Menu
OK-2023:

Butiksoverenskomsten mellem Dansk Erhverv og HK Handel

DM&T har tiltrådt denne butiksoverenskomst, så butiksoverenskomsten under visse betingelser gælder for DM&T’s overenskomstmedlemmer med butikker. Læs mere her.

08. marts 2023

Butiksoverenskomsten og tekstilindustrien

DM&T har tiltrådt denne butiksoverenskomst, så butiksoverenskomsten under visse betingelser gælder for DM&T’s overenskomstmedlemmer med butikker.

Overenskomsten er nemlig ikke automatisk gældende for virksomheden. Det forudsætter, at HK dels har rejst overenskomstkrav, og at mindst 50 % af de butiksansatte inden for overenskomsten er medlem af HK.

Hvis virksomheden i forvejen har tegnet den anden butiksoverenskomst mellem DI (OII) og HK Handel, så er den gældende i stedet.

Det er kendetegnende for medarbejdere under butiksoverenskomsten, at de udfører salgsarbejde i en butik, hvilket er karakteriseret som funktionærarbejde.

Overenskomstfornyelsen 2023 – hvad er nyt?

Ændringer er først formelt vedtaget, når lønmodtagerne har stemt ”ja” til afstemningsresultatet. Resultatet foreligger i april 2023.

Regulering bør derfor først ske derefter, idet det ellers er for egen regning og risiko.

Overenskomsten er gældende i 2 år frem til 1. marts 2025.

 • MINDSTELØNNEN

Mindstelønnen pr. måned for faglærte stiger med følgende beløb:

- pr. 1. marts 2023: 721 kr. Mindstelønnen udgør herefter 22.411 kr. pr. måned

-pr. 1. marts 2024: 721 kr. Mindstelønnen udgør herefter 23.132 kr. pr. måned

Mindstelønnen pr. måned for ufaglærte stiger med følgende beløb:

- pr. 1. marts 2023: 721 kr. Mindstelønnen udgør herefter 20.911 kr. pr. måned

- pr. 1. marts 2024: 721 kr. Mindstelønnen udgør herefter 21.632 kr. pr. måned

Bemærk at mindstelønnen forudsætter, at der sker lokale lønforhandlinger, der lægges oveni disse lønstigninger.

 • UNGARBEJDERE: Lønnen for ungarbejdere under 18 år udgør:

- pr. 1. marts 2023: 11.896 kr. pr. måned (74,20 kr. pr. time)

- pr. 1. marts 2024: 12.313 kr. pr. måned (76,80 kr. pr. time)

 • FORSKUDTTIDSSATSER

- pr. 1. marts 2023:                   Forhøjes med 4,5 %

- pr. 1. marts 2024:                   Forhøjes med 3,5 %

 • ELEVSATSER

- Pr. 1. marts 2023: Mindstebetalingen forhøjes med 4,5 %

- Pr. 1. marts 2024: Mindstebetalingen forhøjes med 3,5 %

 • FRITVALGSKONTO: Bidraget til Fritvalgskontoen forøges som følger:

- pr. 1. marts 2024: 2 %-point til 9 %

 • FRITVALGSKONTO: Fritvalgskontoen skal som hovedregel tømmes en gang om året med juni-lønnen.
 • PENSION: Pensionssatser ændres pr. 1. juni 2023, hvorefter arbejdsgiver skal indbetale 9,7 % og medarbejderen 1,8 %.
 • PENSION OG ORLOV: Pensionssatsen under morens 10 ugers orlov efter fødslen forhøjes pr. 1. juli 2023, hvorefter der udover den sædvanlige pension skal betales 2.957 kr. pr. måned (18,45 kr. pr. time) fra arbejdsgiverens side og 592 kr. pr. måned (3,69 kr. pr. time) fra medarbejderens side.
 • ORLOV: Orlov under barsel ændres for børn født fra 1. juli 2023 eller senere, så perioderne bedre flugter med den nye barselsorlov. Desuden er perioden med betalt løn forlænget med 2 uger for faren/medmoren og med 2 uger som kan deles mellem mor og far/medmor.
 • FLEKSIBEL DELTIDSBESKÆFTIGELSE: Der indføres en mulighed for at ansætte visse grupper på en fleksibel ugentlig arbejdstid på enten mellem 8-15 timer eller 13-20 timer i gennemsnit pr. uge.
 • NATARBEJDE: Der indføres anbefalinger om antallet af vagter om natten. Der lægges op til, at der højst må arbejdes 3 nattevagter i træk, og højst 9 timer ad gangen. Der skal være et mellemrum på 11 timer mellem hver vagt. Følges dette ikke, skal der iværksættes andre tiltag.
 • GRAVIDES NATARBEJDE: Gravide med natarbejde må kun arbejde en nattevagt pr. uge. Arbejdsgiveren skal tilrettelægge vagtplanen efter dette. Det er forudsat, at virksomheden kan få refusion for øvrige vagter efter barselslovens bestemmelser.
 • UDDANNELSE: Hvis der er midler i Kompetenceudviklingsfonden kan selvvalgt uddannelse dækkes med 100 % af lønnen mod før 85 % af lønnen.
 • TILLIDSREPRÆSENTANT OG LØNFORHANDLING: Ved lønforhandling får en tillidsrepræsentant (hvis en sådan er valgt), bedre muligheder for at understøtte sine kollegaer i de lokale lønforhandlinger ved at kunne anmode om forskellige oplysninger fra virksomheden, der belyser den virksomhedsmæssige situation.
 • TILLIDSREPRÆSENTANT OG NYANSATTE: Er der valgt en tillidsrepræsentant skal denne gives mulighed for at mødes med nyansatte medarbejdere i arbejdstiden.
 • TILLIDSREPRÆSENTANT: Hvis en medarbejder glider ud af overenskomstens område, fx ved nyt arbejde på virksomheden, skal virksomheden orientere tillidsrepræsentanten, hvis en sådan er valgt.
 • TILLIDSREPRÆSENTANT OG FERIE: Det bliver muligt at lave en lokalaftale med en tillidsmand om at fravige ferielovens regler, så der kan varsles ferie, der endnu ikke er optjent. Ferien skal dog kunne optjenes senere i ferieåret.
 • TILLIDSREPRÆSENTANT OG UDDANNELSE: Tillidsrepræsentanten kan ved lokal enighed med ledelsen udpege en uddannelsesrepræsentant.
 • FUNKTIONSLØN: Er man nyansat på funktionsløn (dvs. på løn uden ret til overtidsbetaling), så har man efter 3 måneders ansættelse ret til en samtale om stillingsindhold og arbejdets omfang.
 • LOKALAFTALER: Hvis der ikke er valgt en tillidsrepræsentant, gives der adgang til med et flertal af medarbejdere at indgå en lokal aftale om ikke-overenskomstfravigende lokalaftaler.
"