Menu
FAQ:

Udvidet producentansvar for tekstiler

Medlemmerne spørger - DM&T svarer

22. september 2022

EU har allerede indført udvidet producentansvar for emballage, og det skal være implementeret inden 2025. Samtidig forventes det, at vi inden længe også får et udvidet producentansvar for tekstiler. Det afføder mange spørgsmål, og dem besvarer vi i denne FAQ. 

Udvidet producentansvar for tekstiler

 • Hvad er et udvidet producentansvar?

  Udvidet producentansvar, på engelsk EPR (Extended Producers Responsibility), er lovgivning, som gør producenter ansvarlige for affaldshåndteringen af de produkter som de har sat på markedet. Det udvidede producentansvar udspringer af et princip om, at ”forureneren betaler”, og betyder, at den virksomhed, der placerer et produkt på markedet (typisk producenten), skal betale for de omkostninger, der er knyttet til den miljømæssige håndtering og bortskaffelse af produktet. Jo nemmere et produkt er at genanvende, jo billigere bliver det for producenten. På den måde er et udvidet producentansvar tænkt som et redskab, der kan facilitere cirkularitet ved at give et incitament til at designe produkter der holder længere, har et mindre miljøaftryk og som lettere kan genanvendes.

  I EU er der i dag krav til udvidet producentansvar for elektronik, batterier og biler. Derudover har EU indført et udvidet producentansvar for emballage, som skal implementeres i alle EU-lande inden 2025. I EU’s tekstilstrategi fra marts 2022 er der desuden foreslået et udvidet producentansvar for tekstiler, som skal drøftes som del af den kommende revision af affaldsrammedirektivet i 2023.

 • Hvordan kan et udvidet producentansvar være til gavn for miljøet?

  Indtil videre er det kun Frankrig, der har implementeret et producentansvar for tekstiler. I Frankrigs gebyrsystem gives der en gebyrreduktion på de produkter, der indeholder en vis andel af genanvendt materiale, og som lever op til en række krav om holdbarhed. Fordi vi endnu ikke har en lovgivning på plads i EU om udvidet producentansvar for tekstiler, ved vi ikke, hvordan det kommer til at se ud og har heller ikke et klart billede af, i hvilket omfang systemet vil gavne miljøet. I DM&T mener vi dog, at der er et stort potentiale i et udvidet producentansvar, hvis man harmoniserer det på tværs af EU.  

  Ser vi på, hvordan de øvrige kendte produktansvarsordninger, inden for batterier, biler og emballage, er der forskellige variationer, mens den fælles grundtanke er ens; nemlig at det gebyr, virksomhederne betaler til producentansvarssystemet, differentieres efter, hvor let det er at genanvende de produkter, systemet håndterer. Jo lettere genanvendeligt produkt er, jo lavere er gebyret. Dette kaldes også et miljømoduleret gebyrsystem (‘eco-modulation’) og er med at motivere til design af produkter, der lettere kan genanvendes.

 • Hvad betyder det for min virksomhed, at nogle produkter er omfattet af et udvidet producentansvar?

  Når produkter er omfattet af et udvidet producentansvar, indebærer det, at produkterne skal registreres og mærkes med oplysning om, hvordan de skal affaldssorteres af forbrugeren. Som virksomhed er man forpligtet til at kende reglerne og foretage den nødvendige registrering, mærkning og betaling til den organisation, der varetager produktansvarssystemet i de enkelte lande.

  Frankrig har som det eneste land i EU implementeret et producentansvar på tekstiler, og Holland er på vej. Ser vi på, hvordan det udvidede producentansvar er implementeret i forhold til emballage, som langt de fleste EU-lande allerede har implementeret, så har det udmøntet sig i en lang række individuelle nationale regler for affaldshåndtering, mærkning og rapportering. Det medfører en administrativ byrde for branchens virksomheder, som skal navigere i de mange forskellige ordninger. I DM&T arbejder vi for et EU-harmoniseret system for udvidet producentansvar for tekstiler, så regler om f.eks. gebyrstruktur, mærkning og rapportering bliver harmoniseret på tværs af EU.

 • Skal alle indrette sig efter reglerne?

  Der er her tale om lovgivning, så det korte svar er JA. Det er pt. kun Frankrig, der har indført et udvidet producentansvar for tekstiler, så når din virksomhed sælger varer på det franske marked, hvad enten det er direkte eller gennem tredjepartforhandler, skal din virksomhed efterleve gældende regler på området. Efterhånden som det udvidede producentansvar rulles ud i flere lande, og forventeligt på sigt i hele EU, skal din virksomhed efterleve reglerne.

  Der er endnu ikke stillet forslag til et udvidet producentansvar på EU-niveau, og derfor ved vi heller ikke hvilke rammer og regler, der kommer til at gælde. Vi ved, at Holland er på trapperne med et udvidet producentansvar gældende fra 2023.

 • Hvilke lande har indført udvidet producentansvar for tekstiler?

  Frankrig har som det eneste land i EU indtil videre indført et udvidet producentansvar for tekstiler. Det gjorde de tilbage i 2011. Holland har besluttet at indføre det fra 2023. Derudover drøftes det i en lang række lande, herunder Sverige, Norge, Tyskland, Belgien, Spanien, Italien, Bulgarien og Danmark.

  Fra 1. juli 2023 begynder Danmark at indsamle tekstilaffald. EU-landene har frem til 2025 til at implementere indsamling af tekstiler i henhold til affaldsrammedirektivet. De nye krav til indsamling har givet anledning til del en debat om indførelse af et udvidet producentansvar, også her i Danmark.

 • Skal min virksomhed selv stå for indsamling, sortering genanvendelse og eventuel bortskaffelse af vores gamle produkter?

  Som udgangspunkt nej, men med få andre muligheder. Sammenligner vi med de produktgrupper, som i EU lige nu er omfattet et udvidet producentansvar (dvs. batterier, biler og emballage), er der i udgangspunktet oprettet det, der på engelsk hedder en Producer Responsibility Organisation (PRO). Det er en kollektiv ordning, hvor virksomheder melder sig ind og derigennem betaler for administration af produktansvaret og affaldshåndtering af de produkter, de har sat på markedet. En PRO er finansieret af de gebyrer, som er pålagt produkterne, og medlemskaber fra virksomhederne.

  I Frankrig er det organisationen Re-fashion, der administrerer producentansvarsordningen for tekstiler, men det er også lovligt for virksomheder selv at foretage deres egen indsamling og affaldshåndtering. Det skal foregå efter gældende regler, som er udarbejdet af Re-fashion. Her skal man være opmærksom på, at det er en stor administrativ opgave at påtage sig, hvis man selv ønsker at administrere og håndtere producentansvaret.

 • Har vi et udvidet producentansvar for tekstiler i Danmark?

  Nej, ikke indtil videre. Men SF fremsatte et forslag, som blev drøftet i Folketinget i december 2021. Forslaget blev dog ikke godkendt, med henvisning til, at man ønsker at afvente revisionen af affaldsrammedirektivet. Efterfølgende har miljøstyrelsen igangsat en analyse, der forventes færdig i september 2022. Analysen vil ikke komme med en anbefaling, men vil præsentere en økonomisk analyse af et eventuelt udvidet producentansvar for tekstiler.

 • Hvad er DM&T’s holdning til udvidet producentansvar for tekstiler?

  I DM&T bakker vi op om et udvidet producentansvar for tekstiler. Vi har i Danmark – både som branche og nation – et entydigt ansvar for at sikre, at design, produktion og forbrug af tøj og tekstiler overgår fra en lineær til en cirkulær model. Et udvidet producentansvar kan være et godt redskab til at understøtte denne transition. Men for at det kan have den ønskede effekt, er der to forudsætninger, som skal være til stede: Først og fremmest skal det være EU harmoniseret. Vi når ikke de ambitioner vi har, hvis vi laver et fragmenteret system med et kludetæppe af nationale regler og rammer. Dernæst skal producentansvaret designes således, at det ikke kun fokuserer på affaldshåndtering, men også affaldsforebyggelse. Det betyder ikke kun fokus på indsamling, sortering og genanvendelse, men også fokus på design og forbrugeradfærd. Derfor skal et producentansvar knyttes sammen med Ecodesign-forordningen, en anden meget central lovgivningsramme fra EU, og de kriterier der her vil blive defineret for f.eks. holdbarhed, kvalitet, genanvendelighed m.v.

  Du kan i øvrigt læse mere om DM&T's holdning i denne kronik bragt på WasteTech

 • Hvor kan jeg læse mere?

  EURATEX og Policy Hub har udgivet en række positionspapirer om udvidet producent ansvar, som du kan tilgå her:

  Derudover har Eunomia udgivet denne analyse i 2021

  Om det franske producentansvar:

  Det franske udvidet producentansvar på tekstiler varetages af Refashion. Du kan læse deres step-by-step guide til hvordan din virksomhed overholder den franske EPR lovgivning her.

  Den franske AGEC-lov pålægger fra den 1. januar 2022 virksomheder at bruge TRIMAN-skiltet, ledsaget af information om affaldssortering, hvis de ønsker at sælge deres vare på det franske marked. Sorteringsinformationsskiltet vil være obligatorisk på alt tøj, husholdningslinned og fodtøjsprodukter, der markedsføres i Frankrig fra den 1. februar 2023 (overholdelsesperioden strækker sig til den 1. august 2023 for produkter fremstillet eller importeret før 1. februar 2023). Refashion giver sine medlemmer TRIMAN-skiltet og sorteringsoplysningerne her, disse elementer vil blive suppleret med en brugervejledning med anbefalinger om størrelsen på sorteringsoplysningerne.

  Links:

  Om det hollandske producentansvar:

  Holland har besluttet sig for at indføre et udvidet producentansvar fra gældende fra 1 januar 2023. Det betyder, at virksomheder der sælger på det hollandske marked, skal rapportere for deres 2023 aktiviteter i starten af 2024. Den hollandske PRO er endnu ikke etableret, og derfor er regler for registrering, mærkning og rapportering endnu ikke fastlagt. 

  Link til den hollandske lov: Search the database - European Commission (europa.eu)

"