Menu

Generelle hjælpepakker til erhvervslivet genåbner

Et bredt flertal i Folketinget har besluttet igen at åbne de generelle hjælpepakker fra tidligere på året efter de nye omfattende restriktioner. Dermed er det igen muligt af få del i bl.a. kompensationsordningen for faste omkostninger.

11. december 2020

De skærpede restriktioner gælder nu 69 kommuner, og det kan få store konsekvenser for erhvervslivet. Det har fået regeringen, Venstre, Konservative, Radikale Venstre, SF, Enhedslisten og Alternativet til at indgå en aftale om genåbning af kompensationsordninger for alle landets virksomheder.

Aftalepartierne noterer sig også, at regeringen og arbejdsmarkedets parter den 10. december 2020 indgik en aftale om genindførsel af lønkompensationsordningen, som har til formål at undgå afskedigelser af medarbejdere samt afhjælpe berørte virksomheder.

Aftalepartierne er på den baggrund enige om at åbne adgangen til de generelle kompensationsordninger for faste omkostninger og selvstændige mv. Dette omfatter også søsterordningerne på kultur- og socialområdet. Aftalen vil gælde fra den 9. december 2020 og frem til og med den 3. januar 2021, hvor den delvise nedlukning foreløbigt gælder til.

Virksomheder og kulturinstitutioner kan søge om kompensation fra den 9. december 2020 i de 38 først berørte kommuner, og fra den 11. december 2020 kan virksomheder og kulturinstitutioner i hele landet søge om kompensationsordningerne. Kompensationsordningerne kan forlænges, såfremt de skærpede restriktioner forlænges.

Aftalen indeholder

Genåbning af den generelle kompensationsordning for faste omkostninger

Aftalepartierne er enige om generelt at genåbne kompensationsordningen for faste omkostninger for alle virksomheder og kulturinstitutioner, der forventer en omsætningsnedgang på minimum 30 pct. i restriktionsperioden i forhold til en referenceperiode, der i udgangspunktet udgør den tilsvarende periode sidste år. Der vil blive foretaget efterkontrol.

Genåbningen gælder i hele landet.

Virksomheder kan således modtage kompensation efter trappemodellen, hvor en omsætningsnedgang på fx 30 pct. giver adgang til kompensation for 40 pct. af virksomhedens udækkede faste omkostninger, og hvor en omsætningsnedgang på fx 60 pct. giver adgang til kompensation for 70 pct. af virksomhedens udækkede faste omkostninger.

Aftalepartierne noterer sig, at tvangslukkede virksomheder, store som små, kan få 100 pct. dækning for faste omkostninger, såfremt de ingen omsætning har i restriktionsperioden.

Andre mikro- og små virksomheder kan opnå op til 90 pct. kompensation for udækkede, faste omkostninger. Mellemstore og store virksomheder kan tilsvarende opnå op til 70 pct. kompensation. Dette følger af EU-Kommissionens statsstøtteregler. Der vil kunne opnås kompensation på op til ca. 22,5 mio. kr. pr. virksomhed, dog ikke mere end svarende til den tidligere aftalte forbedrede trappemodel.

Endvidere kan virksomheder modtage kompensation for en andel af alle deres faste omkostninger, hvis de ikke har, eller kun har begrænsede, udækkede faste omkostninger. Der vil kunne opnås kompensation efter den nye, forbedrede trappemodel på op til 6 mio. kr. pr. virksomhed.

Kompensationsordningen for faste omkostninger light vil desuden fortsat være gældende i hele landet for virksomheder og kulturinstitutioner. Ordningen er mere enkel for virksomhederne at anvende end den fulde ordning for faste omkostninger.

Det er fortsat ønsket, at den nuværende kompensationsordning for faste omkostninger, hvor virksomheder kan få op til 80 pct. dækning, med de nuværende kompensationssatser kan forlænges. Der vil være mulighed for at modtage kompensation på op til 30 mio. kr. pr. måned. Denne del af ordningen vil skulle statsstøttegodkendes efter den såkaldte ”krisebestemmelse”.

Regeringen og aftalepartierne er enige om, at der fortsat skal arbejdes for at forhøje loftet under Temporary Framework pkt. 3.12., så store virksomheder har bedre muligheder for at opnå kompensation

Genåbning af generelle kompensationsordninger for selvstændige mv.

Denne beskrives ikke yderligere her, men du kan læse mere i aftaleteksten på Erhvervsministeriets hjemmeside.

Ordninger på kultur- og socialområdet

Denne beskrives ikke yderligere her, men du kan læse mere i aftaleteksten på Erhvervsministeriets hjemmeside.

Forsimpling af hjælpepakker

Den foreslåede genåbning vil indebære, at der sker en forsimpling af kompensationsordningerne. Dette vil gøre ansøgningsprocessen lettere for virksomheder og selvstændige mv. Aftalepartierne er derudover enige om at se på muligheden for at yderligere forenklinger af ordningerne.

Videre proces

Aftalen er en stemmeaftale. Aftalepartierne er enige om at drøfte en række yderligere elementer og tiltag som tillæg til denne aftale.

Der tages forbehold for EU-Kommissionens statsstøttegodkendelse, hvor dette er nødvendigt.

Når de skærpede restriktioner ophører, vil de målrettede kompensationsordningerne, der er forlænget frem til og med den 28. februar 2021, igen træde i kraft.

Endvidere gælder fortsat andre elementer i hjælpepakkerne fra aftalen af 27. oktober 2020 frem til den 31. januar 2021. Dette vedrører bl.a. SU-lån til studerende, forlænget dagpengeret til ledige og forlænget ret til sygedagpenge. Med aftalen om stimuli af 2. december 2020 er der afsat en reserve til at kunne forlænge initiativerne med en måned frem til udgangen af februar 2021. Aftalepartierne blev med aftalen enige om at mødes for at drøfte udmøntningen nærmere.

"