Menu

Overførsel af ferie

Aftaler mellem overenskomstparterne vedrørende overførsel af ferie.

27. november 2023

Aftaler til brug for overførsel af ferie m.m.

Dansk Mode & Textil har aftaler med 3F, HK og TL om overførsel af ferie. Aftalerne omfatter således alle Dansk Mode & Textils overenskomster. Aftalerne er enslydende og har følgende indhold:

Overførsel af ferie

Medarbejder og arbejdsgiver kan aftale, at optjente og ikke afviklede feriedage ud over 20 dage kan overføres til den følgende ferieafholdelsesperiode.

Der kan maksimalt overføres sammenlagt 10 feriedage, og senest i 2. ferieafholdelsesperiode efter, at ferien er overført, skal al ferie afholdes.

Medarbejderen og arbejdsgiveren skal skriftligt indgå en aftale inden ferieafholdelsesperiodens udløb. Parterne anbefaler, at aftalerne under download anvendes.

Hvis der foretages tilføjelser eller noget slettes i aftalen, påtager Dansk Mode & Textil sig ikke ansvaret, medmindre vi godkender den enkelte aftale.

Hvis en medarbejder på grund af egen sygdom, barselsorlov, orlov til adoption eller andet fravær på grund af orlov, er forhindret i at holde ferie, kan medarbejderen og arbejdsgiveren desuden træffe aftale om, at ferien overføres til den følgende ferieafholdelsesperiode. Overførsel af sådan ferie kan aftales uanset antallet af overførte feriedage i øvrigt. Aftalen indgås efter de samme regler som ovenfor .

Hvis en medarbejder, der har overført ferie, fratræder, inden al ferie er afviklet, udbetaler arbejdsgiveren feriegodtgørelse for feriedage ud over 25 i forbindelse med fratræden.

Ved overførsel af ferie skal arbejdsgiveren inden ferieafholdelsesperiodens udløb skriftligt meddele den, der skal udbetale feriegodtgørelsen, at ferien overføres.

Ferie i et omfang svarende til overført ferie kan ikke pålægges afviklet i et opsigelsesvarsel, medmindre ferien i medfør af aftale, er placeret til afholdelse inden for varslingsperioden.

Ferie i hele uger

Såfremt ferie afvikles i hele uger, ophører ferien ved normal arbejdstids begyndelse første normale arbejdsdag efter feriens afslutning.

Ferie i timer

*) Under forudsætning af lokal enighed gælder følgende:

Feriedage kan omregnes til og afvikles som timer inden for ferieafholdelsesperioden. Dette ændrer ikke gældende regler om ret til suppleringsferie. Hvis ferie afvikles i timer, skal disse gives i hele dage, medmindre der er tale om resttimer, som udgør mindre end en hel arbejdsdag for medarbejderen.

Raskmelding i forbindelse med kollektiv ferielukning

*) Under forudsætning af lokal enighed gælder følgende:

Såfremt en medarbejder, der er sygemeldt inden ferien begynder, raskmelder sig under kollektiv ferielukning, genoptager medarbejderen arbejdet og har krav på at få ferien placeret på et andet tidspunkt. Er det ikke muligt at tilbyde medarbejderen beskæftigelse i perioden, betragtes ferien som påbegyndt på tidspunktet for raskmeldingen. Den ferie, som pågældende medarbejder har været forhindret i at afholde på grund af sygdom, afvikles i forlængelse af den oprindeligt varslede ferie, medmindre andet aftales.

Brudte måneder

Når medarbejdere, der modtager løn under ferie, men ikke har optjent løn/feriepenge, er fraværende på grund af ferie, beregnes lønnen ved, at der i medarbejderens månedsløn fradrages et beløb svarende til 1/160,33 af månedslønnen ved fuld tid (svarende til 37 timers ugentlig arbejdstid) pr. faktiske fraværstime. Såfremt den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid er en anden end 37 timer, f.eks. på skiftehold, ændres forholdstallet tilsvarende.

Udbetaling af ferietillæg

Ferietillæg, der udbetales til medarbejdere med løn under ferie, udbetales senest samtidig med lønnen for den ferie, der afholdes. Ved fratræden kan allerede udbetalt ferietillæg ikke modregnes.

Fagretlig behandling

Tvistigheder, som måtte opstå som følge af denne aftale behandles fagretligt. Sager om brud på aftalen behandles efter de herfor gældende regler, herunder Arbejdsretten.

*) Som lokal enighed forstås aftale indgået mellem tillidsrepræsentanten og virksomheden. Hvor der ikke er valgt tillidsrepræsentant, indtræder de lokale afdelinger i dennes sted."

Download

  • Aftale om overførsel af ferie - 3F

    docx, 0,01mb
  • Aftale om overførsel af ferie - HK

    docx, 0,01mb
  • Aftale om overførsel af ferie - TL

    docx, 0,01mb

Vilkår for brug

Denne kontrakt er forbeholdt foreningens medlemmer og må ikke videredistribueres i den nuværende form. Kontrakten udgør ikke juridisk rådgivning i sig selv, og foreningen påtager sig intet ansvar ved forkert udfyldelse eller forkert brug af kontrakten.

"