Menu

Ny aftale sikrer lokal lønkompensation

Som følge af den omfattende nedlukning af Nordjylland er der indgået en ny trepartsaftale om lønkompensation, som skal sikre de virksomheder, der er ramt. Aftalen gælder for virksomheder, der er ramt af nedlukning, de pendlere som er forhindret i at krydse kommunegrænser og virksomheder i de syv berørte kommuner.

23. november 2020

Download vejledningen

 • DM&T’s vejledning til kompensationsordninger som følge af ekstraordinær smitteudvikling i Nordjylland, 23. november

  pdf, 0,24mb

Vilkår for brug

Denne kontrakt er forbeholdt foreningens medlemmer og må ikke videredistribueres i den nuværende form. Kontrakten udgør ikke juridisk rådgivning i sig selv, og foreningen påtager sig intet ansvar ved forkert udfyldelse eller forkert brug af kontrakten.

Vejledningen er opdateret 23. november 2020 og erstatter tidligere versioner.  

Regeringen har oplyst, at lønkompensationsordninger særligt møntet på Nordjylland, der blev indført med trepartsaftalen fra den 7. november 2020, er ophørt søndag 22. november 2020 som sidste omfattende dag som følge af ophævelsen af anbefalingerne og restriktionerne i Nordjylland.
Ordningerne fra trepartsaftalen er således gældende for perioden fra og med den 6. november til og med den 22. november 2020. Det Dansk Arbejdsgiverforening (DA) dags dato meddelt DM&T.

Sundheds- og Ældreministeriet bekræftede de omfattende lempelser for Nordjylland i en pressemeddelelse den 19. november 2020. Læs pressemeddelelsen her.

Regeringen begrunder dette i, at regeringen ikke forventer, at ordningerne vil kunne statsstøttegodkendes ud over dette tidsrum.

De lukkede virksomheder kan således ud over dette tidsrum stadig søge på baggrund af de landsdækkende restriktioner.

Det kan også oplyses, at vi har fået afklaret, at der for den lokale lønkompensationsordning gælder, at den kan bruges for virksomheder på både deres CVR- og P-nummer-arbejdssteder ramt af anbefalingerne og restriktionerne i Nordjylland. Pendlerlønkompensationsordningen kan derimod også dække den pendling, der skulle have været udført på et ”arbejdssted”, der ikke behøver at have et P-nummer.

--- 
 

Som følge af den omfattende nedlukning af Nordjylland er der den 7. november 2020 indgået en ny trepartsaftale om lønkompensation, som skal sikre de virksomheder, der er ramt. Aftalen gælder for virksomheder, der er ramt af nedlukning, de pendlere som er forhindret i at krydse kommunegrænser og virksomheder i de syv nordjyske kommuner Brønderslev, Frederikshavn, Hjørring, Jammerbugt, Læsø, Vesthimmerland og Thisted.

Et møde mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter den 16. november 2020 om opfølgning på aftalen af 7. november 2020 resulterede ikke i justeringer af denne.

Aftalen har tre hovedpunkter:

 1. En tilpasning af den nuværende lønkompensationsordning for tvangslukkede virksomheder, som gælder i hele landet.
 2. Man genindfører lokalt den tidligere lønkompensationsordning for de nordjyske virksomheder.
 3. Der indføres en lønkompensationsordning for pendlere, der arbejder i virksomheder, som bliver berørt af den begrænsede mobilitet kommunerne imellem, nedlukningen medfører. 

Den nye ordning trådte i kraft 6. november og administreres af Erhvervsstyrelsen. Der er endnu ingen udmelding om, hvornår man kan ansøge de forskellige ordninger.

Ordningerne er forankret i Finansudvalgets aktstykke nr. 39 fra 12. november 2020, men der er endnu ikke udsendt bekendtgørelser.

Afskedigelsesreglerne er ens på tværs af de tre lønkompensationsordninger i anledning af anbefalinger m.v. for Nordjylland. Virksomheder må ikke varsle afskedigelser i den periode, som de søger lønkompensation for, men gerne inden. Der kan således godt foretages afskedigelser på andre arbejdssteder indenfor samme CVR‐nummer, herunder andre arbejdssteder i de syv nordjyske kommuner, som der ikke søges lønkompensation for.

Det fremgår af aftalen, at ”Parterne noterer sig, at regeringen vil søge Folketingets opbakning til indførslen af kompensationsordningen og at det skal afklares, om ovenstående ordninger opfylder EU’s statsstøtteregler”. Dette er bl.a. baggrunden for den særlige formulering i denne vejledning vedrørende aftalens afsnit om pendlerordningen. Regeringen har nu oplyst, at det endnu er uafklaret, om det for så vidt angår pendlingslønkompensationen kan godkendes efter statsstøttereglerne, at der ikke skal være et krav om hjemsendelse af et vist antal medarbejdere. 

Ordningerne gælder til og med den 3. december 2020.

1. Tilpasning af lønkompensationsordningen for tvangslukkede virksomheder

Aftalen af 7. november 2020 indebærer, at den eksisterende lønkompensationsordning for tvangslukkede virksomheder revideres for virksomheder i hele landet og dermed ikke kun for tvangslukkede virksomheder i Nordjylland.

Lønkompensationen for tvangslukkede virksomheder skal omfatte nedlukninger af lokale arbejdssteder (p‐numre), og således ikke længere kun hele virksomheden (CVR‐nummeret).

Skæringsdatoen for, hvornår medarbejdere, der omfattes af ordningen, senest skal være ansat, rykkes til 6. november 2020, og medarbejdere skal således være ansat før denne dato.

Virksomheder må ikke varsle afskedigelser i den periode, som de søger kompensation for, men gerne inden.

Det er ikke muligt for de tvangslukkede virksomheder at træde ud af ordningen og foretage afskedigelser efter 6. november 2020 og så derefter træde ind i ordningen igen.

Virksomheder, som i en periode ikke har været tvangslukket eller ikke har været med i lønkompensationsordningen i en periode, kan godt have foretaget afskedigelser før eller efter den 6. november 2020, mens de var ude af ordningen, og så træde ind i ordningen igen, når de tvangslukkes ved bekendtgørelse.

Der pågår i øjeblikket drøftelser om hvilke virksomheder, der skal med på listen over tvangslukkede virksomheder, der i øvrigt reguleres af en særlig bekendtgørelse udstedt af ældre‐ og sundhedsministeren.

Lønkompensationen til de tvangslukkede virksomheder vil som hidtil udgøre 75 pct. af de samlede lønudgifter for omfattede funktionærers løn månedligt og 90 pct. af de samlede lønudgifter for omfattede ikke‐funktionærers løn månedligt, dog maksimalt 30.000 kr. pr. omfattet ansat. 

Øvrige betingelser for ordningen fortsætter uændret, og den kan du læse mere om her.

2. Lokal indførsel af den tidligere lønkompensationsordning

Der indføres en lokal lønkompensationsordning for virksomheder i kommunerne Brønderslev, Frederikshavn, Hjørring, Jammerbugt, Læsø, Vesthimmerland og Thisted.

Det kan også oplyses, at vi per 23. november 2020 har fået afklaret, at der for den lokale lønkompensationsordning gælder, at den kan bruges for virksomheder på både deres CVR- og P-nummer-arbejdssteder ramt af anbefalingerne og restriktionerne i Nordjylland.

Ordningen baserer sig på forudsætningerne for den tidligere lønkompensationsordning.

Du finder DM&T’s vejledning til lønkompensationsordningen her.

For at opnår lønkompensation skal virksomheden hjemsende mindst 30 pct. af medarbejderstaben eller mere end 50 ansatte. Medarbejdere omfattet af pendlingslønkompensationsordningen, se nedenfor, indgår i antalsopgørelsen.

Virksomheden skal betale fuld løn til medarbejderne i kompensationsperioden, og det er en forudsætning for lønkompensationen, at virksomheden i den lønkompenserende periode ikke afskediger medarbejdere som følge af økonomiske årsager.

Øvrige betingelser følger endvidere af den tidligere aftalte lønkompensationsordning, men der stilles ikke krav om afholdelse af feriedage for hjemsendte medarbejdere. Som noget særligt kan der efter den nye ordning ansøges om lønkompensation for enkelte lokale arbejdssteder (p‐numre). Dette gælder udelukkende for arbejdssteder (p‐numre), som fysisk er placeret i de pågældende kommuner.

Lønkompensationen vil udgøre 75 pct. af de samlede lønudgifter for omfattede funktionærers løn månedligt og 90 pct. af de samlede lønudgifter for omfattede ikke-funktionærers løn månedligt, dog maksimalt 30.000 kr. pr. omfattet ansat. Der kan ikke søges lønkompensation for medarbejdere, der arbejder hjemmefra.

Virksomhederne kan som hidtil i den oprindelige ordninger genindkalde medarbejdere for visse dage, hvor virksomheden så ikke modtager lønkompensation.

Medarbejdere, som hjemsendes under pendlingslønkompensationsordningen, indgår i beregningen af, om virksomheden opfylder indgangskriterierne om at stå foran afskedigelser af min. 30 pct. og 50 medarbejdere. Det er ikke muligt at have den samme medarbejder på pendlingslønkompensation og lokal lønkompensation på samme tid.

Det er således ikke muligt at have medarbejdere på pendlingslønkompensation (med forhøjet kompensationsgrænse) nogle dage og lokal lønkompensation andre dage.

Virksomheden vil kunne få lønkompensation til medarbejdere, som er ansat før den 6. november. Afskedigelser inden denne dato vil ikke indgå i vurderingen af, om virksomheden lever op til ordningens kriterier. Der stilles ikke krav om afholdelse af feriedage for medarbejdere.

I relation til afskedigelse af medarbejdere skal ordningen forstås på samme måde som den tidligere ordning. Det er ikke muligt at afskedige medarbejdere i den periode, hvori den enkelte virksomhed modtager lokal lønkompensation. En virksomhed, som måtte afskedige en medarbejder f.eks. den 7. november 2020, må derfor vente med at indtræde i en af ordningerne til den8. november 2020.

De øvrige betingelser følger den tidligere aftalte lønkompensationsordning.

Ordningen trådte i kraft den 6. november og gælder til og med den 22. november. Dette var tidligere den 3. december 2020, men som følge af ophævelsen af restriktionerne og regeringens udmelding den 23. november er perioden altså blevet forkortet. 

3. Pendlingslønkompensationsordning for virksomheder og borgere berørt af restriktionen vedr. pendling på tværs af kommunegrænser

For virksomheder med arbejdssteder i og uden for Hjørring, Frederikshavn, Brønderslev, Jammerbugt, Vesthimmerland, Thisted og Læsø Kommune, som er berørt af restriktioner om ”begrænsning af den geografiske mobilitet”, er aftaleparterne enige om, at der ekstraordinært kan ydes lønkompensation for den enkelte medarbejder, som ikke kan arbejde pga. den kraftige opfordring om ikke at krydse kommunegrænser.

Ordningen gælder for virksomheder med arbejdssteder i og uden for de syv kommuner, når medarbejderen krydser kommunegrænsen ind eller ud af de syv kommuner for at komme på arbejde. Medarbejderen kan således bo uden for en af de syv kommuner og arbejde i en af de syv kommuner, eller virksomheden kan have arbejdssted udenfor de syv kommuner, mens medarbejderen har bopæl i en af de syv kommuner.

Har en virksomhed eksempelvis arbejdssted i Aalborg kan man altså søge lønkompensation for en medarbejder med bopæl i Hjørring Kommune, som pendler, og det samme gælder, hvis en virksomhed i Hjørring Kommune har medarbejdere, der har bopæl udenfor kommunen eksempelvis i Aalborg, som dermed pendler den modsatte vej.

Pendlingslønkompensationsordningen gælder for virksomheder med arbejdssted i og uden for de syv berørte nordjyske kommuner.

Arbejdssteder forstås her som medarbejderens faste arbejdssted, der er angivet ved det p‐nummer, som medarbejderen er tilknyttet jf. e‐indkomst. Der vil dog også gives mulighed for at virksomhederne kan fremsende anden dokumentation for, at medarbejderne arbejder på lokationer i eller uden for de syv berørte kommuner, selvom arbejdsstedet ikke har et p‐nummer. I så fald skal arbejdsstedet kunne dokumenteres på anden måde, f.eks. i form af ansættelseskontrakter, entreprisekontrakter, akkordsedler eller anden dokumentation for, at den konkrete medarbejder arbejder på lokationen, men er forhindret i at udføre arbejde som følge af den kraftige opfordring om ikke at krydse kommunegrænser. Denne løsning vil kræve længere sagsbehandlingstid i Erhvervsstyrelsen. Det vil bero på en konkret vurdering, om dokumentationen er tilstrækkelig til at dokumentere medarbejderens faktiske arbejdssted. Erhvervsstyrelsen vil efter behov kunne udbede sig yderligere dokumentation.

Det kan også oplyses, at vi har fået afklaret, at der for den lokale lønkompensationsordning gælder, at den kan bruges for virksomheder på både deres CVR- og P-nummer-arbejdssteder ramt af anbefalingerne og restriktionerne i Nordjylland. Pendlerlønkompensationsordningen kan derimod også dække den pendling, der skulle have været udført på et ”arbejdssted”, der ikke behøver at have et P-nummer.

Den ekstraordinære pendlingslønkompensationsordning vil basere sig på forudsætningerne for den tidligere lønkompensationsordning.

Dette betyder:

 • Virksomheden skal betale fuld løn til medarbejderne i kompensationsperioden, og det er en forudsætning for lønkompensationen, at virksomheden i den lønkompenserende periode ikke afskediger ansatte som følge af økonomiske årsager.
 • Lønkompensationen for pendlere kan søges for lokale arbejdssteder (p‐numre).
 • Det vil ikke være muligt at modtage lønkompensation for medarbejdere, der arbejder hjemme.
 • Virksomheden vil kunne få lønkompensation til medarbejdere, som er ansat før den 6. november. Afskedigelser inden denne dato vil ikke indgå i vurderingen af, om virksomheden lever op til ordningens kriterier.
 • Der stilles ikke krav om afholdelse af feriedage for hjemsendte medarbejdere.
 • Virksomhederne kan som hidtil i den oprindelige ordninger ”genindkalde” medarbejdere for visse dage, hvor virksomheden så ikke kan modtage lønkompensation.

Pendlingslønkompensationen vil udgøre 75 pct. af de samlede lønudgifter for omfattede funktionærers løn månedligt og 90 pct. af de samlede lønudgifter for omfattede ikke-funktionærers løn månedligt, dog maksimalt 45.000 kr. pr. omfattet ansat.

Virksomheder i ordningen har ikke nødvendigvis oplevet et behov for at hjemsende medarbejdere, som er et krav i øvrige lønkompensationsordninger.

En medarbejder kan være hjemsendt under ordningen i nogle dage, og dernæst være på arbejde eller omvendt.

Medarbejdere omfattet af pendlingslønkompensationsordningen tæller med i indgangskriterierne i den lokale genindførelse af den tidligere lønkompensationsordning nævnt ovenfor. Det er ikke muligt at have den samme medarbejder på pendlingslønkompensation og lokal lønkompensation på samme tid.

I relation til afskedigelse af medarbejdere skal ordningen forstås på samme måde som den tidligere ordning. Det er ikke muligt at afskedige medarbejdere i den periode, hvori den enkelte virksomhed modtager pendlingslønkompensation. En virksomhed, som måtte afskedige en medarbejder f.eks. den 7. november 2020, må derfor vente med at indtræde i en af ordningerne til den 8. november 2020.

Følgende er fortsat under afklaring: Virksomheder, der ligger uden for de nedlukkede kommuner, skal dokumentere, at medarbejdere, der søges pendlingslønkompensation for, bor i en nedlukket kommune.

Virksomheder, der ligger i nedlukkede kommuner, skal tilsvarende dokumentere, at medarbejderne, der søges pendlingslønkompensation for, har bopæl uden for de nedlukkede kommuner.

Ordningen trådte i kraft den 6. november og gælder til og med den 22. november. Dette var tidligere den 3. december 2020, men som følge af ophævelsen af restriktionerne og regeringens udmelding den 23. november er perioden altså blevet forkortet.

Det er endnu uafklaret, om ordningen er i overensstemmelse med EU’s statsstøtteregler, da hensigten med aftalen er, at virksomhederne i videst muligt omfang ikke skal omfattes af et krav om hjemsendelse af et antal medarbejdere. Hvis det viser sig vanskeligt at ændre hjemsendelseskravet i ordningen i ”væsentligt omfang”, har regeringen forpligtet sig til at finde en alternativ løsning for pendlerne.

Aftaleparterne er enige om, ”at ordningen, som følger af anbefalingen om kraftigt ikke at lade ansatte med bopæl i en anden kommune møde fysisk på arbejde, bør anvendes i dialog mellem arbejdsgivere og arbejdstagere, som det i øvrigt er tradition for i den danske model.”

Partnerne opfordrer berørte lønmodtagere, der ikke modtages lønkompensation for, og som i øvrigt, er omfattet af målgruppen til at anvende ordningerne om henholdsvis ret til barselsdagpenge for forældre hvis børn er hjemsendt af skole eller institutioner som følge af covid-19, ret til sygedagpenge for lønmodtagere, der er i øget risiko, og ret til sygedagpenge for lønmodtagere, der er pårørende til personer med øget risiko, der fortsat er gældende. 

Kritiske funktioner

Parterne noterer sig, at udmeldingen fra regeringen omkring de nuværende anbefalinger til nordjyske kommuner indebærer, at hverken produktionsvirksomheder eller andre virksomheder opfordres til at holde lukket, men at arbejdsgivere opfordres kraftigt til ikke at lade ansatte med bopæl i en anden kommune møde fysisk på arbejde. Der gælder særlige retningslinjer for ansatte, der varetager kritiske funktioner, der bl.a. kan være personale ansat i, og som er citeret fra regeringens anbefalinger:  

 • Sundheds- og plejesektoren (undtaget kosmetisk behandling mv.)
 • Ældreplejen og området for socialt udsatte
 • Børne- og undervisningssektoren
 • Politiet og kriminalforsorgen, forsvarets myndigheder, beredskabet mv.
 • Forsyningsvirksomhed, herunder energisektoren, vandsektoren, affaldshåndtering, tele- og IT-infrastruktur, finansielle infrastruktur mv.
 • Fødevareforsyningen, herunder dagligvaremarkedet, apotekervæsenet, kødkontrollen mv.

Det er efter Erhvervsministeriets pressemeddelelse af 6. november 2020 præciseret, at det er en lokal og konkret vurdering om en medarbejder varetager en kritisk funktion. ”Det er således op til den enkelte virksomhed eller den enkelte offentlige myndighed at vurdere, om medarbejderne varetager kritiske funktioner.”

Erhvervsministeriet har i notat til aftaleparterne gentaget, at det er en lokal og konkret vurdering, foretaget af den enkelte arbejdsgiver, om en medarbejders funktion betegnes som kritisk. Derfor vurderer DM&T, at det er virksomheden, der beslutter, om en given medarbejder skal møde på arbejde og herunder hvilken eventuel kompensationsordning, virksomheden vil lade sig omfatte af.

Et notat fra Beskæftigelsesministeriet konkluderer, at det er arbejdsgiver, der fastlægger, om en lønmodtager skal møde på arbejde i overensstemmelse med den indgåede ansættelsesaftale. En lønmodtager kan således ikke alene på baggrund af opfordringen til ikke at overskride en kommunegrænse retmæssigt udeblive fra arbejde. Dette gælder, uanset om der er tale om en samfundskritisk funktion.

Øvrige tab

Øvrige tab, som virksomheder måtte have, er ikke dækket af den nye aftale. Dette skal dækkes af en særlig erhvervspakke til nordjyske virksomheder og kulturliv, f.eks. om kompensation for faste omkostninger 

Tvister

På overenskomstdækkede virksomheder kan eventuelle tvister vedrørende ansættelsesforholdet mellem arbejdsgiver og medarbejder i forhold til nærværende aftale håndteres fagretligt. I det omfang der ikke i forvejen er hjemmel til fagretlig behandling i kollektive aftaler, vil tvisterne skulle behandles i Arbejdsretten.

"