Menu

Den nye barselslov

Folketinget har vedtaget en ny barselslov. Hovedparten af de nye regler gælder for alle, der føder den 2. august 2022 eller senere. DM&T giver her overblikket over den nye ordning

08. marts 2022

Den nye barselsorlovsordning ændres markant i forhold til tidligere. Der indføres en ligedeling af orloven efter fødslen mellem forældrene.

 

Begge forældre kan nemlig fremover hver tage 24 ugers orlov efter fødslen. Heraf kan 13 uger overføres til den anden forældre, og 11 uger er øremærket til hver af forældrene.

 

Der er også taget hensyn til LGBT+ familier og soloforældre. Noget af orloven kan nemlig overføres til såkaldte ”sociale forælder” og nærtstående familiemedlemmer, dog først for børn der er født fra 1. januar 2024.

 

Ordningen ser sådan ud:

Illustration hentet fra Beskæftigelsesministeriets hjemmeside
Illustration hentet fra Beskæftigelsesministeriets hjemmeside

Morens orlov

 • Moren kan starte sin orlov 4 uger før forventet fødsel, ligesom tidligere. 
 • Efter fødslen kan moren holde 24 uger, hvoraf de første 2 uger skal afholdes straks efter fødslen ligesom tidligere. Af de tilbageværende 22 uger er 9 uger øremærket til moren, mens 13 uger kan overføres til faren/medmoren.
 • Moren kan også få op til 13 uger overført fra faren/medmoren. Hvis moren holder mest muligt orlov, kan hun derfor holde 37 ugers orlov efter fødslen. Dette er mindre end tidligere, hvor moren dengang kunne holde op til 46 ugers orlov efter fødslen. Forskellen på de 9 uger skyldes, at de er øremærket til faren/medmoren.

Farens/medmorens orlov

 • Faren/medmoren kan holde 2 ugers orlov inden for de første 10 uger efter fødslen.
 • Herudover kan faren/medmoren holde yderligere 22 uger, hvoraf 9 uger er øremærket og kan ikke overdrages til moren. Der kan overdrages 13 uger af de 22 uger til moren.

Arbejdsgiverens ret til at få orloven varslet

Arbejdsgiveren har ret til at få orloven varslet. Der gælder forskellige varslinger, alt efter hvilken fremgangsmåde forældrene vælger. Grunden til varslerne er, at arbejdsgiveren dermed bedre kan forbedrede driften i forhold til forældrenes fravær.

 

 • 3 måneders varsel før forventet fødsel
  Moren
  skal senest 3 måneder før forventet fødsel give arbejdsgiveren besked om, at hun er gravid, og hvornår fødslen er forventet. 

 • 4 ugers varsel før forventet fødsel
  Moren
  skal senest 4 uger før forventet fødsel give arbejdsgiveren besked, hvis hun ønsker at overdrage noget af sin orlov til faren/medmoren og i stedet kun vil afholde sin egen øremærkede orlov.

Faren/medmoren skal senest 4 uger før forventet fødsel give arbejdsgiveren besked om alt orlov, der holdes inden for de første 10 uger efter fødslen.

 • 6 ugers varsel efter fødslen

Moren skal senest 6 uger efter fødslen give arbejdsgiveren besked om alt orlov, der afholdes efter den 10. uge fra fødslen. 

Faren/medmoren skal senest 6 uger efter fødslen give arbejdsgiveren besked om det samme, nemlig om alt orlov, der afholdes efter den 10. uge fra fødslen.

Løn under orlov

 • Der er ikke sket nogen ændringer i øvrig lovgivning eller overenskomster omkring løn under orlov. De hidtidige regler er derfor fortsat gældende med hensyn til perioderne for fuld løn, indtil vi informerer om noget andet. 

Udskydelse af orlov
Der kan udskydes op til 5 ugers orlov frem til barnet fylder 9 år. En sådan udskudt orlov kan arbejdsgiveren ikke modsætte sig. Udskydelse af øvrig orlov kræver aftale med arbejdsgiveren. Øremærket orlov kan som hovedregel ikke holdes efter barnet er fyldt 1 år.

Adoptivforældre

 • Adoptivforældre, som skal modtage et barn i udlandet, har som udgangspunkt ret til 4 ugers orlov før modtagelsen efter særlige regler. Skal barnet modtages i Danmark, har forældrene alene ret til 1 uges fravær før modtagelsen efter særlige regler.
 • Adoptivforældre får efter modtagelsen af barnet tildelt hver 24 ugers orlov, hvoraf noget er øremærket og noget kan overdrages efter særlige regler. Kontakt DM&T hvis dette måtte blive relevant.

Soloforældre

 • En enlig forælder kan holde op til 46 ugers orlov.
 • Den enlige forælder kan med virkning for børn født fra den 1. januar 2024 overdrage ikke-øremærket orlov til:
  • Et nærtstående familiemedlem, fx sine egne forældre eller søskende, eller hvis den anden forælder er afgået ved døden til dennes forældre og søskende over 18 år.
  • Eller til en såkaldt ”social forælder”, som nævnt nedenfor ved LGTB+ familier.


  LGBT+ familier

  • LGBT+ personer vil blive placeret i den relevante kategori ovenfor.
  • Med virkning for børn født fra den 1. januar 2024 indføres der særlige regler om overdragelse af ikke-øremærket orlov til såkaldte sociale forældre, som er:
   • En forælders ægtefælle eller samlever der er tiltænkt en forældrelignende relation, og som ikke er barnets forælder.
   • En kendt donor, som er tiltænkt en forældrelignende relation.
   • En kendt donors ægtefælle eller samlever, som er tiltænkt en forældrelignende relation og som ikke er barnets forælder.

  Der kan forekomme andre kombinationer. Kontakt DM&T hvis I bliver præsenteret for en særlig kombination.

"