyr på 0,25 pct. af garantibeløbet
  • En årlig provision af garantibeløbet, der fastsættes på baggrund af finansieringsinstituttets rating af din virksomhed.

  Garantien har en løbetid på op til seks år. Første år bliver den årlige provision beregnet af det anmeldte finansieringsbeløb. Den årlige provision nedskrives herefter lineært over garantiens løbetid.

  Læs mere om prissætning her

 • Sådan ansøger du

  Det er ikke muligt at søge om garantien direkte via Vækstfonden.

  I stedet skal du kontakte din bank eller finansieringsinstitut, og tale med dem om dine muligheder for at anvende COVID-19-garanti for store virksomheder. Vækstfonden samarbejder med alle danske og europæiske banker og finansieringsinstitutter, som er er reguleret af på det europæiske marked og/eller EØS.

  Hvis dit finansieringsinstitut vil yde et lån mod at få supplerende dækning med en COVID-19-garanti, skal finansieringsinstituttet blot ansøge om garantien. Herefter skal Vækstfonden acceptere anmeldelsen, hvilket vil ske hurtigst muligt (forventeligt inden for 48 timer).

Likviditetskaution via EKF

Likviditetskaution er en hjælpende hånd til eksporterende danske SMV'er, hvis omsætning falder 30 % eller mere på grund af coronakrisen. Kautionen sikrer dig likviditet til at betale udgifter som fx løn, leverandører eller husleje, selv om omsætningen falder.

Det sker ved, at EKF overtager 80 % af bankens eventuelle tab på nye lån, der går til at sikre din virksomheds likviditet. Det gør det mere attraktivt for banken at give dig et lån.

En Likviditetskaution kan dække omsætningstab i perioden 1. marts 2020 til 30. september 2020.

Du kan læse mere på EKF's hjemmeside.

"