Menu

Screening af erhvervslejekontrakter

03. oktober 2017

DM&T tilbyder sine medlemmer at gennemlæse erhvervslejekontrakter inden indgåelse. Der tilbydes ikke forhandling af lejekontrakter på medlemmers vegne, ligesom der tages forbehold for, at rådgiveren ikke har set lejemålet. Der er derfor alene tale om en overordnet gennemgang, som kan munde ud i anbefaling om yderligere gennemgang ved erhvervslejerets specialist. DM&T har samarbejde med flere dygtige advokater, som kan bistå vores medlemmer med yderligere rådgivning. 

Erhvervslejeloven tager i vid udstrækning udgangspunkt i princippet om aftalefrihed for parterne, hvorfor det er vigtigt, at parterne sikrer sig, at alle mundtlige aftaler også er indføjet i kontrakten. 

Lejerens huskeliste

  • Det anbefales, at lejer indsamler så mange oplysninger som overhovedet muligt vedrørende lejemålet, således at det bedste beslutningsgrundlag tilvejebringes inden lejekontrakten underskrives.
  • Kontraktforslag og alle bilag skal læses grundigt igennem. Eventuelle uklarheder/spørgsmål bør nedskrives, og det anbefales, at lejer sørger for tilfredsstillende besvarelse inden lejekontrakten underskrives.
  • Få en uafhængig rådgiver. Udlejers rådgiver bør ikke samtidig være lejers rådgiver.
  • Mundtlige aftaler er meget svære at bevise. Det anbefales, at alt, hvad man aftaler, nedskrives i lejekontrakten.
  • Lejekontrakten bør tage højde for fremtidige behov, som opstår om 5-10-15 år. Er der brug for fremleje, afståelsesret, uopsigelighed eller genforhandling? 
  • Reguleringsklausulerne vedrørende lejen bør undersøges nærmere.
  • Få overblik over lejens størrelse, herunder beregning af lejen i år 1-15. Hvilke tillæg betales ud over lejen (fælles omkostninger), og hvad betales over varmeregnskabet? Indhent de sidste 3 års regnskaber for fællesomkostninger og varmeregnskab.
  • Forsøg at forhandle en bestemmelse ind om, at lejen er maksimeret, således at den aldrig kan komme højere end et bestemt beløb i år 1, år 5, år 10 osv.
  • Hvordan skal konflikter med udlejer håndteres? Retsmægling, boligretten eller?
  • Indgåelse af lejekontrakt er en forhandling. Hvis nogle vilkår ikke kan opnås, kan andre måske.

"