Menu
OK-2023

Industriens Overenskomst mellem DI og CO-industri

Selvom DM&T ikke er en aktiv del af denne overenskomst, har DM&T tiltrådt Industriens overenskomst, så den også gælder for OK-medlemmer med ansatte med arbejde inden for overenskomsten.

08. marts 2023

Industriens Overenskomst og tekstilindustrien

DM&T har tiltrådt Industriens Overenskomst, så denne overenskomst gælder for DM&T’s overenskomstmedlemmer, hvis de har faglærte medarbejdere, der udfører arbejde inden for den overenskomst.

Det kan f.eks. være smede, elektrikere eller andre lignende faglærte medarbejdere.

Det er kendetegnende for disse medarbejdere, at de udfører manuelt arbejde, som ikke giver funktionærstatus, medmindre det konkret og udtrykkeligt aftales i et ”funktionærlignende” ansættelsesforhold.

Overenskomstfornyelsen 2023 – hvad er nyt?

Ændringer er først formelt vedtaget, når lønmodtagerne har stemt ”ja” til afstemningsresultatet. Resultatet foreligger i april 2023.

Regulering bør derfor først ske derefter, idet det ellers er for egen regning og risiko.

Overenskomsten er gældende i 2 år frem til 1. marts 2025.

 • MINDSTELØNNEN
 • Mindstelønnen stiger med følgende beløb:

- pr. 1. marts 2023: 4,50 kr. Mindstelønnen udgør herefter 131,65 kr. pr. time

- pr. 1. marts 2024: 4,50 kr. Mindstelønnen udgør herefter 136,15 kr. pr. time

Bemærk at mindstelønnen forudsætter, at der sker lokale lønforhandlinger, der lægges oveni disse lønstigninger.

 • UNGARBEJDERE
  • Lønnen for ungarbejdere under 18 år udgør:

-pr. 1. marts 2023: 75,80 kr. pr. time.

- pr. 1. marts 2024: 78,40 kr. pr. time.

 • OVERARBEJDSSATSER:

- pr. 1. marts 2023:                   Forhøjes med 3,5 %

- pr. 1. marts 2024:                   Forhøjes med 3,0 %

 • FORSKUDTTIDSSATSER

- pr. 1. marts 2023:                   Forhøjes med 4,5 %

- pr. 1. marts 2024:                   Forhøjes med 3,5 %

 • HOLDDRIFTSSATSER:

- pr. 1. marts 2023:                   Forhøjes med 4,5 %

- pr. 1. marts 2024:                   Forhøjes med 3,5 %

 • ELEVSATSER

Pr. 1. marts 2023: Mindstebetalingen forhøjes med 4,5 %

Pr. 1. marts 2024: Mindstebetalingen forhøjes med 3,5 % 

 • FRITVALGSKONTO: Bidraget til Fritvalgskontoen forøges som følger:

pr. 1. marts 2024: 2 %-point til 9 %

Hvis der samtidig er en SH-opsparing tillægges 4 % i ovenstående sats, så den udgør 13 %.

 • FRITVALGSKONTO: Fritvalgskontoen skal som hovedregel tømmes en gang om året med juni-lønnen.
 • PENSION: Pensionssatser ændres pr. 1. juni 2023, hvorefter arbejdsgiver skal indbetale 10 % og medarbejderen 2 %.
 • PENSION OG ORLOV: Pensionssatsen under morens 10 ugers orlov efter fødslen forhøjes pr. 1. juli 2023, hvorefter der udover den sædvanlige pension skal betales 2.957 kr. pr. måned (18,45 kr. pr. time) fra arbejdsgiverens side og 592 kr. pr. måned (3,69 kr. pr. time) fra medarbejderens side.
 • ORLOV: Orlov under barsel ændres for børn født fra 1. juli 2023 eller senere, så perioderne bedre flugter med den nye barselsorlov. Desuden er perioden med betalt løn forlænget med 2 uger for faren/medmoren og med 2 uger som kan deles mellem mor og far/medmor.
 • FERIE: Fremadrettet kan der overføres sammenlagt 2 ugers ferie efter de sædvanlige regler i ferieloven. De 2 uger skal ikke længere afholdes senest i det andet ferieår efter overførelsen.
 • NATARBEJDE: Der indføres anbefalinger om antallet af vagter om natten. Der lægges op til, at der højst må arbejdes 3 nattevagter i træk, og højst 9 timer ad gangen. Der skal være et mellemrum på 11 timer mellem hver vagt. Følges dette ikke, skal der iværksættes andre tiltag.
 • GRAVIDES NATARBEJDE: Gravide med natarbejde må kun arbejde en nattevagt pr. uge. Arbejdsgiveren skal tilrettelægge vagtplanen efter dette. Det er forudsat, at virksomheden kan få refusion for øvrige vagter efter barselslovens bestemmelser.
 • UDDANNELSE: Hvis der er midler i Kompetencefonden kan selvvalgt uddannelse dækkes med 100 % af lønnen mod før 85 % af lønnen.
 • TILLIDSREPRÆSENTANT OG LØNFORHANDLING: Ved lønforhandling får en tillidsrepræsentant (hvis en sådan er valgt), bedre muligheder for at understøtte sine kollegaer i de lokale lønforhandlinger ved at kunne anmode om forskellige oplysninger fra virksomheden, der belyser den virksomhedsmæssige situation.
 • TILLIDSREPRÆSENTANT OG NYANSATTE: Er der valgt en tillidsrepræsentant skal denne gives mulighed for at mødes med nyansatte medarbejdere i arbejdstiden.
 • TILLIDSREPRÆSENTANT OG FERIE: Det bliver muligt at lave en lokalaftale med en tillidsmand om at fravige ferielovens regler, så der kan varsles ferie, der endnu ikke er optjent. Ferien skal dog kunne optjenes senere i ferieåret.
 • TILLIDSREPRÆSENTANT OG UDDANNELSE: Tillidsrepræsentanten kan ved lokal enighed med ledelsen udpege en uddannelsesrepræsentant.
 • LOKALAFTALER: Hvis der ikke er valgt en tillidsrepræsentant, gives der adgang til med et flertal af medarbejdere at indgå en lokal aftale om ikke-overenskomstfravigende lokalaftaler.
"